Tag Archive قسمت

Byf2h

متن کامل: دانلود تحقیق در مورد پروژه ايجاد انگيزه در ادامه تحصيل معلمان-قسمت چهارم

بر اين اساس جامعه آماري بر مبناي رشته تحصيلي و جنسيت (زن و مرد) تفكيك گرديد. از لحاظ آماري نسبت 10 درصد حجم جامعه براي تعداد اعضاي اين نمونه ، نسبتي متعارف و مورد قبول مي باشد. در اين تحقيق نيز حجم نمونه  حجم جامعه تعيين گرديد و بر اساس دو فاكتور جنسيت و رشته بصورت تصادفي از جامعه انتخاب و پرسشنامه در بين آنها توزيع گرديد. تعداد افراد نمونه 135 نفر هستند، شامل 58 نفر مرد و 77 نفر كه اين تعداد از يك جامعه 1352 نفري معلمان پذيرفته شده درآزمون كارشناسي و كارشناسي ارشد مربوط به 19 رشته تحصيلي دوره هاي آموزش عالي و آموزش ضمن خدمت سال 84 الي 82 شهرستان نيشابور با بهره گیری از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده انتخاب شده اند. جدول (1-3) نشان دهنده توضيحات فوق مي باشد.

 

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

جدول شماره (1-3) آمار پذيرفته شدگان مراكز آموزش عالي ضمن خدمت

رديف رشته تحصيلي تعداد پذيرفته شدگان تعداد نمونه انتخاب شده
مرد زن جمع مرد زن جمع
1 آزمايشگاه علوم 1 11 12 1 1
2 ادبيات فارسي 43 90 133 5 8 13
3 الهيات و معارف اسلامي 5 12 17 1 1 2
4 امور تربيتي 39 86 125 4 9 13
5 بهداشت مدارس 1 11 12 1 1
6 تربيت بدني 43 52 95 4 6 10
7 حرفه وفن 21 31 52 2 3 5
8 ديني و عربي 60 150 210 6 15 21
9 رياضي 84 69 153 8 7 15
10 زبان انگليسي 28 28 56 3 3 6
11 شيمي 6 5 11 1 1
12 علوم اداري 14 14 1 1
13 علوم اجتماعي 50 72 122 5 7 12
14 علوم تجربي 60 90 150 6 9 15
15
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
فيزيك

6

6

12

1

1

2 16

كودكان استثنايي

4

18

22

2

2 17

مشاوره

50

83

133

5

8

13 18

برق(قدرت)

13

13

1

1 19

كامپيوتر

4

6

10

1

1 تعداد كل

532

820

1352

53

82

135

 

 

ابزار جمع آوري اطلاعات:

غالباً تماس مستقيم با آزمودنيها كه اساس جمع آوري اطلاعات می باشد وقت گير و گران بوده ، بنابراين محققان براي دستيابي به حقايق مربوط به گذشته ، حال و يا پيش بيني وقايع وشرايط آينده از پرسشنامه بهره گیری مي كنند.

براي جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. بدين مقصود با در نظر داشتن سوالات تحقيق ، اقدام به تهيه پرسشنامه شده می باشد كه به اين اساس فرضيات 4 گانه در طيف پنج درجه اي ليكرت كه شامل بسيار زياد، زياد، متوسط، كم وبسيار كم، می باشد. تنظيم گردید و بدين ترتيب پرسشنامه نهايي آماده اجرا گردید. اين پرسشنامه شامل 24 سئوال بسته پاسخ مي باشد. سئوالات يك الي شش مربوط به عوامل فرهنگي موثر بر انگيزه معلمان به ادامه تحصيل در دوره هاي آموزش عالي و ضمن خدمت مي باشد. سئوالات 13 تا 18 مربوط نياز به پيشرفت و شكوفايي و تاثير آن در انگيزه معلمان به ادامه تحصيل مي باشد. سئوالات 19 الي 24 مربوط به تاثير نياز به مهارت درشغل بر انگيزه معلمان به ادامه تحصيل مي باشد.

همچنين در صفحه اول پرسشنامه ، سوالاتي درخصوص جنس، سن، وضعيت تاهل ، سال تولد ، رشته تحصيلي ، سنوات خدمت، گروه شغلي و حقوق ماهيانه مطرح گرديده می باشد.

مقياس و واحد اندازه گيري دراين تحقيق جهت سنجش كيفيتها، مقياس طبقه اي مرتب شده و يا مقياس تربيتي می باشد، بدين صورت كه پیش روی هر عبارت يك طيف قرار داده شده می باشد كه از بسيار زياد شروع و به بسيار كم ختم مي گردد.

شكل كامل طيف همراه با امتيازات آن در ذيل ارائه شده می باشد:

5 4 3 2 1
بسيار زياد زياد متوسط كم بسيار كم

و سپس با توزيع پرسشنامه بين آنها براي تكميل ، پس از اتمام پاسخگويي اقدام به جمع آوري پرسشنامه گرديد.

در مجموع 150 پرسشنامه توزيع گرديد كه پس از بررسي ، تعداد 15 مورد مخدوش بود كه كنار گذاشته گردید و نهايتاً 135 پرسشنامه تكميل شده ، مورد بررسي و تجزيه تحليل آماري قرار گرفت.

محاسبه ضريب اعتبار پرسشنامه:

مقصود از اعتبار آزمون ثابت و پاياني اندازه گيري در زمانهاي مختلف می باشد. در آزمونهايي كه ضريب اعتبار بالايي دارند ، خطاي اندازه گيري به حداقل كاهش مي يابد . نمره هاي آزمون معتبر ، صرف نظر از آن چیز که اندازه مي گيرند با تكرار آزمايش در دفعات مختلف با هم ، قابل مقايسه اند.

در اين تحقيق بمنظور سنجش اعتبار پرسشنامه از روش آلفا كرويناخ بهره گیری شده كه در آزمون آلفا محاسبه شده برابر 76/0 می باشد. با در نظر داشتن اينكه آلفا در فاصله (0 تا 1) مي باشد مقدار به دست آمده از لحاظ آماري قابل قبول می باشد و نشا ن مي دهد كه پرسشنامه ها مجدداً توزيع گردد به احتمال 76 درصد ، پاسخهاي به دست آمده ، همان پاسخهايي خواهد بود كه در مرحله اول آزمون حاصل گرديده می باشد.

متغييرهاي تعديل كننده و مزاحم مورد مطالعه

الف: متغيير تعديل كننده:

متغيير تعديل كننده عاملي می باشد كه توسط پژوهشگر انتخاب ، اندازه گيري يا دستكاري مي گردد تا مشخص گردد كه تغيير آن موجب تغيير بين ارتباط متغيير مستقل و پديده نظاره شده ميشود يا خير . در اين تحقيق متغيير تعديل كننده شامل ، سن جنس ، تاهل ، سنوات خدمت ، رشته تحصيلي و حقوق ماهيانه می باشد.

د- متغيير مزاحم

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
Byf2h

فرمت word : دانلود تحقیق در مورد پروژه ايجاد انگيزه در ادامه تحصيل معلمان-قسمت سوم

اين مطالعات طي يكدوره 30 ساله انجام گردید و 5700 نفر متقاضيان مشاغل يك موسسه عام المنفعه درآن شركت داشتند.از متقاضيانن خواسته شده ده عامل را كه نشان دهنده جنبه هاي گوناگون شغلشان می باشد، بر اساس اهميتي كه براي آنها قائلند ، رده بندي كنند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اين ده عامل عبارتند از:

 • پيشرفت (فرصت براي ارتقاء)
 • مزايا(تعطيلات ، پرداخت هزينه هاي بيماري ، بازنشستگي ، بيمه و غيره)
 • شركت (استخدام بوسيله شركتي كه شما مفتخريد براي آن كار كنيد)
 • همكاران(كارگران رفيق كه با يكديگر توافق اخلاقي دارند و داراي روابط لذت بخشي هستند)
 • ساعات(زمان خوب آغاز و پايان كار ، ميزان ساعات كاري در روز يا هفته ،كار روزانه يا شبانه)
 • سرپرست (يك رئيس خوب كه ملاحظه نگر و منصف می باشد)
 • نوع كار (كاري كه جالب می باشد و شما بخوبي ، آنرا دوست داريد.)
 • پرداخت (درآمد بالا طي سال)
 • امنيت (كار هميشگي ، عدم وجود بيكاري ، اطمينان به اينكه مي توانيد شغل خودتان را حفظ كنيد.)
 • در گروه مردان عوامل به اينگونه رده بندي شوند:

امنيت ، پيشرفت ، نوع كار ، شركت ، پرداخت ، همكاران ، سرپرست ، مزايا ، ساعات و شرايط كاري ، زنان نوع كار را بيشتر ازبقيه عوامل مهم مي دانستند و عوامل شركت ، امنيت ، همكاران ، پيشرفت ، نظارت ، پرداخت ، شرايط كار ، ساعات كار و مزايا را به دنبال آن رده بندي كردند.

اولويت هايي كه دو گروه براي يكديگر حدس مي زدند بنحو بارزي با آن چیز که خودشان ذكر مي كردند ، تفاوت داشتند. هم مردان و هم زنان اعتقاد داشتند كه پول مهمترين عامل براي گروه مقابل می باشد.

همچنين داده ها بر حسب جنس ، سن ، مقام ،تعداد افراد تحت تكفل ، آموزش و نوع اشتغال مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

اگر چه طي اين دوره 30 ساله ، تغييرات عمده در رده بنديها به وجودنيامدند ، ولي عوامل مزايا ، پرداخت و نوع كار ، سير ترقي را طي نمودند و دو عامل پيشرفت و امنيت ، اهميت گذشته خود را از دست دادند. نوع كار بعنوان مهمترين عامل براي مردان بتدريج جايگزين امنتي شغلي گردید.

مقايسه كاركنان و متقاضيان كار نشان داد كه تفاوت عمده اي بين گروه وجود ندارد. همچنين مقايسه كارمندان موسسات عام المنفعه و كاركنان ديگر شركتها،نتيجه مشابهي را به دست داد.

در مطالعه ديگري كه در تعدادي از موسسات صنعتي آمريكا انجام گرفت، از كارگران خواسته گردید تا ده دليل را با در نظر داشتن آن چیز که كه بيش از هر چيز كارخود مي طلبيدند ، رده بندي كنند. نتايج به دست آمده اينچنين می باشد.

 • قدرداني كامل پیش روی انجام كار
 • احساس مشاركت و تعلق در انجام امور.
 • درك توام با همدردي مشكلات شخصي
 • تامين شغلي.
 • حقوق و مزد كافي و مناسب
 • جالب بودن كار
 • ارتقاء و رشد.
 • وظيفه شناسي مديريت نسبت به كارگران
 • شرايط مناسب براي كاركردن
 • انضباط توام با نزاكت

(از اين مطالب در پرسشنامه نيز الهام گرفته شده)

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

فصل سوم : روش تحقيق

در اين فصل به توصيف روش تحقيق ، جامعه و نمونه آماري ، ابزار گردآوري اطلاعات و شيوه هاي تجزيه و تحليل ويافته هاي تحقيق مي پردازيم.

بطور كلي تحقيق عبارتست از يك فعاليت مدرن و منظم كه هدف نهايي آن كشف و گسترش دانش و حقيقت می باشد و محقق با انجام اين فعاليت كه بر مبناي تجزيه وتحليل يك يا چند نفر فرض درمورد چگونگي روابط ميان تعدادي متغيير بنا شده می باشد. برآن می باشد كه افكار و عقايد ذهني و فطري را در برابر واقعيات عيني آزمايش كند.

در آموزش و پرورش تحقيق مي تواند كاربرد منظم و رسمي روش علمي در مطالعه مسائل آموزش و پرورش باشد كه هدف اين تحقيقات تشريح ، پيش بيني و كنترل پديده هاي آموزشي می باشد.

روش تحقيق:

هدف از انتخاب روش تحقيق آن می باشد كه محقق مشخص نمايد ، چه شيوه و روشي را اتخاذ نمايد تا او را هر چه سريع تر و آسان تر و ارزانتر در دستيابي به پاسخهاي احتمالي كمك نمايد. كه اين امر به هدفها و ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرايي محقق وابسته می باشد.

با در نظر داشتن اينكه در اين تحقيق به دنبال توصيف عيني ، واقعي و منظم  خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوع مي باشيم و يا بعبارتي سعي داريم به كشف عقايد ، ادراكات و ترجيهات افراد بپردازيم و آنجه را كه هست بدون هيچگونه دخالت و استنتاج ذهني ، گزارش نموده و نتايج عيني را از موقعيت اخذ كنيم. از روش تحقيق پيمايش بهره گیری كرديم كه هدف از آن توصيف ، ثبت ، تحليل و تفسير شرايط موجود مي باشد. در تحقيقات پيمايشي بمنظور بررسي نظرات و توجيهات اشخاص از پرسشنامه و يا مصاحبه بهره گیری مي گردد كه در اين تحقيق ابزار مورد بهره گیری پرسشنامه  و يا مصاحبه بهره گیری مي شودكه در اين تحقيق ابزار مورد بهره گیری پرسشنامه می باشد.

جامعه آماري:

جامعه درهر تحقيق عبارت می باشد ازهمه اعضاي واقعي يا فرضي كه علاقمند هستيم يافته هاي پژوهش را به آنها تعميم دهيم.

بعبارت ديگر مجموعه اي از عناصر كه داراي يك يا چند ويژگي مشترك باشند جامعه گفته مي گردد كه درحقيقت شامل همه عناصري می باشد كه موضوع يك پژوهش معين در آن مصداق پيدا مي كنند و مايليم درمورد آن استنباط كنيم.

جامعه در اين تحقيق شامل كليه دانشجو معلمان دوره كارشناسي ، كارشناسي ارشد می باشد كه در طي سالهاي تحصيلي 84-82 در مراكز آموزش هاي ضمن خدمت شاغل به تحصيل بوده اند و تعداد كل آنها 1352 نفر مي باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حجم جامعه ، نمونه و شيوه نمونه گيري

نمونه عبارت می باشد از مجموعه اي از نشانه ها كه از يك گروه يا جامعه اي بزرگتر انتخاب مي گردد، بطوريكه اين مجموعه معرف كيفيات و ويژگيهاي آن گروه يا جامعه بزرگتر باشد.

حجم نمونه بستگي به آن دارد كه ما با چه دقت و اطميناني بخواهيم نتيجه تحقيق را از نمونه به كل جامعه آماري تعميم دهيم.

در مطالعات زمينه يابي (پيمايش) براي گروههاي اصلي 100 نفر و زير گروهها بين 20 تا 50 نفر پيشنهاد شده می باشد.

براي محاسبه تعداد افراد نمونه از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده بهره گیری شده می باشد. روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده به اين ترتيب می باشد كه آغاز جامعه را طبقه بندي مي نمايند و سپس نمونه اي تصادفي ازهر طبقه انتخاب مي كنند. يكي از دلايل نمونه گيري از طبقات بجاي گرفتن يك نمونه ساده تصادفي از كل جامعه ، اين می باشد كه مي توان اطمينان حاصل كرد نمونه هايي با عناصر كافي از هر طبقه انتخاب شده می باشد يا بعبارت ديگر مي توان اطمينان حاصل كرد كه نمونه اي با حجم مناسب از هر طبقه به دست آمده می باشد.

يكي ديگر از دلايل بهره گیری از روش نمونه گيري طبقه بندي شده به دست آوردن تخمين هاي بهتري براي پارامترهاي جامعه می باشد. اصل كلي اينست كه اگر اختلاف عناصر بين طبقات بيشتر از اختلاف عناصر در داخل هر طبقه بندي شده ، نتايج دقيقتري را نسبت به روش نمونه گيري تصادفي ساده ارائه مي كند.

Byf1

دانلود فایل: دانلود پروژه در مورد ويژگي هاي تكنولوژي اندازه گيري عيني پارچه – قسمت دوم

آزمايشگر برشي و كششي KES-FB1

همانطور كه از نام اين روش پيداست، اين آزمايشگر براي اندازه گيري خواص برشي و كششي به كار مي رود. با اين روش آزمايشي شاخصه هاي كششي نظير كشش پذيري و سختي كششي به راحتي با رعايت كردن نسبت ازدياد طول به طول اصلي نمونه اي كه توسط دو گيره گرفته شده می باشد، به دست مي آيد در تعيين خواص برشي، نمونه در معرض تغيير شكل برشي از قبل تعيين شده با زاويه برشي 8 درجه تحت يك نيروي كششي ثابت قرار مي گيرد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

آزمايشگر خمشي محض KES-FB2

اين دستگاه از عامل خمش محض بهره گیری مي كند به طوري كه نمونه پارچه تحت قوس يك منحني ثابت كه دائم در حال تغيير می باشد خم مي گردد. لحظه خمش نمونه مشخص شده و ارتباط بين لحظه خمش و منحني بر روي نمودار X-Y ضبط و ثبت مي گردد.

آزمايشگر فشاري KES-FB3

اين دستگاه براي اندازه گيري خواص تغيير شكل فشاري جانبي ( افقي) كه تأثیر مهمي را در زير دست پارچه ايفا مي كند، به كار مي رود. در آزمايش فشاري، سطح استانداردي از پارچه را در معرض نيروي فشاري مشخصي قرار داده و سپس نيرو به تدريج relive مي گردد. اين نيرو از طريق يك Plvnger متحرك كه به سمت بالا و پايين حركت مي كند و پارچه را بر روي سطحي ثابت مي فشارد، وارد مي گردد. فشردگي پارچه با اندازه گيري درصد كاهش ضخامت پارچه در نتيجه افزايش فشار جانبي ( افقي) ( از 50 پاسكال تا 5 كيلو پاسكال) به دست مي آيد. علاوه بر آن، ارتباط بين Strain فشاري و استرس به گونه اتوماتيك بر روي محور X-Y يا كامپيوتر متصل به دستگاه آزمايشگر ثبت مي گردد.

آزمايشگر سطح KES-FB4

اين دستگاه خواص سطحي پارچه را كه ارتباط نزديكي با احساس زير دست پارچه دارند، اندازه مي گيرد.

ضريب اصطكاكي پارچه و انحراف ميانگين ضريب اصطكاكي توسط اصطكاك تماسي كه مستقيماً با چراغ علامت دهنده ( نشان دهنده) نيروي اصطكاكي در ارتباط می باشد، مشخص مي گردد.

سختي ( خشن بودن) هندسي سطح توسط ارتباط سختي نمايان مي گردد. تمامي پارامترهاي محاسبه شده مي توانند مستقيماً‌ از مدار محاسباتي دستگاه نيز به دست آيند.

2-1-2-2- اطلاعات بدست آمده از سيستم KES-F :

مجموع 16 پارامتري كه از اين سيستم به دست مي آيد عبارتند از:

پارامترهاي كششي:

EMT: درصد ازياد طول كششي كه به صورت نسبت كشش واقعي به طول نمونه اصلي می باشد و بر حسب درصد بيان مي گردد.

WT: انرژي كششي يا كار صورت گرفته براي تغيير شكل كششي كه به مساحت زير نمودار تنش- كرنش نشان داده مي گردد.

RT: برگشت پذيري نيروي كششي كه به صورت كار بازگشتي به كار انجام گرفته براي تغيير شكل كششي می باشد و بر حسب درصد بيان مي گردد.

LT: خطي بودن ( linearity) كششي كه اين اندازه گيري، درصد غير خطي بودن منحني هاي تنش- كرنش را بيان مي كند. مقدار LT زير 1 ( 1< LT) نشان مي دهد كه منحني تنش – كرنش در زير خط مستقيم 45 درجه، بالا مي رود و مقادير LT بالاي 1 ( 1> LT ) نشان مي دهد كه اين منحني در بالاي خط مستقيم 45 درجه پايين مي آيد.

پارمترهاي برشي:

G: مدول هاي برشي كه برابر با شيب منحني برش می باشد و بين زواياي برشي 5/0 و 5 درجه پايين مي آيد.

2HG و 2HG5 : عرض هسيترزيس به ترتيب در زواياي برشي 5/0 و 5 درجه

پارمترهاي خمشي:

B: سختي خمشي كه به صورت شيب منحني خمشي بين شعاع منحني هاي 1-cm5/0 و 1-cm5/1 كشيده مي گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2HB: عرض هسيترزيس در منحني خمشي 1-cm1/0 .

پارامترهاي فشاري:

TO: ضخامت پارچه ( ميليمتر) در تنش فشاري بسيار پايين برابر با 5/0 گرم نيرو بر سانتيمتر مربع.

TM: ضخامت پارچه ( ميليمتر) در بيشترين حد تنش فشاري برابر با 50 گرم نيرو بر سانتيمتر مربع.

Wc : انرژي فشاري يا كار انجام گرفته در تغيير شكل فشاري كه بر اساس مساحت زير منحني فشاري بيان مي گردد.

Rc : بازگشت پذيري فشاري كه بر حسب نسبت كار بازگشتي به كار انجام شده براي تغيير شكل فشاري می باشد و به صورت درصد بيان مي گردد.

Lc: خطي بودن فشاري كه به صورت انحراف منحني تغيير شكل از خط مستقيم ( راست) بيان مي گردد. مقادير بالاي Lc نشان دهنده مقاومت اوليه بيشتر نسبت به نيروي فشاري می باشد. به گونه كل، تمامي پارچه ها مقادير كمتري براي خطي بودن نسبت به تست كشش دارند. به طوري كه محدوده مقادير بين 25/0 تا 36/0 تغيير مي كند.

 

جدول 2-2: پارامترهاي اندازه گيري شده در سيستم KES-F

واحد پارامتر اندازه گيري شده علامت خواص
[%] كشش پذيري، كرنش تحت500 EMT كششي
[-] خطي بودن منحني تنش- كرنش
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
LT

  []

انرژي كشش در هر واحد سطح

WT

  [%]

برگشت پذيري كششي، توانايي بازگشت از حالت تغيير شكل يافته كششي

RT

   

 

 

  []

سختي خمشي، ميانگين شيب مناطق خطي منحني هسيترزيس خمشي به منحني1-cm5/1±  

B

خمشي []

هستيرزيس خمشي، عرض ميانگين چرخه هستيرزديس خمشي در منحني1-cm5/1±

HB2

   

 

 

  []

سختي برشي، شيب ميانگين مناطق خطي منحني هستيرزديس برشي به زاويه برشي 5/2 ± درجه

G

برشي []

هستيرزديس برشي، عرض هاي ميانگين چرخه (حلقه) هستيرزديس برشي به زاويه برشي 5/0 ± درجه

HG2

  []

هستيرزديس برشي، عرض هاي ميانگين چرخه (حلقه) هستيرزديس برشي به زاويه برشي 5/0 ± درجه

HG52

   

 

 

  [-]

ضريب اصطكاك سطحي پارچه

MIU

سطحي [-]

انحراف ميانگينMIU

MMD

  ‍[mm]

سختي هندسي (زبر و خشني سطح)

SMD

   

 

 

  [-]

خطي بودن منحني فشار-ضخامت

LC

فشاري []

انرژي فشاري وارد بر واحد سطح

WC

  [%]

بازگشت پذيري فشاري قابليت برگشت از حالت تغيير شكل يافته فشاري

RC

   

 

 

  [mm]

ضخامت پارچه تحت فشار 50 نيوتن بر متر مربع

T

ضخامت []

وزن متر مربع پارچه

W

وزن

 

 

پارمترهاي سطحي:

MIU : ضريب اصطكاك سطحي كه در طول بالغ بر 3 سانتيمتر از طول پارچه محاسبه مي گردد.

MMD: انحراف معيار ميانگين ضريب اصطكاك

SMD: سختي سطحي ( انحراف معيار ميانگين از قسمت سپيك)، سطح كه نشان دهنده نقاط نازك و كلفت می باشد.

كليه خواص مكانيكي اندازه گيري شده با سيستم KES‌ در جدول 2-2 اختصار شده می باشد.

2-2-2- سيستم Fast:

Fast يكسري از تجهيزات و روشهاي آزمايشي می باشد كه توسط بخش CSTRO سازمان پشم استراليا براي اندازه گيري آن خواصي از پارچه به كار مي رود كه بر روي عملكرد دوخت و دوز پارچه و ظاهر پوشاك به هنگام پوشيدن اثر مي گذارد. اين سيستم از 3 دستگاه ساده و يك روش آزمايش تشكيل شده كه نيازمند سايز مشخصي از نمونه براي هر دو آزمايش دستگاهي و آزمايش ثبات ابعادي می باشد. در اقدام حدود نيم تر از پارچه در عرض كامل براي انجام تمامي آزمايشات لازم و كافي می باشد.

روش Fast در صنعت روشي ساده، قوي و نسبتاً ارزان قيمت براي اندازه گيري عيني خواص سهم پارچه در تهيه پوشاك می باشد. بنابراين، اين روش به گونه عمده توسط توليد كنندگان پارچه، تكميل كنندگان و تهيه كنندگان پوشاك مورد بهره گیری قرار مي گيرد. اگر چه، روش Fast كاربردهاي نهفته اي در تمامي مراحل توليد پارچه و بهره گیری از آن دارد در نتيجه كاربرد همه جانبه و وسيع اين روش باعث به وجود آمدن روش پيشرفته تري از Fast شده می باشد. دسترسي به زبان مشتركي كه هم توليد كنندگان پوشاك و هم تهيه كنندگان پارچه بتوانند با آن در ارتباط با خواص و عملكرد پارچه و لباس گفتگو كنند، يكي ديگر از پيشرفت هاي اين روش می باشد.

1-2-2-2- تركيب سيستم FAST :

اين سيستم از 3 دستگاه ساده و يك روش ازمايشي كه در جدول 3-2 آورده شده، تشكيل شده می باشد.

براي اطمينان از محاسبات بدون اشكال، اين سيستم به كامپيوتري وصل می باشد كه محاسبات را به گونه مستقيم ثبت كرده و در صفحه مانيتور خود نمايش مي دهد.

FAST-1 : دستگاه اندازه گيري فشار ( فشردگي)

FAST-1 يك دستگاه اندازه گيري فشردگي می باشد كه قادر می باشد ضخامت پارچه و ضخامت سطحي را تحت دو بار گذاري از قبل تعيين شده، اندازه گيري نمايد. ضخامت سطحي به صورت اختلاف بين ضخامت تحت دو بارگذاري از قبل تعيين شده kpa2/0 و kpa10 تعريف مي گردد. عامل اندازه گيري در شكل 2-2 نشان داده شده می باشد. فشار در هر ضخامتي كه اندازه گيري مي گردد، توسط افزودن وزنه بر روي درپوش اندازه گيري كنترل مي گردد.

FAST-2: دستگاه اندازه گيري خمش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

FAST-2 يك دستگاه اندازه گيري خمشي می باشد كه طول خمش پارچه را اندازه مي گيرد. از اين طريق، مي توان سختي خمش پارچه را نيز محاسبه نمود. اين دستگاه از يك پايه Cantilever خمشي كه در روش استاندارد بريتانيا توضيح داده شده، بهره گیری مي كند. به هر حال در FAST-2 لبه پارچه با بهره گیری از يك فتوسل تشخيص داده مي گردد در صورتي كه روشهاي ديگر با چشم ديده مي گردد.

جدول 3-2: تركيب سيستم FAST

خصوصيات اندازه گيري شده ابزار
فشردگي FAST1
سختي FAST2
كشيدگي FAST3
ثبات ابعادي ( روش آزمايش) FAST4

 

شكل 2-2: عامل اندازه گيري فشار در سيستم FAST1

شكل 3-2: عامل اندازه گيري خمش در سيستم FAST2

همان گونه كه اين روش براي بهره گیری ساده تر می باشد، تشخيص منبع خطاي آزمايشگر، نيز باعث دقت و درستي بيشتر روش FAST2 به ديگر روشهاي متداول شده می باشد. مقدار طول خمش مستقيماً‌از نمايشگر
( صفحه) روي دستگاه خوانده مي گردد. شكل 3-2 عامل اندازه گيري را در اين روش بيان مي كند.

FAST3 دستگاه اندازه گيري كشش:

FAST3 يك دستگاه اندازه گيري كشش می باشد كه توسط يك اهرم ساده كه در شكل 4-2 نشان داده شده، كار مي كند. با حذف وزنه ها از محور تعادل، كشش پذيري پارچه تحت 3 بار گذاري مختلف اندازه گيري مي گردد كه شرايط دقيقاً همانند ان چيزي می باشد كه براي پارچه تحت بار در طي فرآيند توليد پوشاك رخ مي دهد. كشش پذيري پارچه در تئوري مي تواند در هر زاويه اي از نخ هاي تار يا پود اندازه گيري گردد. در اقدام، معمول می باشد تا كشش پذيري تنها در جهات تاري، پودي و يا اريب اندازه گيري گردد.

FAST4 آزمايشات ثبات ابعادي

آخرين جزء سيستم FAST، يك روش آزمايشي می باشد كه تغييرات ابعادي پارچه هايي را اندازه گيري مي كند كه اين تغييرات هنگامي رخ مي دهند كه پارچه در معرض تغيير شرايط محيطي قرار بگيرد.

اين آزمايش شكل ديگري از آزمايش متداول تر- خشك می باشد. آزمايش FAST4 مي تواند در كمتر از دو ساعت بدون نياز به شرايط اتمسفري (جوي) ويژه انجام گردد. دياگرام شماتيك اين روش آزمايش در شكل 5-2 نشان داده شده می باشد.

2-2-2-2 اطلاعات بدست آمده از سيستم FAST:

با بهره گیری از سيستم FAST، 14 پارامتر اندازه گيري شده يا محاسبه مي گردد. اين پارامتر در جدول 4-2 آورده شده می باشد. پارامترهاي اندازه گيري شده بر روي يك نمودار كمترلي ترسيم شده كه پيش بيني مناسبي از عملكرد پارچه در طي توليد پوشاك مي تواند به دست آيد .اهميت اين پارامترها مطابق با هدف نهايي پارچه مورد آزمايش تغيير مي كند . اين سيستم روشي ساده اما قابل اطمينان می باشد كه اطلاعات را سريع براي كنترل عمليات تكميل و دوخت و دوز پارچه ، به ما مي دهد . بخش بعدي جزئياتي راجع به خواص اندازه گيري شده توسط سيستم FAST را بيان مي كند .

ثبات ابعادي FAST-U

اصطلاح به كار رفته براي تغيير در ابعاد پارچه هايي به كار مي رود كه پارچه در معرض تغييرات شرايط محيطي قرار گيرد. براي           پارچه پشمي و مخلوط پشم ، دو جزء مهم ثبات ابعادي هست

جدول 4-2 پارامترهاي اندازه گيري شده با سيستم FAST:

واحد پارامترهاي اندازه گيري شده علامت خواص
[‍%] درصد كشيدگي تخت E5 كششي
[‍%] درصد كشيدگي تخت E20  
[‍%] درصد كشيدگي تخت E100  
[‍%] درصد كشيدگي مايل EB5  
[‍mm] طول خمشي C خمشي
  سختي خمشي B  
  سختي برشي G برشي
[mm] ضخامت تخت T2 فشاري
[mm] ضخامت تخت T100  
[mm] ضخامت سطحي ST  
[mm] ضخامت سطحي رهاشده (‌آزاد شده ) STR  
[‍%] درصد جمع شدگي در حال استراحت RS ثبات ابعادي
[‍%] درصد انبساط hygral RC  
[%MM2] شكل پذيري F پارامتر به دست آمده

 

 

*‌ جمع شدگي در حال استراحت :

تغيير غير قابل بازگشت در ابعاد پارچه ( جمع شدگي يا انبساط پذيري ) هنگامي رخ مي دهد كه پارچه خيس باشد (‌در آب خيس بخورد ) يا درمعرض بخار قرار گيرد . جمع شدگي در حالت استراحت به دليل رهايي از كرنش هاي تثبيت پيوسته يا موقتي می باشد كه بر پارچه در طي آخرين مراحل تكميل وارد مي گردد در سيستم FAST، جمع شدگي در حالت استراحت به عنوان درصد تغيير در ابعاد پارچه خشك بعد از استراحت در آب يا دماي اتاق بيان مي گردد .

*‌انبساط Hygral

‌انبساط Hygral يك نوع از تغيير بازگشت پذير در ابعاد پارچه می باشد كه هنگامي كه رطوبت محتوي الياف پشم تغيير مي كند ، رخ ميدهد . با بهره گیری از FAST ، انبساط HYGRD ، به عنوان‌درصد تغيير در ابعاد پارچه درحال استراحت تر به ابعاد پارچه در حال استراحت خشك بيان مي گردد اين دو جزء به صورت رياضي در زير توضيح داده شده می باشد :

درصد جمع شدگي در حال استراحت

انبساط hygral

‌به گونه يكه L1 طول پارچه در حال استراحت خشك ، L2 طول پارچه تر پس از استراحت در آب و L3طول پارچه خشك تحت استراحت قرار نگرفته می باشد .

ديگر اندازه گيري از جمع شدگي در حال استراحت ، نظير WIRA، آزمايش جمع شدگي پرس باز (‌اتوي باز)‌يا سيلندر بخار ، نيز هست ، اين روش ها نيز با روش تر – خشك FAST در ارتباط می باشد .

ديگر روش هاي اندازه گيري ثبات ابعادي نيز هست كه شامل آزمايش DIN ، آزمايش HESC و جمع شدگي پرس بسته می باشد .به هر حال ، در اين آزمايشات دو جزء ثبات ابعادي از هم جدا نيم گردید و نتايج گمراه كننده‌اي براي برخي پارچه‌ها مي دهند .

كشش پذيري (‌قابليت ارتجاعي FAST3

در كشش پذيري يك پارچه ، افزايش ابعادي پارچه هنگامي كه درمعرض نيروهاي اعمال شده قرار بگيرد اندازه گيري مي گردد . با بهره گیری از سيستم FAST، كشش پذيري با قابليت ارتجاعي تحت عنوان درصد افزايش طولي در نمونه تحت بارگذاري هاي عرضي مقدار مذكور براي كشش پذيري پارچه هماني می باشد كه در اندازه گيري مي گردد كشش پذيري در جهات تاري و پودي به ترتيب در كه براي محاسبة‌شكل پذيري پارچه بهره گیری مي گردد ، اندازه گيري مي گردد. كشش پذيري مايل ( اريب ) تنها درعرض اندازه گيري مي گردد .

سختي خمشي FAST2

سختي خمش يك پارچه تحت عنوان كوپل مورد نياز براي خمش پارچه به منحني يكنواخت ، تعريف مي گردد ، سيستم FAST سختي خمش را از طريق طول خمش Cantilever پارچه مشخص مي كند كه با بهره گیری از عامل توضيح داده شده در BS:3356 و وزن پارچه اندازه گيري مي گردد

سختي خمش از طريق زير محاسبه مي گردد

6-10×807/9×3(‌طول خمش )×وزن

در حالي كه واحد آن ، واحد طول خمش mm و وزن پارچه بر حسب می باشد .

سختي برشي (FAST3)

Byf1

دانلود فرمت ورد: دانلود پروژه در مورد ويژگي هاي تكنولوژي اندازه گيري عيني پارچه – قسمت اول

اندازه گيري عيني پارچه شامل خواص مكانيكي، هندسي، سطحي و تغيير شكل هاي زياد می باشد كه اين خواص ابزاري قوي براي كنترل كيفيت عمليات توليد پارچه، تكميل و بازتكميل مي باشد. اين خواص امكان تهيه يك پايگاه اطلاعاتي جمع آوري شده به صورت علمي و مجهز با كامپيوتر را فراهم آورده كه داراي سهم بسزايي در اندازه گيري هاي عيني پارچه می باشد به طوري كه تجربيات با ارزش متخصصين بزرگي را كه در زمينه صنعت نساجي و پوشاك سال هاي متمادي در كشورهاي مختلف در سرتاسر دنيا فعاليت كرده اند، جمع آوري نموده می باشد. كاربرد اين تكنولوژي امروزه به واسطه 3 فاكتور مهم قطعي و عملي شده می باشد:

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

(1) افزايش سطح اتوماسيون در هر دو صنعت نساجي و پوشاك

(2) حذف تدريجي نيروهاي كاري با دانش سنتي نساجي كه در طي سال ها تجربه بدست آمده بودند و نياز فوري و همزمان در درون صنعت به مهندسين آموزش ديده و قراردادي براي انجام فعاليتهاي توليدي، تحقيقي، پيشرفته و كنترل كيفيتي.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(3) بهره گیری گسترده از اينترنت و تمامي ابزارهاي ارتباط جمعي ديجيتال، به همراه افزايش تنوع محصولات به واسطه كوتاهتر شدن زمان توليدات فصلي و نياز به سرعت بالا جهت پاسخگو بودن به نيازها در بازارهاي رقابتي تجارتي.

پيشرفت خواص مكانيكي اندازه گيري عيني پارچه براي توليد پوشاك توسط Peirce در دهة 1920 و 1930 پايه گذاري گردید. او بر روي ساختار پايه و متعادل پارچه هاي بافت ساده بر اساس موازنه بين نيروها تحقيق كرد و سعي نمود تئوري اساسي مكانيك پارچه را بنا نهد. كار او بعدها توسط محققين ديگري نظير Grosber و همكارانش Park ،Swani در دانشگاه ليدز در طي دهه 1960 مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر روي خواص مكانيكي پارچه نظير خواص كششي، خمشي،buckling ، برشي و فشاري آناليز تئوري صورت گرفت.

کوشش و همكاري آنها منجر به ايجاد ديدگاه نسبتاً شفافي از تعاريف فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي بافته شده و خواص تغيير شكل آنها گردید. تيم تحقيق سوئدي به رهبري Lindberg (1960) در اواخر دهة 1950 و دهة 1960، به گونه گسترده اي، رفتار مكانيكي پارچه ها را مورد مطالعه قرار داده و خواص مكانيكي پايه اي پارچه را مربوط به ظاهر و قابليت دوخت و دوز پارچه در طي مرحله توليد پوشاك دانستند. تحقيقات آنها، به گونه اي تمركز بر روي كارهاي تحقيقاتي دانشمندان ديگر بود. روشهاي آزمايشگاهي براي اندازه گيري اين خواص مكانيكي طي سالهاي زياد توسط دانشمندان بسياري تكميل شده می باشد. تجهيزات و روشهاي آزمايشگاهي متنوعي امروزه موجود بوده و بهره گیری مي گردد.

اگر چه تحقيقات بيشتري منجر به پيشرفت تكنيك هاي اندازه گيري عيني پارچه گردید ولي روشهاي متنوع ديگري براي اندازه گيري اين خواص پيتر بدست آمده می باشد. به طوري كه اين روشها تنها در انستيتوهاي تحقيقاتي و آكادميك، آزمايش گردید. بهره گیری گسترده از آن ها در صنايع پوشاك و نساجي به علت عدم وجود يك سيستم به هو پيوسته با تجهيزات حساس و مدرن براي اندازه گيري خواص مكانيكي پارچه تحت تنش كم، بسيار دشوار می باشد. علاوه بر اين، بدون يك روش اندازه گيري استاندارد شده پيشرفت هاي بعدي و كاربرد اين خواص مكانيكي باتنش كم در صنعت توليد پوشاك محدود شده می باشد. رهبر گروه تحقيق در تكنولوژي اندازه گيري خواص عيني پارچه، Sueokawabata بوده كه دستگاهي به نام خود او (KES) در طول 10 سال ثبت گردید به طوري كه به صورت تست پارچه استانداردي در سرتاسر دنيا در آمد. سيستم ارزيابي پارچه KES يك دستگاه اندازه گيري كامپيوتري مدرن می باشد كه قادر مي باشد تست هاي مختلفي را بر روي پارچه انجام دهد.

سيستم KES قادر می باشد تا اندازه گيري هاي دقيق و تجديد كردني(دوباره) از خواص مكانيكي پارچه را تحت تنش كم انجام داده و نيز مقايسه گسترده اي بين يافته هاي آزمايشات توسط مهندسين پوشاك و محققان سراسر دنيا انجام دهد و ارتباط مؤثري بين عوامل توليد مختلف يعني خريداران و طراحان پوشاك مستقر سازد. اگر چه انتقادهاي بسياري به قيمت بالاي اين دستگاه وارد می باشد و اين سيستم نياز به متخصصاني براي ترجمه (نتيجه گيري) از داده هاي بدست آمده دارد. اين توضيحات منجر به پيشرفت دستگاه آزمايشگر ديگري به نام FAST توسط CSTRO در استراليا گردید. روش FAST ارزانتر بود و بيشتر مورد استقبال صنعت قرار گرفت. بدون شك اين پيشرفتها (سيستم) از يك نظر كه آن هم افزايش سطح اتوماسيون بود، نقطه اشتراك داشتند. بطوري كه اين افزايش اتوماسيون نيازمند پيش بيني و كنترل رفتار پارچه در طول عمليات توليد آن بود. در اين بخش، پيشرفت عوامل و دستگاههاي هر دو سيستم مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

سيستم نمايش تصوير مجازي (VIDS ) و هوشمندتر از آن روش آناليز سطح پارچه ( Fabric-Eye) امروزه ابزاري براي اندازه گيري عيني پارچه اند كه در پايه آناليز تصوير و تكنولوژيهاي هوش مصنوعي كه به ويژه براي آناليز خواص سطحي و هندسي پارچه به كار مي رود، بنا شدن. سيستم تصويري VIDS، يك سيستم آناليز تصويري دو بعدي می باشد كه شامل خروجي ويدئو از دوربين( نمايشگر) تلويزيون يا نمايشگر گرافيكي كامپيوتر می باشد كه اندازه گيري هايش مستقيماً در صفحه تلويزيون ديده مي گردد. اما اندازه گيري عمومي مورد بهره گیری سيستم تصوير VIDS هنوز بستگي به كليك و كشيدن ( drog) در روي تصوير توسط ماوس دستي دارد ( يعني چه محدوده اي توسط ما انتخاب گردد.) اگر چه Fabric-Eye نيز يك سيستم پردازش تصوير سه بعدي اتوماتيك می باشد، ولي قارد می باشد تا مقاطع طولي سه بعدي از سطح پارچه خلق كرده و نمونه هايي از درجه عيني را به گونه اتوماتيك بدهد.

ديگر تكنولوژي هاي اندازه گيري هاي عيني نيز در اين قسمت توضيح داده شده نظير روش ميكروسكوپي پويش الكترون ( SEM) كه براي اثر سطح و Cantilever و اندازه گيري افزايش در تغيير شكلهاي پيچيده به كار مي رود. به نظر مي رسد كه مهمترين نتيجه از توضيح تكنولوژي اندازه گيري عيني پارچه، تبليغ اين ارتباط تكنولوژيكي در بين عوامل مختلف صنايع نساجي و پوشاك، گروه هاي تحقيق و پيشرفته و تمامي قسمت هايي كه در ارتباط با الياف، منسوجات و پوشاك اند نظير توليد كنندگان الياف، خورده فروشان و تجار می باشد. در نتيجه كنترل توليد و دقت در كيفيت در بين كارخانجات پارچه و پوشاك بايد بيشتر معتدل و مؤثر گردد به طوري كه منجر به توليد پارچه هايي با كيفيت بالاتر و دائمي گردد. از نظر عملي، اطلاعات عيني پارچه به توليد كنندگان نيز اين اجازه را مي دهد كه خواص پارچه را پيش بيني كرده و بر مشكلات قبل از ظاهر شدن بر روي پارچه، فائق آيند. به گونه اختصار، تكنولوژي به اندازه گيري عيني پارچه كليدي عملي و مهندسي را براي عوامل توليد فراهم مي كند كه عبارتند از:

1- بهينه سازي خواص پارچه براي طراحي پارچه هاي جديد با كيفيت بالاو كارآيي دلخواه متناسب با مصارف نهايي

2- پيشرفت روشهاي جديد تكميل، و مواد تكميلي و ماشين آلات تكميل براي مواد نساجي.

3- كنترل عمليات تكميل/ باز تكميل براي تأمين اهداف مكانيك، سطحي و ابعادي پارچه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4- ويژگي پارچه و عمليات كنترل توليد پارچه

5- طریقه توليد پارچه از مواد خام به سمت پوشاك دوخته شده

2-2- اندزاه گيري خواص مكانيكي

1-2-2- سيستم KES :

سيستم KES نخستين و تنها راه حل پيشرفته براي حل مشكل آزمايش مشتري پسند خواص مكانيكي الياف می باشد و شهرت قابل توجهي در كشورهاي زيادي به واسطه دقت بالا و تجديد پذيريش در اندازه گيري دارد. با اطلاعات بدست آمده از اين سيستم، امكان دسترسي به ارتباطات مؤثر و همكاري بين عوامل مختلف بين صنايع پوشاك و ( به عنوان مثال، محققان، عوامل صنعتي و تجار) نساجي به وسيله تجهيزات ويژه و معاملات بر پايه نتايج اين گونه خواص پارچه فراهم گردید. نتيجه مطلب آنكه، سيستم KES ويژگي هاي زير را دارد:

شكل1-2 اندازه گيري عوامل سيستم KES

1- اين روش آزمايش، بسيار جامع می باشد. 5 نمودار و 16 پارامتر در جهات تاري و پودي از اين سيستم به دست مي آيد كه تقريباً تمامي جوانب خواص فيزيكي پارچه را در مقايسه با ديگر روشهاي آزمايشگاهي كه تنها روش تغيير شكل تكي را آزمايش مي كنند، تحت پوشش قرار مي دهد.

2- در مناطق كششي آزمايش شده اتفاقي شبيه به آن چیز که كه در پارچه هاي واقعي اتفاق مي افتد، رخ مي دهد يا هنگامي كه پارچه كشيده يا بريده مي گردد، تركيب مي گردد، تغيير شكل مي يابد و به عنوان پوشش مورد بهره گیری قرار مي گيرد.

3- نمونه اي از سايز مشابه ( 20 سانتيمتر × 20 سانتيمتر) مي تواند در تمامي طول آزمايش مورد آزمايش قرار گيرد به گونه كل، سايز نمونه ها براي آزمايش استحكام متفاوت از نسبت طولي / عرضي متداول نظير آن چیز که كه در ماشين INSTRON بهره گیری مي گردد، می باشد.

4- اين آزمايش به گونه كاملاً اتوماتيك انجام شده و نتايج به دست آمده از آزمايش با دقت بر روي كامپيوتر متصل به آن همراه با نمودارها و چك پرينتي از پارمترهاي خواص پارچه نشان داده مي گردد.

اطلاعاتي جزئي بر روي تجهيزات KES به عوامل اندازه گيري نشان داده شده در شكل 1-2 در روش هاي دستي KES نيز يافت مي گردد. (4-1)

1-1-2-2- تركيب سيستم KES :

در اقدام كشش يا تنش وارد بر پارچه هاي بافته شده در طي فرآيند توليد، تكميل و تهيه پوشاك و حتي پوشيدن آن، به گونه كلي، در درون ناحيه با تنش پايين در نمودار تنش- كرنش قرار مي گيرد.

Byf1

منبع تحقیق : دانلود پروژه رشته نساجی در مورد منسوجات – قسمت اول چهارم

3ـ توليد نساجي يك نقطة اتكاست كه به عنوان « فرماندة كانال » و يا تصميم گيرندة اصلي در كل زنجيره اقدام مي كند. اين امر متضاد مستقيم با كشورهاي پيشرفته كه تصميم گيرندگان، خرده‌فروشان هستند، دارد.

4ـ اكثر محصولات هنوز يا براي مصرف نهايي دو خته مي‌شوند و يا به عنوان محصولات نهايي از خود توليد نساجي به كار مي‌طریقه ( براي مثال لُنگ و ساري )

5ـ زنجيرة عرضة چندگانه و نيز سنتي.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

خرده‌فروشي پوشاك به سختي كل زنجيرة ارزش در صنعت پوشاك و نساجي هند را تحت تأثيرقرار داده می باشد. بيشتر دلايل مربوط به سياست دولت بر مبناي گمانهاي نادرست و فرضيه‌هاي غلط، مي‌باشد. دكتر كوشي مفصلآً اين موارد را در جاي ديگري موردبحث قرار مي‌دهد.7

تنها اطلاعاتي كه عمده فروش از توليد كنندة پارچه، حتي در يك بخش سازمان يافته درخواست مي‌كند مربوط به نوع پارچه، مرسريزه شده و/ يا سفيد شده و/ يا رنگ شده، مي‌باشد. ثبات پیش روی شستشو و اقدام آب رفتگي تنها معيارهاي اصلي ارزيابي بودند. اين امر را با درخواستهاي بسيار مفصل و تقريباً وسواسي يك توليد كنندة پوشاك بين‌المللي از توليد كننده پارچه، مقايسه كنيد. به پيوست I رجوع كنيد كه در آن يك فهرست توضيحي از پارامترهايي هست كه يك خرده‌فروش بزرگ جهاني براي پارچه‌هايي كه خرده‌فروش به عنوان منابع در توليد پارچة مطلوب، بهره گیری خواهد كرد، مشخص كرده می باشد. معيارها و مشخصاتي كه يك توليد كنندة پارچة بايد به هنگام توليد پارچه براي يك توليد كننده پوشاك بين‌المللي به آن ها پايبند باشد، بسيار جامع و مسبوط‌اند. اين مشخصات دربرگيرندة مشخصات فني و خاصيت پارچه، سنخ نيروي كاري كه در توليد پارچه بكار رفته مثل كارگر بچه، و پايبندي به استاندارهاي حداقل دستمزد براي كارگران، مي‌باشد.8

بهتر می باشد كه در اين متن يادآور شويم صنايع پوشاك و نساجي هند تنها 20 درصد از كل توليد پوشاك و نساجي را، چه به گونه مستقيم و چه غير مستقيم، صادر مي‌كنند. پارچه، قبل از اينكه توليد كننده پوشاك آن را به لباس تبديل كند، از كانالهاي مختلف عبور كرده و به دست مصرف كنندة نهايي مي‌رسد. مي‌توانيم پيچيدگي چنين شبكة درهمي اززنجيره‌هاي عرضه را از اين حقيقت استنباط كنيم كه اكثر شركتها ممكن می باشد يك « خط لوله » جداگانه براي نظارت بر محصولات مختلفي كه توليد مي‌كنند داشته باشند. در توصيف اجمالي، زنجيره عرضه تقريباً خاص توليد، دراين صنعت هست. سوداگران / دلالان كه از قديم در كل زنجيرة عرضه وجود داشته‌اند فقط اين پيچيدگي را تشديد مي‌كنند.

1ـ5ـ6 پيشرفت فن‌آوري و SCM

پرفسور كراسه (Krause ) از مؤسسة زوريخ سوئيس، مشاهدات جالبي در خصوص اقدام چرخه‌اي پيشرفت فن‌آوري درصنعت نساجي انجام داده می باشد. طي 200 سال عجيب گذشته، وي دريافت كه ميزان توليد ماشين ريسندگي و بافندگي به ترتيب، در طي 20 سال و 25 سال دو برابر شده می باشد. فن‌آوري بر كلية اين فرآيندها، درست از مرحلة الياف شده، بافندگي در قوارة طويل‌تر، پارچه‌هاي بدون اشكال نيز، سرعت بيشتر و ميزان توليد افزودن‌تر را ممكن ساخته می باشد. اين پارچة بدون اشكال و با قوارة طويل، قابليت بكارگيري ماشين‌آلات تكميل پوشاك مدرن را تسهيل كرده می باشد كه منتهي به كارآيي زياد دو نيز كيفيت ثبات بهتر و بيشتر پوشاك براي مصرف كننده شده می باشد.

عصر مدرن، دورة مصرف كنندة فرهيخته‌اي می باشد كه محصولاتي را تقاضا مي‌كند كه دقيقاً با نيازهاي فردي مصرف كنند تناسب دارد. امكانات فني روز افزون جهت ارائه محصولات و خدمات بهتر، اين پيشرفت درعمل مصرف كننده را به وجود آورده و در برخي از موارد آن را آسان كرده می باشد. در چندين مورد، فن‌آوري، انواعي از محصولات ديگر را به عنوان نماد جديد در نايع پوششي و نيز منسوجات فني، در دسترس مصرف كننده قرار داده می باشد كه اکثراً بواسطة توسعة الياف جديد‌تر و پرداخت‌هاي تخصصي‌تر می باشد. فن‌آوري، جذبة زيبا شناختي (براي مثال، شلوارهاي كتاني بدون چروك ) و نيزخاصيت‌هاي كاربردي ( براي مثال پوشش ضد گلوله، پارچه‌هاي نسوز ) را در هر بخش بالا برده می باشد.

تنها زمينه‌اي كه تغييرات فوق به گونه چشمگيري تحت تأثير قرار داده، ارتباط ميان پوشاك و نساجي می باشد. پيش از اين توليد كنندگان پوشاك به تصريح منابع خود ( پارچه از بخش نساجي ) به گونه كلي، از قبيل نوع پارچه آيا مرسريزه شده، اگر رنگ ده ثبات پیش روی شستشو، آيا سانفوريزه و تبيلايزد شده ( رزين اوره فرم آلوئيد )و غيره، بسمده مي‌كردند. كار توليد كنندة نساجي ازنظر تضمين كيفيت و كنترل برخي پارامترهاي توليد، ساده بود. در بخش نامتمركز هند و نيز در كارخانجات سازمان يافته، كانالهاي توزيع سنتي، هنوز اين گونه می باشد ( به شكل 2ـ6 مراجعه كنيد. ) با اين وجود، تبديل گران پوشاك نسبت به تصريح عوامل به كار رفته در پارچه، سخت‌گيرتر شده‌اند (به پيوست 6 مراجعه كنيد ). ورود ماركهاي جهاني، مشخصات تضمين كيفيت را كه در هر صورت لازم اجرا بوده، سخت‌تر كرده می باشد. فن‌آوري عملاً تصريح كلية خاصيتهاي يك پارچه را كه به گونه كمي مورد ارزيابي عيني قرار گيرد را ممكن ساخته می باشد. كاركرد تضمين كيفيت يك تأثیر حياتي و علمي را به خود گرفته می باشد. به علاوه كنترل كيفيت امروزه دانش و آگاهي بيشتر مسئول كنترل كيفيت را مي‌طلبد دانش وي ديگر محدود به مهنوسي نساجي نيست، بلكه بايد دربرگيرندة شيمي نساجي شامل رنگرزي و تكميل، مهندسي صنعت و آزمايش فيزيكي و شيميايي و غيره باشد.

توسعة كاربردهاي جدي الياف مصنوعي و گونه‌هاي مختلف آن‌ها، و پرداخت‌هاي تخصصي، حوزة ديگري می باشد كه داراي اهميت تكنولوژيكي بسياري مي‌باشد.

با وابستگي به انتخاب و ترجيح مصرف كننده، الياف جديدتر به وجود آمده‌اند تا نياز به صنايع پوششي و نيز نسوجات تكنيكي را برآورده سازند. الياف مصنوعي سعي در تقليد خاصيتهاي الياف طبيعي دارند. مجموعه‌اي غني از اين الياف و گونه‌هاي مختلف آن، تقسيم بسيار باريك نيازهاي مصرف كننده را ممكن ساخته می باشد. امروزه ، برخي لباس‌ها تنها به عنوان «لباس ورزشي » نيستند بلكه انتخاب خاص‌تري را به مصرف كننده، از «لباس مخصوص گلف » يا «لباس مخصوص تنيس » ارائه مي‌دهند. شلوارهاي كتاني بدون چروك، پيشرفتي درجهت برآوردن نيازهاي مصرف كننده از طريق مسير تكميل تخصصي مي‌باشد. به گونه مشابه، در حوزة منسوجات فني 12 زمينة كابرد منسوجات، از كشاورزي گرفته تا اتومبيل و علوم پزشكي، هست. تكميل و پرداخت‌هاي تخصصي و پيشرفت الياف، تأثیر حياتي در چنين تحولاتي ايجاد كرده می باشد.

در كانون همة اين تغيير و تحولات، تأثیر فزايندة نيازهاي مصرف كننده به عنوان هدايت‌گر اصلي در كل زنجيرة عرضه، هست. اينامر وابستگي متقابل پوشاك و نساجي را مورد توجه بيشتري قرار داده می باشد. در بازار عرضة سال گذشته، كار توليد كنندة نساجي بايد تنها آن چیز که را كه مصرف كننده تقاضا دارد، توليد كند. فن‌آوريهاي زیرا Epos، انتقال سريع نيازها و اولويت‌هاي مصرف كننده را از نمايشگاه خرده‌فروش به توليد كنندة نساجي، تسهيل كرده می باشد. علاوه بر اين، با افزايش قدرت خرده‌فروشان در زنجيرة عرضه، آنها اقدام نگهداري موجودي را به توليد كنندگان واگذار كرده اند، در حاليكه آنها به سوي وضعيت صفر از لحاظ نگهداري موجودي مي‌طریقه.

چنين تحولاتي منجر به پيدايش سازمان مندي دانش و آگاهي دهش می باشد، چرا كه آگاهي از كرابرد تنها براي عملكرد مؤثر كافي نسيت. تحول در رشته‌هاي مرتبطي زیرا شيمي و فلز شناسي، پيش شرط نوآوري مداوم می باشد. فن‌آوري شبكه سازي كامپيوتري مثل نرم افزار طرح ريزي منابع مؤسسات ( ERP )، كنترل و سيستم پاسخ سريع‌تر و گسترده‌تر را تسهيل كرده می باشد. به گونه همزمان، توقع بيشتري را از مديره زنجيرة عرضه به وجود مي‌آورد. از سوي ديگري، اينترنت دنيايي ازاطلاعات را تقريباً در كلية زمينه‌ها، با فشار دكمة موشواره، بيرون مي‌كشد. همة اين تحولات، كار مديرزنجيرة عرضه را بسيار دشوارتر ازقبل كرده می باشد.

6ـ6 تأثير SCM بر تجارت

1ـ6ـ6 آيا SCM بر منابع اثر گذار بوده می باشد ؟

برمبناي تحقيقات اي. تي كرني (A T Kearney ) به عدم كارآيي در زنجيرة عرضه تا 25 درصد از هزينه بهره‌برداري شكرت را به هدر مي‌دهد. با تنها 3 تا 4 درصد حاشيه سود، مشاوران اظهار مي‌كنند كه حتي 5 درصد كاهش در اتلاف زنجيره عرضه مي‌تواند سوددهي شركت را دوبرابر كند.

يك زنجيره عرضه كارآمدمي‌تواند هزينه‌ها را كاهش دهد، سهم بازار و ميزان فروش را افزايش دهد و ارتباط با مشتري را محكم سازد. روي هم رفته، اين بازدهي‌ها به معني جريان نقدي افزايش يافته براي شركت می باشد، كه قيمت سهام را بالا مي‌برد.

2-6-6- چه راهي براي دستيابي به برتري عملياتي هست؟

جري مارش كه رياست شركت خود يعني «گروه تحليل‌گر تكنولوژي برتر» در كوپرتينو، كاليف، را بر عهده دارد مي‌گويد:

زنجيره عرضه راهي براي رسيدن به برتري عملياتي جهت هدايت ارزش سهام می باشد.

1-6-6- بهينه سازي زنجيره عرضه

بهينه سازي زنجيره عرضه مطمئناً مي‌تواند 5 عامل كه ارزش سهام دار را هدايت مي‌كند، تحت تاثير قرار دهد: (9)

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • رشد ميزان فروش؛
 • كاهش هزينه؛
 • بهره گیری موثر از سرمايه جاري؛
 • بهره گیری موثر از سرمايه ثابت؛ و
 • تا حدي، ماليات

تاثير مستقيم يك زنجيره عرضه بهينه‌سازي شده بر عوامل فوق‌الذكر، نياز به توضیح و توضيح ندارد. مقدار دقيق كالاها به سرعت به بازار منتقل مي‌گردد كه منتهي به ميزان فروش بيشتر مي‌گردد. مقدار دقيق محصولات با پايين‌ترين قيمت روانه بازار مي‌گردد تا هزينه‌هاي توليد كاهش يابد. كل زنجيره عرضه هزينه‌هاي سرمايه ثابت مثل هزينه اداره انبارها و كارخانجات را به حداقل مي‌رساند.

4-6-6- ارزش كاهش هزينه

بيل هلمينگ (Bill Helming) مدير شركت مشاوره‌اي PRTM در وستون، مس، اظهار مي‌كند كه ارزش كاهش هزينه، اعتبار و اهميت را ثابت مي‌كند. مطالعه 225 شركت در سال 1995 توسط شركت وي نشان داد كه توليد كنندگان داراي عمليات زنجيره عرضه با بهترين درجه، تا سقف 7 درصد كاهش هزينه دريافتي، در مقايسه با عمليات متوسط را گزارش كردند. هلمينگ مي‌گويد: «اگر شما شركتي داشته باشيد با 1 ميليارد دلار دريافتي ناخالص، مي‌توانيد در هزينه‌ها صرفه‌جويي كنيد و آن را به مقدار منافع خود بيفزائيد.

«شركتهايي كه نسبت به مديريت زنجيره عرضه بي پروا هستند، سريع‌تر رشد مي‌يابند و هزينه‌هاي پايين‌تري دارند. »

به عنوان درصدي از دريافتي، هزينه كل كنترل زنجيره عرضه، 3 تا 7 درصد براي شركتهاي داراي بهترين درجه، كمتر از رقباي داراي درجه متوسط آنهاست. براي يك توليد كننده پوشاك هندي، با فروشي حدود 1 ميليارد دلار آمريكا، هماهنگي عملكرد بهترين شيوه‌ها، به معناي پس انداز 80 ميليون دلار آمريكا مي‌باشد. (10)

7-6- چگونه زنجيره عرضه را تقويت كنيم؟

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-7-6- هفت اصل SCM مربوط به مشاوره اندرسن

هفت اصل زير در صورتيكه به گونه پيوسته و كامل دنبال گردد، امتيازات رقابتي بسياري به همراه دارد.

1- مشتريان را بر مبناي نيازهاي خدماتي تقسيم كنيد: شركتها، از قديم، مشتريان را از جهت صنعت، توليد و يا كانال تجاري گروه‌بندي كرده‌اند و سپس سطح يكساني از خدمات را به افراد يك بخش ارائه كرده‌اند. مديريت كارآمد زنجيره عرضه- پیش روی- مشتريان را از جهت نيازهاي خدماتي مشخص- صرف نظر از صنعت- گروه‌بندي مي‌كند و سپس خياطان به آن بخشهاي خاص خدمات ارائه مي‌كنند.

2- شبكه لجستيك را سفارشي كنيد: شركتها، به هنگام طرح‌ريزي شبكه لجستيك خود، بايد شديداً بر احتياجات خدماتي و سوددهي بخشهاي شناسايي شده مشتري، تمركز كنند. شيوه سنتي ايجاد يك شبكه لجستيك يكدست مغاير با مديريت موفقيت‌آميز زنجيره عرضه می باشد.

3- به علائم تقاضاي بازار گوش فرا دهيد و بر مبناي آن برنامه‌ريزي كنيد: طرح‌ريزي عمليات و فروش بايد كل زنجيره عرضه را شامل گردد تا علائم هشدار دهنده اوليه تغيير تقاضا در الگوهاي سفارش، تبليغات مشتري و غيره شناسايي گردد. اين شيوه تقاضاي متمركز، منتهي به پيش‌بيني‌هاي منسجم‌تر و نيز به تخصيص منابع مطلوب‌تر، مي‌گردد.

4- محصولات را نزديك‌تر به (نياز) مشتري متمايز كنيد. امروزه شركتها ديگر توانايي ذخيره موجودي را ندارند تا خطاي پيش‌بيني را جبارن كنند. در عوض، آنها بايد در جريان توليد، تمايز محصول را نزديكتر به تقاضاي واقعي مشتري، به وقت ديگري موكول كنند.

5- از لحاظ استراتژيك منبع عرضه را كنترل نمائيد: رهبران مديريت زنجيره عرضه، به واسطه ارتباط نزديك با عرضه كنندگان اصلي خود، جهت كاهش هزينه‌هاي كلي خدمات و مواد، حاشيه سود را هم براي خود و هم براي عرضه كنندگان، افزايش مي‌دهند. اندرسن پيشنهاد مي‌كند كه به خاطر پايين‌ترين قيمت، بر سر عرضه كنندگان كوبيدن، پذيرفتني نيست، بلكه تسهيم شدن قابل قبول می باشد.

6- راهبرد فن‌آوري در حد زنجيره عرضه، ايجاد كنيد: فن‌آوري اطلاعات به عنوان يكي از زير بناهاي مديريت موفقيت آميز زنجيره عرضه، بايد از سطوح متعدد تصميم‌گيري، پشتيباني كند. همچنين، بايد امكان ديد آشكار جريان محصولات، خدمات و اطلاعات را فراهم آورد.

7- معيارهاي عملكرد در طول كانال را در پيش گيريد: عالي‌ترين سيستم‌هاي اندازه‌گيري زنجيره عرضه، تنها كاركردهاي داخلي را كنترل نمي‌كنند. آنها معيارهايي را انتخاب مي‌كنند كه هر گونه ارتباط در زنجيره عرضه را شامل گردد. مهمتر اينكه اين سيستمهاي اندازه‌گيري، هم شامل خدمات و هم شامل متريك‌هاي مالي از قبيل سوددهي درست هر حساب، مي‌شوند.

مشاوره كنندگان اندرسن مي‌گويند كه اجراي اين اصول كار ساده‌اي نيست چرا كه مغاير با تفكر عميق و با جهت‌گيري مالي در اين مورد هستند كه شركتها چگونه سازمان دهي مي‌كنند، اقدام مي‌كنند و به مشتريان خدمات مي‌دهند. سازمانهايي كه يك زنجيره عرضه موفق ايجاد و دنبال مي‌كنند به گونه قابل قبولي ثابت كرده‌اند كه شما مي‌توانيد مشتريان را راضي كنيد و با اين كار از رشد و پيشرفت لذت ببريد. دريافتي‌هاي افزايش يافته، كنترل شديدتر هزينه، بهره‌برداري موثرتر از دارايي‌ها و خدمات بهتر براي مشتري، تنها شروع كار می باشد.

2-7-6- ضرورت شبكه سازي فن‌آوري

با در نظر داشتن پيچيدگي‌هايي كه در كنترل يك زنجيره عرضه چندگانه مثل صنعت نساجي، هست، بر اهميت اطلاعات دقيق در زمان دقيق در طول زنجيره ارزش، بيش از حد نمي‌توان تاكيد كرد. مسلماً اين نياز بهره گیری از فن‌آوري شبكه‌سازي پيشرفته را براي مديريت كارآمد زنجيره عرضه حياتي مي‌سازد. پيشرفته‌ترين كامپيوتر و سيستم‌هاي شبكه‌سازي، ركن مديريت كارآمد زنجيره عرضه می باشد و شايستگي ذكر شدن در ميان هفت اصل فوق را دارد. مبادله الكترونيكي داده‌ها (EDI)، مركز فروش الكترونيكي (EPOS)، طرح ريزي منابع موسسه (ERP)، بار كد كردن و غيره، در عصر تحول اطلاعات، به وجود آورده شده‌اند. اينترنت به گونه گسترده‌اي، قابليت «دسترسي جهاني» را افزايش داده می باشد. بيش از 45 ميليون كاربر اينترنت در جهان هست، تجارت الكترونيكي به سرعت در حال افزايش می باشد. شايسته می باشد ذكر كنيم كه سهم بنگاه تجاري- به- بنگاه تجاري تجارت الكترونيكي، بيشترين سهم را در كل فروش تجارت الكترونيكي تشكيل مي‌دهد. فروش بنگاه تجاري- به فروش مصرفي همچنان سهم كوچكي را به خود اختصاص مي‌دهد. تجارت الكترونيكي بنگاه تجاري- به- بنگاه تجاري در سال 1998، 8/7 ميليارد دلار آمريكا بوده و انتظار مي‌رود تا 108 ميليارد دلار تا سال 2003، افزايش يابد، كه 6 درصد از كل هزينه خرده فروشي آمريكا را تشكيل مي‌دهد. با اضافه كردن بنگاه تجاري- به فروش مصرفي، كل فروش تجارت الكترونيكي 2/3 تريليون دلار آمريكا در سال 2003 مي‌بشاد.

8-6- تعهد و پتانسيل SCM

با ملاحظه سودمندي SCM به عنوان يك ابزار راهبردي مديريت، درك اين نكته ضروري می باشد كه SCM داروي عام همه سيستمهاي شغلي نيست و يك راه حل جهاني و حاضر آماده براي مشكلات شغلي ارائه نمي‌كند. سپس تعجبي ندارد كه كمتر از 50 درصد شركتهاي آمريكايي ديگر تداركات زنجيره عرضه كه طبق سنت، از ارتباطات خريد و فروش فراتر مي‌رود، هستند. تحقيقات قوياً نشان مي‌دهد زمانيكه SCM يك شيوه مشترك جهاني به نظر مي‌رسد، قضيه از اين قرار نيست. به علاوه، بسياري از تداركات موجود زنجيره عرضه در مرحله توسعه هستند. تنها ميزان اندكي تحت هدايت اصول پاداشها و خطرات مشاركتي – سنگ بناي هر شراكت واقعي- هستند.

ديگر جاي ترديد نيست كه SCM به عنوان يك ابزار راهبردي مديريت براي رقابت جوئي جهاني ظاهر شده می باشد. نمي‌توان از اين پيشرفت غافل گردید، اگر تنها به دليل تاثير مستقيم آن بر هزينه‌ها، همانگونه كه در بالا ذكر گردید، باشد. با در نظر داشتن اين حقيقت كه احتمال مي‌رود بازار پوشاك و نساجي هنر يك مكان بازار جهاني در دوره پس از 2004 گردد، وقت آن رسيده كه در اين راستا و در سطح ملي به گونه مصمم، آغاز به كار گردد.

1-8-6- سه مانعي كه رشد مديريت زنجيره عرضه متناسب را به تاخير مي‌اندازد

دونالد جي بورساكس (Donald J Bowesox) جان اچ مك كانل (John H McConnell) استاد مديريت بازرگاني در ايالت ميشي‌گان، يك تحقيق جهاني در خصوص SCM در كشورهاي پيشرفته انجام دادند. اين تحقيق سه مانع عمده در اتخاذ SCM در صنعت را مورد شناسايي قرار داد. از يك نظر، اين يافته‌ها، هشداري براي صنعت هند در خصوص برخي دشواري‌هاي معمول می باشد كه مشخصه گزينش SCM در كشورهاي پيشرفته مي‌باشد.

1- بزرگترين نارسايي مربوط به عدم توانايي گسترش بينش زنجيره عرضه می باشد. به عبارت ساده‌تر، اين بينش بايد وراي توزيع محصول گسترش يابد تا جريانهاي تجاري بزرگتر را در بر گيرد. اكثر شركتها به جاي اينكه ادوار فعاليت اقتصادي جامع «نقد به نقد» را در بر گيرند، در كاربردهاي لجستيكي متوقف مي‌شوند.

2- اكثر شركتها، دستورعمل روشني براي ايجاد و يا خاتمه پيمان با شركاي زنجيره عرضه خود ندارند. با اين وجود، اين نوع اقدام جمعي كه لازمه مديريت زنجيره عرضه می باشد. با فرهنگي كه در اكثر سازمانها يافت مي‌گردد، تباين دارد. بنابراين، كارفرمايان بايد سياست خود را تبيين كنند در حاليكه به وضوح چارچوب نوع همكاري كه سازمان بايد با شركا دنبال كند و نوعي كه بايد از آن جلوگيري كند را مشخص مي‌كنند.

3- آخرين مانع براي يك مديريت زنجيره عرضه كارآمد، عدم توانايي در ايجاد و تحقق سنجش‌هايي جهت نظارت پيمان‌هاست. بسياري از شركتها داراي سنجش عملكرد سنتي، دو طرفه و بر مبناي معادله هستند. با اين وجود، فاقد يك مجموعه مشترك شريك هستند كه بتوانند در مورد همه شركت كنندگان در زنجيره عرضه به كار برند- و با آنها قسمت كنند.

مفهوم SCM به گونه كلي، در صنعت هند جديد می باشد، و به گونه خاص، همچنان جديدتر در صنعت پوشاك و نساجي هند مي‌باشد. تأثیر برجسته بخش غير متمركز در نساجي توام با ماهيت گيسخته توليد پوشاك، كل زنجيره عرضه را كه از قديم در هند شكل گرفته می باشد، بسيار پيچيده و عملاً غير قابل درك كرده می باشد. به ويژه در بخش غير متمركز، اين گونه می باشد. به عنوان اولين قدم، بنابراين، بايد مطالعات متمركز انجام دهيم تا درك روشني از زنجيره عرضه در بخش نامتمركز بدست آوريم و بتوانيم زمينه ساز كاربرد مفهوم SCM به عنوان يك ابزار راهبردي جهت افزايش رقابت جوئي جهاني در اين بخش، باشيم. به علاوه، چنين مطالعه‌اي بي ترديد، رقابت جوئي كل صنعت را نيز افزايش مي‌دهد.

بازار پوشاك و نساجي هند از سال 2002 معاف از سهميه خواهد بود، و بخش نامتمركز همچنان سهم برجسته‌اي از توليد نساجي در داخل را خواهد داشت. جهت بكارگيري موفقيت‌آميز SCM به عنوان يك ابزار راهبردي براي رقابت جهاني در سطح ملي، هم براي صنايع پوشاك و هم نساجي، بخش نامتمركز بايد يك بخش اساسي از كل فعاليت را تشكيل دهد. با ايجاد درك روشني از زنجيره عرضه در بخش نامتمركز، بر مبناي يك مطالعه، دو سوال ذيل حائز اهميت مي‌گردد:

1- مفهوم SCM عليرغم شبكه توزيع سنتي و راهبردهاي خريد توليد نساجي اکثراً نامتمركز، پس از 2002، چگونه تحول مي‌يابد؟

2- آيا مي‌توانيم چنين اصولي را (همانگونه كه توسط مشاوره اندرسن بيان گردید) براي بخش نامتمركز نيز، كه به خوبي بخش سازمان يافته آمادگي گزينش اين هفت اصل را ندارد، بسط دهيم.

Byf1

دانلود فرمت ورد: دانلود پروژه رشته نساجی در مورد منسوجات – قسمت سوم

ضميمه 3

موكت بافته شده

تعريف: موكتي كه رشته‌هاي مخمل به صورت دسته‌اي وارد يك تكيه گاه شده (قسمت اول)، سپس توسط چسب يا روكش (پايه) ثابت مي‌گردد.

كفپوش بافته شده

در چهارچوب عملكرد كفپوش، لايه مورد بهره گیری و روكش مطابق تعريف فني با روكشي به مشخصات زير، كامل مي‌شوند:

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

– يك روكش (و/يا) يك پوشش با وزن زياد، (و/يا) يك نوار آب‌بندي، (و/يا) يك ماده بافته نشده و غيره.

7- تاريخچه و مدارك مورد استناد

1-7- تاريخچه

1-1-7- تدوين

– OR:01/11/1990 – تدوين استاندارد

2-1-7- توضیح اصطلاحات

– E:08/03/2000 اصلاح كامل استاندارد

– D:08/11/1996 ورود به شبكه كامپيوتري JDEM

2-7- مدارك مورد استناد

1-2-7- مدارك PSA

1-1-2-7- استانداردها

B11 8030     كد علامتگذاري تاريخ ساخت.

B20 0110     ساخت محصولات – دستورالعملهاي كلي.

B20 0150     محصولاتي كه بايد داراي استاندارد محصول تاييدي باشند- دستورالعملهاي كلي.

B20 1315     ساخت قطعات پلاستيكي – علامتگذاري براي شناسايي مواد در حال بازيافت.

B65 4250     عايق‌هاي صوتي- عايق‌هاي پيچيده.

B65 6220     ورقه‌هاي پلاستيكي براي كفپوشهاي زير پاي راننده.

D11 1157    چسب‌ها و مواد تزئيني- پوسته برداري با زاويه تخت

D41 1003    مواد حفره‌دار نرم- مقاومت در برابر متراكم سازي

D41 1033    مواد بافته شده لايي‌هاي پلاستيكي، مواد بافته شده داراي روكش پلاستيك- مقاومت در برابر برش جوشهاي HF

D41 1048    مواد حفره‌دار نرم و نيمه سخت – مقاومت در برابر پارگي (نمونه آزمايشي نوع پوششي)

D41 1097    پوشش‌هاي كف- سوراخكاري

D41 1126    مواد بافته شده- مواد بافته شده داراي روكش پلاستيك- ورقه‌هاي پلاستيكي- كفپوشها- پارگي (ماشين كشش)

D41 1286    مواد ورقه‌اي- مقاومت در برابر پارگي (نوع دو سويه)

D42 1235    قطعات كائوچويي و پلاستيكي- رفتار در برابر ضربه (اتلاف وزن)

D44 1064    پارچه‌ها، مواد بافته شده، TEP، كفپوش، مقاومت مواد بافته شده در برابر سايش Ihomargy سايش سنج)

D44 1074    كفپوشهاي پلاستيكي و تركيبي- سائيدگي (homargy سايش سنج)

D44 1237    پوششهاي بافته شده كفي- سائيدگي (ماشين BTW)

D45 1010    مواد و قطعات پليمري- داخل و خارج خودرو- مقاومت رنگ در برابر اصطكاك

D45 1012    مواد ورقه‌اي- وزن سطحي

D45 1013    مواد ورقه‌اي- ضخامت

D45 1045    مواد حفره‌دار- وزن حجمي ظاهري

D45 1131    پارچه‌هاي برزنتي- مواد تزئيني- قابليت نفوذ نسبت به آب (فشار هيدرواستاتيكي)

D45 1139    مواد تزئيني – تغيير ابعاد و تغيير شكل ظاهري در گرما

D45 1195    لايي‌ها و نمدها- ضخامت و قابليت تراكم

D45 1197    لايي‌ها و نمدها- لايه‌برداري

D45 1216    لايي‌ها و نمدها- تغيير شكل پسماند ناشي از متراكم سازي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

D45 1296    كفپوشها- مواد بافته شده ضخامت رشته‌هاي مورد بهره گیری

D45 1333    مواد داخل خودرو- قابليت اشتعال در وضعيت افقي

D45 1394    مواد حفره دار نرم ونيمه- سخت- ضخامت

D45 1601    مواد داخلي- قابليت تبخير مواد افزودني فقط روي يك سطح

D45 1727    مواد تزئيني داخلي و قطعات داخلي- كدر شدگي Embuago

D45 5038    مواد صداگير- عايق‌بندي صوتي

D45 5351    پوشش‌هاي كفي بافته شده- تعداد رشته‌ها

D45 5403    لايي‌ها ومواد حفره‌دار- تغيير شكل تحت فشار دائم

D47 1309    لايي‌ها- نمدها- فيبرهاي چوب- رفتار در هواي مرطوب- مقاومت در برابر ميكروارگانيسم‌ها

D47 1217    مواد وقطعات تجهيزاتي خودرو- كهنگي مطابق سيكل آب و هوايي ارائه شده

D47 5252    مواد و قطعات داراي شكل دهي حرارتي- مقاومت رنگ در برابر نور مصنوعي در دماي پائين.

اندازه‌گيري ضخامت و قابليت فشردگي انواع نمد و لايي بدون محدوديت بهره گیری

D45 1195

روشهاي آزمايش مواد اندازه‌گيري ضخامت و قابليت فشردگي انواع نمد و لايي بدون محدوديت بهره گیری

 

پيشگفتار

اين سند داراي تطابق فني با روش آزمايش شماره 1195 شركت رنو مي‌باشد و بدون مشورت قبلي با اين شركت نبايد تغيير نمايد.

استاندارد مذكور مطابق توافق حاصله فيمابين شركتهاي رنو و PSA كه در تاريخ به 1985 بصورت گرفته می باشد مي‌باشد.

1- موضوع و زمينه كاربرد

موضوع اين روش آزمايش توصيف تجهيزات و روش عملي مي‌باشد كه امكان اندازه‌گيري ضخامت اسمي محصولاتي كه از جنس فيبرهاي فشرده مي‌باشند را فراهم مي‌نمايد. همچنين آزمايش مذكور امكان ارزيابي قابليت فشردگي مواد را ميسر مي‌سازد. اين مقدار در ارتباط با انواع نمود و لايي بصورت اندود شده و يا اشباع شده بكار برده مي‌گردد.

2- اصول

ضخامت يك نمد عبارتست از فاصله اندازه‌گيري شده بين دو گيره سطح و موازي يك ميكرومتر، گيره‌هايي كه نمونه در ميان آنها تحت فشار ويژه‌اي قرار مي‌گيرد.

 

3- تجهيزات

1-3- ميكرومتر

دستگاه مذكور داراي دو سطح تماس مدور به قطر 50mm مي‌باشد كه يكي از گيره‌ها ثابت و ديگري متحرك مي‌باشد. اين گيره‌ها بصورت پارالل و هم محور بوده وفشار اعمال شده توسط گيره متحرك مي‌تواند 50-10-5-1 و 100hpa با تقريب (1-5-10-50-100 g/Cm2) بر اساس مشخصات مندرج در مدارك مربوط مي‌باشد.

 

4ـ آزادي مصرف كننده:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دومشخصة مهم پويايي شناسي بازار پيشرفته گام سريع و نوظهوري می باشد. كيفيت توليد بالا، مقرون به صرفه بودن، زمان كمتر براي بازار، انعطاف‌پذيري و مسئوليت اجتماعي و محيطي همگي پيش شرط مؤفقيت تجاري بوده‌اند. گ

1ـ4ـ6 تغيير وجه خردهژ فروشي پوشاك در كشورهاي پيشرفته 5

دگرگوني درنساجي ـ به گونه خاص‌تر ـ به واسطة پيشرفتهاي متعدد در سطح خردة‌فروشي ايجاد شده كه در كشورهاي پيشرفته ظاهر شده‌اند.

رئوس كلي اين پيشرفتها در ذيل آورده شده‌اند :

1ـ افزايش تراكم فروشگاههاي زنجيره‌اي چندگانه

2ـ تغيير محصولات با ماركهاي عرضه كننده به محصولات با ماركهاي شخصي

3ـ سيستمهاي توزيع وارونه شده ـ فشارموجوديكالا به كشش مصرف كننده.

4ـ خرده‌فروشان كل زنجيرة ارزش را كنترل مي‌كنند، از الياف گرفته تا پوشاك.

5ـ پيدايش پيمان لجستيك

6ـ خرده‌فروشان در حال ايجاد اتحاديه خريداران براي تهيه و تدارك متمركز هستند.

7ـ زنجيره‌هاي توزيع كوتاه‌تر مي‌شوند، و توسط فن‌آورياطلاعات و درخواستهاي شبكه‌اي ياري مي‌شوند.

 

5ـ6 ويژگيهاي مهم صنعت پوشاك و نساجي هند

صنعت نساجي هند را مي‌توان با يك هرم كه در آب شناور می باشد مقايسه كرد.6 « تنها هرم به شكل كارخانجات بزرگ نساجي در بخش سازماندهي شده قابل رويت می باشد. بدنة هرم نساجي متشكل می باشد از بخشهاي بافندگي برقي و دستي غير متمركز كه بخش اضافي توليد هند را به خود اختصاص مي‌دهند. ته هرم بخشهاي نساجي خانگي و پوشاك در مسير رودخانه می باشد.»

1ـ برجسته‌ترين سهم بخش غير متمركز در توليد نساجي می باشد. كارخانجات سازمان دهي شده تنها حدود 6 درصد ازكل پوشاك توليد شده در هند را به خود اختصاص مي‌دهند، درحاليكه ماشينهاي بافندگي برقي به تنهايي سهمي معادل تقريبي 75 درصد

Byf1

منبع تحقیق : دانلود پروژه رشته نساجی در مورد منسوجات – قسمت دوم

-1-6- رفتار در برابر گرما

– مطابق روش D42 1235

آزمايش قابل انجام با ماده اسفنجي جدا متصل به كفپوش.

فقط آزمايشهاي انجام شده در سرماي (-20oC) مطابق اين روش و با پارامترهاي زير انجام مي شوند:

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

A 200/50/-20oC

آزمايش ها روي نمونه هاي آزمايشي كفپوش و موكت رانندكه قبلاً مطابق روش D45 1601 تحت آزمايش كهنگي قرار گرفته انجام خواهند گردید.

8-1-6- تغيير شكل دائمي ناشي از فشار

– مطابق روش D45 5403- آزمون A

آزمايش قابل انجام فقط روي ماده اسفنجي

آزمايش قابل انجام در نواحي مشخص شده در نقشه فانكشنال.

در دماي 23oC اندازه گيري پس از 15 دقيقه و 7 روز صورت مي گيرد.

9-1-6- مقاومت رنگ در برابر نور مصنوعي با دماي پائين

– مطابق روش D47 5252

آزمايش روي يك نمونه آزمايشي برداشته شده از كفپوش، صرف نظر از ناحيه برداشت و روي يك نمونه آزمايشي برداشته شده از موكت راننده صورت مي گيرد.

مدت آزمايش: 150 ساعت.

10-1-6- مقاومت رنگ در برابر اصطكاك

– مطابق روش D45 1010

آزمايش قابل انجام بدون ماده اسفنجي.

نمونه هاي آزمايشي، قابل برداشت از تمام نواحي زير پا و موكت راننده مي باشند.

11-1-6- تغيير ابعاد و تغيير شكل ظاهري در گرما

– مطابق روش D45 1139

آزمايش قابل انجام بدون ماده اسفنجي.

اين آزمايش در ناحيه شماره 3 (به ابعاد) (300mm*300mm) يا هر بعد ديگري كه در نقشه فانكشنال مشخص شده باشد به مدت 4 ساعت در دماي 85oC صورت مي گيرد.

علاوه بر اين مقاومت حجمي شكل دهي حرارتي در نواحي كه تغيير شكل بسيار زيادي داشته (مثال: مجراي جلو) نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين، اين نواحي در مدارك مشخص شده اند.

12-1-6- رفتار در آب و هواي مرطوب– مقاومت در برابر ميكرو– ارگانيسم ها

– مطابق روش D47 1217

آزمايش قابل انجام با ماده اسفنجي.

صرف نظر از محل برداشت نمونه آزمايشي روي كفپوش (كه شامل موكت راننده نيز مي گردد)، پس از انجام آزمايش و گذشت 7 روز نبايد بوي نامطبوع يا رطوبت نظاره گردد.

زمانيكه كفپوش داراي كلاسهاي كارايي متعددي باشد، نواحي نمونه برداري متعددي (وزن، ضخامت) و نمونه هاي متعدد كابين كوچك، مثل كلاسهاي مشخص شده استانداردي بايد در نظر گرفته گردد.

در زير هر يك از آزمايشهاي الزامي، به همراه دستورالعمل هاي مربوط به راه اندازي آن در زمان مقتضي در نظر گرفته شده می باشد.

نواحي نمونه برداري در نقشه كفپوش واشتباهاً در ضميمه 1، مشخص شده اند.

 

13-1-6- كدر شدن- Embuage

– مطابق روش D45 1727

آزمايش قابل انجام با ماده اسفنجي در صورت جدا بودن از كفپوش.

آزمايش قابل انجام در دماي 80oC.

14-1-6- سائيدگي (hmomargy- سايش سنج)

– مطابق روش D44 1074

آزمايش قابل انجام بدون ماده اسفنجي. در مورد مواد نرم، آزمايش مطابق بند جاي نمونه آزمايشي وبا روش D44 1074 روي يك نمونه آزمايشي برداشته شده از كفپوش زير پاي راننده به مدت 300 دور با كاغذ P400 صورت مي گيرد. اتلاف وزن برحسب g/m2 بيان مي گردد.

15-1-6- پارگي (ماشين كشش)

– مطابق روش D41 1126

صرف نظر از محل نمونه برداري و وضعيت نمونه هاي آزمايشي (به غیر از كفپوش زير پاي راننده)، مقاومت پارگي بايد مطابق الزام تعيين شده باشد.

2-6- مشخصات فني خاص

مشخصات فني خاص كفپوش بايد مطابق استاندارد B20 0150 به صورت SPA، ارائه شوند.

در جدول B (ضميمه 2) مشخصات فني الزامي گردآوري شده اند. اين الزامها ويژه هر يك از كفپوشهاي داراي شكل پذيري حرارتي هستند.

1-2-6- عايق بندي صوتي روي نمونه تخت كفپوش مركب

– مطابق روش D45 5038 (به ضميمه A مراجعه كنيد)

بهره گیری از كفپوش مركب و اجزا مختلف جدا يا متصل به أن بايد همراه با نمونه هاي تخت به ابعاد 700mm*700mm براي آزمايش در كابين كوچك باشد.

ماده اسفنجي در شرايطي كه اجازه دستيابي به مشخصاتي مشابه با مشخصات ماده اسفنجي مركب كفپوش را مي دهد، ساخته مي گردد.

بايد ضخامت ماده اسفنجي مطابق روش D45 1195، براي وزن مشخصي كه مطابق روش D45 1012 می باشد، رعايت گردد.

منحني هاي عايق بندي بايد كلاس صوتي در خواستي را دارا بوده (مقدار تا 1000Hz) و پس از معيارهاي زير بيابند:

زمينه تحقيقاتي منحني بين 315Hz و 3150Hz می باشد، ولي منحني بايد بين 100Hz، 10Hz ارائه گردد.

– فقط 2 نقطه بين 315Hz و 3150Hz در خط مستقيم كلاس با دامنه 3dB قابل قبول هستند.

– دامنه پيك نبايد بيشتر از 9dB در بالاي خط مستقيم كلاس باشد، كه در اينصورت يك نمونه جديد بايد معرفي گردد.

مقادير بايد با منحني تهيه شوند.

2-2-6- سوراخكاري سطح پشتي

– مطابق روش D41 1097

اين آزمايش بايد در مدارك درخواست گردد.

آزمايش قابل انجام بدون ماده اسفنجي.

اين آزمايش روي سطح پشتي موكت انجام مي‌گردد. نمونه‌هاي آزمايشي از ناحيه شماره 1 نمونه‌برداري شده‌اند.

3-2-6- پارگي دو سويه

– مطابق روش D45 1197

اين آزمايش براي كفپوشها يا مواد اسفنجي نمدي به مقصود بررسي چسبندگي ماده به كار مي‌رود.

4-2-6- لايه‌برداري

مطابق روش D45 1197

اين آزمايش براي كفپوشها يا مواد اسفنجي نمدي به مقصود بررسي چسبندگي ماده به كار مي‌رود.

5-2-6- نفوذپذيري نسبت به آب

– مطابق روش D45 1131

آزمايش قابل انجام بدون ماده اسفنجي

اين آزمايش بايد در مدارك درخواست شده و مطابق روش، الزام را 100 تعيين كند. در صورتيكه اين آزمايش در نقشه يا مدارك درخواست نشده باشد، انجام آن لازم نيست (بدون الزام).

6-2-6- شكل ظاهري (به بند 5 مراجعه كنيد- شكل ظاهري)

بايد هميشه مطابق با معيار شكل ظاهري و استاندارد فني مربوط به آن باشد (مثال: SPA,FTM، …)

7-2-6- تركيب

بايد مطابق با تركيب قطعه تاييدي باشد. بررسي آن مي‌تواند از طريق آناليز انجام گردد.

8-2-6- وزن كفپوش

اين مشخصه تلرانس دار بايد در مدارك قيد گردد.

9-2-6- وزن برحسب M2

– مطابق روش D45 1012

وزن كل كفپوش بر حسب M2 (به غیر از موكت راننده) با بدست آوردن ميانگين نتايج بدست آمده از نمونه‌ها، ناحيه شماره 1 (به ابعاد)

(300mm×300mm) و ناحيه شماره 2 (به ابعاد) (300mm×300mm) يا هر بعد ديگري كه در نقشه ذكر شده باشد، محاسبه مي‌گردد.

تجزيه (فيبرها، پشت آنها، …) ممكن می باشد با آناليز نمونه‌هاي برداشتي از اين نواحي صورت گيرد.

به همين ترتيب به وزن‌هاي تركيبات مختلف بر حسب M2 قبل از تركيب شدن، توجه مي‌كنيم.

در حالتي كه كفپوش از دو نيمه تشكيل شده باشد، ناحيهش ماره 1، (2/1 كفپوش جلو) يا ناحيه شماره 2 (2/1 كفپوش عقب) را مورد بهره گیری قرار دهيد.

10-2-6- ضخامت كلي موكت

– مطابق روش D45 1195

آزمايش قابل انجام روي مجموعه.

اين اندازه‌گيري در 5 محل قرار گرفته در نواحي شماره 1 و شماره 2 از كفپوش صورت مي‌گيرد فقط اندازه‌هاي E10 در نظر گرفته مي‌شوند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

11-2-6- ضخامت كفپوش زير پاي راننده و موكت

– مطابق روش D45 1013

آزمايش قابل انجام بدون ماده اسفنجي

اين اندازه‌گيري مطابق مندرجات بند روش اجراي آزمايش- روش C روي نمونه‌هاي آزمايشي برداشته شده از موكت راننده (از محلهاي بدون جوشكاري) و از نمونه‌هاي برداشته شده از كفپوشهاي ناحيه 1 و 2 صورت مي‌گيرد.

12-2-6- مقاومت در برابر سايش (USOMETRE LHOMARGY)

– مطابق روش D44 1064

آزمايش انجام شده با برس مخصوص از جنس پلي‌آميد، تحت فشار 0/05 bar طي 5000 دور، روي نمونه‌هاي آزمايشي برداشته شده از نواحي شماره 1 و شماره 2.

بررسي مطابق بند مبناي آزمايش روي D44 1064 صورت مي‌گيرد:

a- اتلاف وزن نمونه آزمايشي.

c- تغيير شكل ظاهري نمونه آزمايشي.

13-2-6- ضخامت رشته‌اي مخمل مورد بهره گیری

– مطابق روش D45 1296

آزمايش ويژه كفپوشهاي بافته شده شكل دهي حرارتي شده.

اين اندازه‌گيري اب گيج‌هاي اندازه‌گيري خاص در نواحي شماره 1 و شماره 2 كفپوش، صورت مي‌گيرد.

14-2-6- تعداد دسته‌ها

– مطابق روش D45 5351

آزمايش ويژه كفپوشهاي بافته شده و شكل‌دهي حرارتي شده.

اندازه‌گيريها در جهت L (طولي كفپوش) و T(عرضي)، بروي نمونه‌هاي آزمايشي برداشته شده از نواحي شماره 1 و شماره 2 كفپوش صورت مي‌گيرند. نتايج بايد برحسب تعداد دسته‌هاي مورد بهره گیری براي 100mm بيان شوند.

15-2-6- ضخامت ماده اسفنجي

1-15-2-6- مورد نمدها و لايي‌ها

– مطابق روش D45 1195

اين اندازه‌گيري در 5 محل واقع در نواحي شماره 1 و شماره 2 از كفپوش صورت گرفته می باشد. اندازه‌هاي E100, E10 و ميزان تراكم بايد در نظر گرفته شوند.

2-15-2-6- مورد مواد اسفنجي

– مطابق روش D45 1394

اين اندازه‌گيري در 5 محل واقع در نواحي شماره 1 و شماره 2 از كفپوش صورت مي‌گيرد.

16-2-6- وزن حجمي

– مطابق روش D45 1045

آزمايش ويژه كفپوشهاي مركب داراي ماده اسفنجي

نمونه‌هاي برداشته شده بايد از مركز كفپوش بدون وجود پوسته ناشي از قالبگيري باشد با اين وجود اگر نمونه آزمايشي همراه با پوسته برداشته گردید، اين امر را در گزارشهاي كنترل و SPA ذكر كنيد.

به صورت P50/5 بيان مي‌گردد.

18-2-6- ميزان مقاومت و تغيير شكل پسماند ناشي از متراكم سازي

– مطابق روش D45 1216

آزمايش ويژه كفپوشهاي مركب داراي نمد.

تغيير شكل پسماند با درصد متراكم سازي 50% بيان مي‌گردد.

19-2-6- مقاومت در برابر پارگي ماده اسفنجي

– مطابق روش D41 1048

آزمايش ويژه كفپوشهاي مركب داراي ماده اسفنجي.

آزمايش در ناحيه‌اي كه ضخامت آن بين 20mm,5mm می باشد، قابل انجام مي‌باشد.

نمونه آزمايشي از قسمت مركزي و بدون پوسته برداشته خواهد گردید.

20-2-6- پوسته برداري

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

– مطابق روش D11 1157 – نمونه آزمايشي D

اجازه ارزيابي ميزان چسبندگي بين ماده اسفنجي و پشت كفپوش را مي‌دهد.

عرض نمونه‌ آزمايشي به هنگام آزمايش 5cm می باشد.

1) بايد مطابق قطعه تاييدي باشد.

2) آزمايش قابل انجام زمانيكه ماده اسفنجي يك ماده حفره‌دار می باشد.

3) آزمايش قابل انجام زمانيكه ماده اسفنجي يك نمد می باشد.

4) آزمايش ويژه مواد بافته شده (نوع TUFTED)

5) يا هر مقدار ديگري كه در مدارك ثابت شده می باشد.

6) آزمايش انجام شده روي كفپوشهاي نصب شده توسط پين‌ها.

Byf1

فایل پژوهش: دانلود پروژه رشته نساجی در مورد منسوجات – قسمت اول

منسوجات

ضخامت كركهاي مفيد

بدون محدوديت زماني بهره گیری قبل از پيشنهاد

مدرك حاضر منطبق با مدرنترين روش RNUR شماره 1296 مي باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بهيچ وجه نبايد بدون پيروي از RNUR از آن بهره گیری نمود.

1- موضوع و زمينه بهره گیری:

روش تعيين كننده ضخامت كرك هاي مفيد در منسوجات فرشي مي باشد يعني حداكثر بلندي كرك ها يا فرهاي درجه در كف پوش در اين پرونده موجود مي باشد. اين نشان دهنده فرشهاي نساجي شده، بافتني، بافته شده، ماشيني، پارچه اي می باشد، به طوري كه از قانون NFG 35-000 پيروي مي كنند.

2- اصول

يك ورقه متاليك را بين منسوجات كركي (كرك، بوكل، پارچه، پارچه كتاني) بگذاريد و مقايسه كنيد حد برش بالاترين قسمت از كرك را.

 

3- دستگاه

1-3- گنجايش كف پرش (فرش)

بوسيله يك سري از برش به ضخامت 8/0 ميلي متر و در ازاي 50 ميلي متر بسازيد در اين صورت كف پوش (فرش) به ابعاد زير مي باشد:

9/2 ميلي متر شماره 17

9/3 ميلي متر شماره 18

9/3 ميلي متر شماره 19

4/4 ميلي متر شماره 20

4/4 ميلي متر شماره 21

9/4 ميلي متر شماره 22

4/5 ميلي متر شماره 23

4/6 ميلي متر شماره 24

5/7 ميلي متر شماره 25

6/7 ميلي متر شماره 26

2/8 ميلي متر شماره 27

8/8 ميلي متر شماره 28

در فرشهاي كرك اصلاح شده (كوتاه شده) ابعاد زير را داريم:

0/2 ميلي متر

5/2 ميلي متر

0/3 ميلي متر

5/3 ميلي متر

0/4 ميلي متر

5/4 ميلي متر

2-3- شرايط محافظتي

درجه حرارت o20 سانتي گراد 1 درجه

درجه رطوبت مربوطه 65% 2%

مدل آزمايش:

– قرار دهيد فرش نساجي شده را در ظرف محافظ شرايط (2-3) بمدت كمتر از 24 ساعت

– يك ورقه به درازا ؟؟؟ زياد بين فرش مزبور قرار دهيد.

– اندازه را در يك شرايط كه فقدان چيزي را در بر ندارد قرار دهيد ؟؟ روي سطح تعدادي از فرشها خواه روي يك قسمت بريده شده از قالي

– قرار دهيد تيغه را در بين كركها:

– بين دو رديف كرك، يا جنس پارچه يا بافتني (درجه كه هست)

– بين دو رديف كرك، يا جنس پارچه بريده شده

– بين دو قسمت دراج يك فرش پارچه اي

تفاوت در موارد فرش پارچه اي

– بر روي يك قطعه برش فرش فشار بياوريد و حركت طولي آن را نظاره فرمائيد (رفت- برگشت) در زمان پائين أوردن دست. برش را در موقعيت يك دست نگاهداريد.

– به گونه آهسته انگشت دست را روي فرش بماليد و اثر أن را در برش ببينيد. اگر در اين لمس كردن برش كركهاي را ظاهر كرد دوباره آزمايش با انگشت بلافاصله تكرار كنيد.

– دنبال كنيد آزمايش را كم كم بصورت گسترده تا جايي كه احساس كنيد برش تمام مي گردد.

– يادداشت كنيد عرض آخرين آزمايش را كه بلندي و ارتفاع كرك را نشان مي دهند.

– دوباره آزمايش را در جهت هاي مختلف تكرار كنيد.

5- اصطلاحات نتايج

ضخامت كرك هاي مفيد قالي نساجي شده متوسط 5 كرك روي قطعه را نشان مي دهد.

6- صورت جلسه آزمايش

صورت جلسه آزمايش نشان مي دهد:

– رجوع به قالي هاي آزمايش شده

– ضخامت حد متوسط قالي نساجي شده

– شرايط بخصوص آزمايش

7- تاريخچه و مدارك موجود

1-7- تاريخچه

1-1-7- توليدات

در تاريخ 1/11/1981 توليد با قاعده و فرمول

2-1-7- موارد بهره گیری:

1-2-7- مدارك PSA

1-1-2-7- قواعد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1-2-7- ديگر چيزها (موارد ديگر)

2-2-7- مدارك خارجي

3-7- موازنه A

REN 1206

4-7- تائيد A

5-7- كلمه هاي كليدي

 

 

 

فهرست

1- موضوع و زمينه كاربرد

2- نحوه تصریح به مدارك

3- دستورالعملهاي كلي

4- طراحي

5- شكل ظاهري

6- مشخصات الزامي

1-6- مشخصات فني كلي

2-6- مشخصات فني خاص

ضميمه 1- تعريف نواحي برداشت نمونه هاي آزمايشي

ضميمه (2/1)2- مشخصات فني كلي كفپوش

ضميمه (2/2)2- مشخصات فني خاص كفپوش

ضميمه 3- موكت بافته شده (نوع TUFTED)- كفپوش بافته شده (نوع TUFTED)

ضميمه 4- كلاس هاي صوتي

7- تاريخچه و مدارك مورد استناد

1-7- تاريخچه

2-7- مدارك مورد استناد

3-7- معادل با استاندارد

4-7- مطابق با استاندارد

5-7- كلمات كليدي

1- موضوع و زمينه كاربرد

استاندارد حاضر در مورد دستورالعمل ها و الزامهايي می باشد كه تمام كفپوشهاي داراي شكل پذيري حرارتي به كار رفته در كف خودروها بايد با آنها مطابقت داشته باشند.

اين استاندارد دستورالعمل هاي ويژه شركتهاي خودرو گروه، دستورالعملهاي مربوط به كفپوشها (با شكل پذيري حرارتي) را در كشورهايي كه خودروها به بازار عرضه شده اند، كامل مي كند.

اين استاندارد در مورد روكش كفپوشها به كار نمي رود.

2- نحوه تصریح به مدارك

محصولات مركب (كفپوش+ مواد حفره دار) در كلاس هاي كارايي مشخص شده X توسط خط مستقيمي با شيب 12Db در اوكتا و به ميزان XdB در 1000HZ، فهرست بندي مي شوند.

– نامگذاري ماده.

– كد دانه بندي.

– مرجع مدرك مربوطه به شكل ظاهري (FTM يا SPA) در صورت وجود (به بند 5- شكل ظاهري مراجعه كنيد).

– كلاس يا كلاسهاي كارايي صوتي در مورد كفپوش مركب داراي لايه پشتي جذب صدا (حالت 8، 1 و 4) در موارد 1 و 4، كلاس صوتي، همان كلاس صوتي كفپوش با لايه پشتي جذب صدا می باشد كه به لايه الاستيكي و (حالت 1) ، به سنگيني (حالت 4) افزوده شده می باشد.

– مرجع استاندارد حاضر.

مثال ها: كفپوش بافته شده F330 با كلاس 16B297100 (حالت 4,3,1,)

– كفپوش بافته شده F330 B29 7100 (حالت 2)

3- دستورالعملهاي كلي

همان دستورالعملهاي استاندارد B20 01 10 هستند به استثنا فصل بعد كه به صورت زير كامل شده می باشد:

– تاييد توليدات

تائيد كفپوش بر اساس كفپوش شكل دهي حرارتي شده و مواد تشكيل دهنده أن (مثال: موكت، كفپوش طرف راننده، لايه سنگين وزن و غيره) انجام مي گيرد. بعلاوه، در مورد كفپوش مركب داراي ماده اسفنجي، وجود يك نمونه تخت به ابعاد 700mm×700mm با ضخامت ماده اسفنجي الزامي می باشد.

بدون توافق سرويسهاي فني مربوط به گروه هيچ تغييري در هيچ يك از مواد، نبايد صورت گيرد.

هر تغييري در مواد لزوماً مستلزم يك تاييد جديد می باشد.

همه كفپوشهايي كه مورد تاييد قرار مي گيرند بايد به همراه يك گزارش آزمايش از سازنده باشند كه تمام نتايج مربوطه به آزمايشات توصيه شده در استاندارد ويژه كفپوش را ارائه مي دهد. بسته بندي و تحويل بايد مطابق دستورالعملهاي استانداردهاي متداول باشد.

– علامتگذاري تاريخ ساخت بايد مطابق استاندارد B11 8030 صورت گيرد.

– علامتگذاري قطعه در حال بازيافت بايد مطابق استاندارد B20 1315 صورت گيرد.

4- طراحي

كفپوشهاي شكل دهي حرارتي شده استاندارد حاضر بوسيله اقدام شكل دهي حرارتي موكتهايي كه از لايه هاي مشروح ذيل تشكيل شده می باشد ساخته مي شوند. (cf- استاندارد ISO 2424):

– يك لايه پشتي سبك (پلي اتيلن و غيره)، يا لايه سنگين وزن (EPDM پر و غيره) كه باعث حفظ شكل مي گردد. ممكن می باشد كفپوش با يك ماده اسفنجي تركيب شده باشد (مواد حفره دار، نمد) كه به عايق بندي صوتي خودرو نيز كمك مي كند. مجموعه اي كه بدين ترتيب ساخته شده كاربردهاي تزئيني كف و عايق صوتي را تضمين مي كند. در مورد كاربرد اخير، ماده اسفنجي تأثیر لايه الاستيكي را ايفا مي كند.

– موكت راننده كه داراي الزامات استاندارد B65 6210 مي باشد.

شكل ظاهري اين موكت ممكن می باشد به صورتهاي زير باشد:

– بافته شده (سوزن دوزي شده) به اين معني كه از سوزندوزي مواد بافته شده بهم پيوسته با روش هاي فيزيكي و/ يا شيميايي بدست آيد. شكل ظاهري ممكن می باشد صاف، حلقوي مسطح يا DILOURE باشد. بنابراين پوشش بافته شده با روكش شدن به پشت موكت ثابت مي گردد.

– بافته شده باشد (نوع TUFTED) يعني با وارد كردن رشته هاي مخمل در پارچه اي كه از قبل ساخته شده و پس از أن ثابت كردن آنها توسط روكش كردن، به ضميمه 3 مراجعه كنيد.

– يا هر طرح ديگري كه اجازه رسيدن به شكل ظاهري درخواستي را بدهد. تجهيزات جانبي كه به همراه كفپوش تحويل مي شوند (دستگاه تهويه، جاپايي) در SPA (به بند 5 مراجعه كنيد- مشخصات الزامي) مشخص شده اند.

توجه: كفپوشهاي مركب داراي شكل دهي حرارتي كه از مواد مختلف ساخته شده اند، نبايد بوهايي ايجاد كنندكه براي بهره گیری كنندگان نامطبوع باشد و همچنين نبايد حاوي محصولات سمي يا آسيب رساننده به پوست باشند. در حين مونتاژ يا در دست گرفتن، مواد نبايد آسيب ببينند.

 

5- شكل ظاهري

شكل ظاهري بايد مطابق با معيارهاي توضیح داده شده توسط سرويسهاي مربوط به گروه باشد.

در صورتيكه پس از عمليات شكل دهي حرارتي روي قطعات اختلافهاي احتمالي نسبت به مراجع مورد نظر نظاره گردد، سرويسهاي تحقيقاتي لزوماً بايد قطعات را تاييد كرده و اين قطعات بايد به عنوان قطعات مرجع توسط سرويس هاي كيف واحدهاي مختلف توليد و تجهيزات گروه نگهداري شوند.

در تمام موارد، مي توان يك FTM (برگه فني مواد) يا يك SPA (استاندارد محصول تاييد شده) تهيه كرد كه داراي مشخصات فني كلي و مشخصات فني خاص شكل ظاهري (قبل از شكل دهي) باشد.

6- مشخصات الزامي

كليه مشخصات الزامي مربوط به كفپوش داراي شكل دهي حرارتي مورد نظر، فقط در يك مدرك تشريحي كه شامل موارد زير می باشد، گردآوري شده اند:

– جدول A- مشخصات فني كلي كفپوش (به ضميمه 2 مراجعه كنيد).

– جدول B- مشخصات فني خاص كفپوش (به ضميمه 2 مراجعه كنيد).

– اين مشخصات خاص مطابق استاندارد B20 0150 موضوع SPA خواهند بود.

كنترل مشخصات، روي نمونه هاي آزمايشي برداشته شده از نواحي مختلف كفپوش صورت مي گيرد. نواحي نموه برداري در ضميمه A

مشخص شده و بايد در نظر گرفته شوند. در مواردي كه برداشت نمونه ها از اين نواحي ممكن نيست، نواحي برداشت جديد ديگري بايد در نقشه فانكشنال مشخص شوند.

1-6- مشخصات فني كلي

الزامها در جدول A از ضميمه 2 اختصار شده اند و هر يك از آزمايشها در زير و به همراه دستورالعمل هاي مربوط به راه اندازي آن در زمان مقتضي در نظر گرفته خواهد گردید.

1-1-6- قابليت اشتعال در وضعيت افقي

– مطابق روش D45 1333

آزمايش قابل انجام با مواد اسفنجي در صورت جدا بودن از كفپوش.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نمونه برداري از تمام نقاط كفپوش مثل موكت راننده يا نواحي مشخص شده در نقشه فانكشنال ممكن می باشد.

2-1-6- كهنگي آب و هوايي

– مطابق روش D45 1309

4 سيكل AF (با دماي بسيار بالاي ورقه، مثال: مجرا، سيكل هاي BF را انجام دهيد).

آزمايش روي يك قطعه كامل و / يا يك نمونه آزمايشي برداشته شده از مجموعه انجام مي گردد. در پايان آزمايش نبايد هيچ گونه گسستگي يا تغيير شكل نظاره گردد.

3-1-6- سايش BTW

– مطابق روش D44 1237

آزمايش قابل انجام بدون مواد اسفنجي.

آزمايش به مدت 300 000 سيكل با حداكثر سرعت انجام شده و درجه گذاري برحسب شكل ظاهري كروي و ميزان سايش صورت مي گيرد. پس از آزمايش، منيبرهاي آزاد را وزن مي كنيم.

4-1-6- قابليت تبخير مواد پلاستيكي فقط روي يك سطح

– مطابق روش D45 1007

آزمايش قابل انجام بدون ماده اسفنجي.

آزمايش به مدت 24 ساعت در دماي 100oC روي مواد زير انجام مي گردد:

– يك نمونه آزمايشي برداشته شده از ناحيه شماره 2 و / يا از ناحيه شماره 1 كفپوش.

– يك نمونه آزمايشي برداشته شده از موكت راننده.

اتلاف وزن را بر حسب g/m2 اندازه گيري كرده و اين نمونه هاي آزمايشي را كه پس از آن براي آزمايش 7-1-6 مورد بهره گیری قرار مي گيرند، مطابق روش D42 1235 نگهداري كنيد.

5-1-6- سوراخكاري

– مطابق روش D47 1097

آزمايش قابل انجام بدون ماده اسفنجي

آزمايش روي نمونه هاي آزمايشي برداشته شده از ناحيه شماره 1 و ناحيه موكت راننده، انجام مي گردد.

6-1-6- مقاومت در برابر برش جوش ها

– مطابق روش D41 1033

آزمايش قابل انجام روي ماده اسفنجي.

Byf2h

جدید: دانلود تحقیق در مورد پروژه اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها-قسمت دوم

تعیین نیازهای آموزشی

در تنظیم و تدوین برنامه های آموزشی یکی از اولین قدمهایی که می بایستی برداشته گردد , تعیین کمبودها و نیازهای آموزشی می باشد. بدون اطلاع از احتیاجات آموزشی طبعا” نمی توان نسبت به موضوعاتی زیرا شرکت کنندگان , مواد آموزش , روش آموزش و ارزشیابی نتایج برنامه های آموزشی اقدام نمود.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

آموزش نه تنها بایستی در مورد افراد و واحدهایی انجام گردد که به آموزش نیاز دارند بلکه تشخیص اولویتها نیز ضروری می باشد . تا بتوان منابع و امکانات محدود را صرف زمینه هائی نمود که از اهمیت بیشتری برخوردارند ونیازهای آموزشی حاد تری را مطرح می سازند. تعیین و تصریح اینکه افراد بایستی دارای چه اطلاعات و قابلیتهایی باشند و چگونه انجام وظیفه نمایند از یک سو و اینکه آنان عملا” دارای چه مهارتهایی بوده و به چه طرقی وظایف محول را انجام می دهند از سوی دیگر ما را متوجه اختلاف بین این دو نیازهای آموزشی می سازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حال این سوال اساسی مطرح می باشد که آیا تا چه حد می توان این اختلاف و شکاف را بوسیله آموزش از بین برد.

پس در تعیین نیازهای آموزشی به دو سوال اساسی زیر بایستی پاسخ گفته گردد:

۱ ) آیا نارسایی , کمبود و نقصانی در اطلاعات و مهارتهایی کاری کارکنان هست؟

۲) در صورت مثبت بودن پاسخ , آیا می تواند در رفع این مشکل موثر واقع گردد؟ تا چه حد؟

بعضی از نارسائی ها , نواقص و شواهدی که می توانند نشانه نیاز به آموزش بایند عبارتند از:

۱) پایین بودن کیفیت و کمیت بازده

۲) وجود بی علاقه گی و بی تفاوتی نسبت به وظایف و هدفهای سازمان

۳) ضایعات بیش از حد

۴) شکایت و عدم رضایت ارباب رجوع

۵) اشتباهات و خطاهای بیش از حد و حوادث کاری

۶) افزایش کارهای معوقه

۷) ترک خدمت بیش از حد

۸) افزایش شکایات کارکنان و برخوردهای بسیار بین اعضاء ساز مان

روشهای تعیین نیازهای آموزشی متعددند , هر کدام مزایا و محدودیتها و نقص هائی دارند. هر یک از روشهای تعیین نیاز اموزشی مناسب وضعیتی خاص اند. این روشها ممکن می باشد به تنهائی یا بصورت ترکیبی به کار طریقه .

بعضی از روشهای تعیین نیازهای آموزشی عبارتند از :

۱) تجزیه و تحلیل فعالیتها

۲) مطالعه و تشریح وسایل کار

۳) تجزیه و تحلیل رفتارها

۴) تجزیه و تحلیل معضلات

۵) تجزیه و تحلیل سازمان

۶) ارزیابی نحوه انجام کار

۷) پرسشنامه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

۸) تست یا آزمون

۹) مصاحبه

 • انواع برنامه های آموزشی:

برنامه های آموزشی را می توان به صورتهای مختلف طبقه بندی نمود.

در اینجا برنامه های اموزشی به توضیح ذیل تقسیم بندی می شوند:

الف) آموزش توجیهی:

این نوع آموزش معمولا برای کارکنان جدیدالاستخدام می باشدکه به اکور اداری سازمان و همچنین نحوه ارتقاء و مقررات پرسنلی آشنائی ندارند تشکیل می گردد.

موضوعاتی که در این برنامه ها مورد مطالعه قرار می گیرند عبارتند از :

مروری بر تاریخچه فعالیتهای سازمان , تشریحی از اهداف و خط مشی ها , عملیات و نمودار سازمانی , توضیحی درمورد اعضاء و مقامات سازمان مطالعه قوانین و مقررات و آئین نامه های اجرائی که بالاخص به کارمند مربوط می گردد.

ب) آموزش شغلی:

برای انکه کارمند با وظایف و مسئولیتهای شغل محوله و نحوه انجام آنها آشنا گردد , از طریق تجزیه شغل و نحوه انجام هر قسمت , آموزش عملی می بیند . آموزش حین انجام کار یکی از متداولترین روشهای آموزش شغلی می باشد.

کارمند در حین انجام کار آموزش دیده و با وسایل و تجهیزات , مهارتهای مورد نظر و محیط کارآشنا می گردد. این نوع آموزش معمولا” بوسیله کارکنان با سابقه انجام می گردد , که دارای مزایای زیراست :

۱) جنبه عملی داشته و شخص مستقیما ” با وظایف و مسئولیتهای مربوط شنا می گردد.

۲) حین آموزش و فراکیری فرد عملا” کار مولدی را نیز انجام می دهد و بدین ترتیب از حجم کار سازمان کاسته می گردد.

۳) نیازی به تهیه تجهیزات و محل خاصی برای آموزش نمی باشد.

۴) از انجا که فاصله و شکافی بین مواد آموزش و وظایف محول نمی باشداصولا مشکلی به نام انتقال مفاهیم آموزش داده شده به محیط و جایگاه کاری مطرح نمی باشد. در اینجا فرد آسانتر لزوم آموزش را درک کرده و انگیزه فراگیری در او بیشتر می گردد.

ج) آموزش اختصاصی :

اداره امور سازمان و تحقق هدفهای آن اغلب با معضلات و تنگناهائی کوچک و بزرگ روبرو می باشد. چنانچه نحوه کار افراد و واحدهای سازمان بطور مستمر مورد توجه و سنجش و ارزیابی قرار گیرد اشکالات و موانع پیشرفت کار شناخته می گردد.

مثلا” محصول و نتیجه کار یک واحد سازمانی دارای کمیت و کفیت مود نظر نمی باشد. یا بین بعضی مدیران و کارمندان اختلافات و برخوردهای شدید و عمیق هست . یا شکایات و عدم رضایت ارباب رجوع از حد مجاز و معقول بیشتر شده می باشد و مسائلی دیگر که ممکن می باشد چنین تشخیص داده گردد که می توان از طریق یک برنامه آموزشی نسبت به رفع مشکل و تنگنا به نحو موثری اقدام نمود.

در نتیجه در هر مورد با در نظر داشتن نوع و ماهیت مشکل یک برنامه آموزشی اختصاصی تهیه و تنظیم شده و در مورد افراد ذیربط به موقع اجراء گردد.

د) آموزش سرپرستی و مدیریت :

از آنجائیکه سرپرستان مدیران آتی سازمانند و در آینده تأثیر موثر تری را در اداره امور بر عهده خواهند داشت, لذا موفقیت چنین افرادی مستلزم آنست که سازمان و وظایف خود را به خوبی بشناسند . اثرات بی اطلاعی آنان و فقدان مهارتهای سرپرستی همچنان که زمان به پیش می رود و آنان تصدی مشاغل بالاتری را عهده دار می شوند با ابعاد وسیعتر و نتایج گسترده تری متجلی خواهد گردید.

برای آموزش سرپرستی و مدیریت روش واحدی وجود ندارد که در جمیع موارد بکار برده گردد این نوع آموزش می تواند به طرق مختلفی انجام گردد. هریک تحت شرایطی می تواند وسیله مناسب و موثری باشد. در مواردی نیز می توان تواما” از چند روش بهره گیری نمود .

 • كلیات نظام آموزش كاركنان سازمانها

برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های سودمند و كارآمد مستلزم وجود مجموعه ساختارها و فرآیندهایی می باشد كه در قالب سازوكاری مشخص و ضوابطی معین به انجام رسد. چنین مجموعه‌ای بایستی منجر به تدوین و استقرار ساختارها و زیر ساختارهایی برای برنامه‌ریزی، اجرا، ارزشیابی، هدایت و راهبری آموزش‌های موردنیاز كاركنان سازمان گردد. بدین مقصود در این بخش نظام آموزش كاركنان سازمان و اجزاء آن معرفی می گردد.

۱) نظام آموزشی:

مجموعه ساختارها و فرآیندها، متضمن سازوكارها، ضوابط و مقررات مربوط به آموزش كاركنان سازمان

۲) هدف نظام آموزشی:

تدوین و استقرار ساختارهای منسجم و پیش‌بینی زیرساختارها برای برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره‌ها، سمینارها و كارگاه‌های آموزشی موردنیاز كاركنان سازمان

۳) سیاست‌ها و استراتژی‌های آموزشی سازمان:

ـ ماده ۱ـ شناسایی و رفع موانع آموزش‌های ضمن خدمت سازمان و فراهم ساختن زمینه‌های گسترش آن

ـ ماده ۲ـ بهره گیری مناسب از اعتبارات مربوط به آموزش‌های ضمن خدمت براساس مفاد ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه و اتخاذ راهكارهای مناسب تخصیص آن به آموزش‌ها

ـ ماده ۳- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزش ضمن خدمت براساس تحلیل مشاغل موجود و نیازهای شغل و مشاغل

ـ ماده ۴- ارزیابی مستمر آموزش‌ها و بهره گیری از نتایج آن در بهبود فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی

ـ ماده ۵- اولویت دادن بر آموزش‌های كوتاه مدت پودمانی

ـ ماده ۶- بهره گیری از رویكردهای مختلف آموزش‌های ضمن خدمت به ویژه آموزش‌های غیر حضوری

ـ ماده ۷- تجهیز آموزش‌های كاركنان به آخرین فن‌آوری‌ها و نرم‌افزارهای آموزشی

۴) اهداف آموزش‌های ضمن خدمت در سازمان:

۱) بهبود مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای كاركنان

۲) متناسب ساختن توانایی و دانش كاركنان با وظایف و مأموریت‌های جدید

۳) ارتقاء سطح دانش و بهبود بینش كاركنان

۴) افزایش انگیزه كاركنان

۵) انواع آموزش‌ها:

آموزش‌های سازمان را می‌توان بصورت ذیل طبقه‌بندی نمود.

۱-۵) آموزش‌های عمومی: آموزش‌هایی هستند كه به مقصود توسعه و افزایش معلومات و مهارت‌های عمومی كاركنان ارایه می شوند. این آموزش‌ها مشتمل بر آموزش‌های مربوط به كامپیوتر، زبان و … می‌باشند.

۲-۵) آموزش‌های تخصصی كوتاه مدت: آموزش‌هایی هستند كه با هدف افزایش توان علمی و عملی افراد و متناسب ساختن توانایی كاركنان با وظایف پست مورد تصدی طراحی و اجرا می‌گردند.

پس كلیه آموزش‌هایی كه براساس مقتضیات مشاغل و وظایف خاص آنها طراحی و اجرا می‌گردند در قالب این نوع آموزش‌ها قرار می‌گیرند.

۳-۵) آموزش‌های تخصصی بلندمدت: به آموزش‌هایی اطلاق می گردد كه ساختاری مشخص، سازمان یافته و از سلسله مراتب منطقی پیروی می‌كنند و منجر به ارتقاء مقطع تحصیلی یا همتراز آن می شوند.

نوع، محتوا و ضوابط ناظر بر اجرای این آموزش‌ها باتوجه به اهداف و سیاست‌های آموزشی سازمان و نیاز شاغلین طراحی می‌گردند.

۶) ساختار اجرایی:

ساختار اجرایی نظام آموزش كاركنان سازمان به توضیح ذیل می‌باشد.

۱-۶) انواع آموزش‌ها:

الف) آموزش‌های بدو خدمت: این نوع آموزش‌ها در آغاز استخدام و شروع به خدمت كاركنان ارایه می گردد و هدف آن دادن آگاهی‌های كلی در زمینه قوانین و مقررات، وظایف و مأموریت‌های بخش‌های مختلف و كاركنان مربوطه باشد.

ب) آموزش‌های ضمن خدمت: به آموزش‌هایی اطلاق می گردد كه در ضمن خدمت و در طول مدت زمانی كه مستخدم در اختیار سازمان می‌باشد ارایه می گردد و اکثراً معطوف به ارایه آموزش‌های نظری /عملی می‌باشند.

۲-۶) روش‌های آموزش: روش‌های آموزشی به دو صورت ذیل تعیین می گردد كه متناسب با محتوا، هدف و تعداد شركت‌كنندگان روش آموزش مناسب بهره گیری می گردد.

الف- روش‌های آموزش نظری: روش‌هایی می‌باشند كه در قالب روش‌های تدریس سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی و … اجرا می شوند.

ب) روش‌های آموزش عملی: به روش‌هایی اطلاق می گردد كه بصورت عملی در قالب فعالیت‌های فراگیران ارایه می گردد.

۳-۶) نحوه اجرا: نحوه اجرای آموزش‌های ضمن خدمت به دو صورت ذیل پیش‌بینی می گردد.

الف) حضوری: بعضی از آموزش‌ها بصورت حضوری ارایه می گردد و شركت‌كنندگان ملزم به حضور در كلاس‌های درس می‌باشند.

Byf2h

دانلود: دانلود تحقیق در مورد پروژه اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها-قسمت اول

 • مقدمه
 • آموزش افراد در زمینه شغل و حرفه ای که در آن فعالیت می نمایند از روزگاران کهن مورد نظر همه انسانها بوده می باشد. هر فردی که در کره خاکی در حال زیستن می باشد نیازمند یادگیری مسائلی می باشد که پیرامون او قرار دارد . آموزش چگونه زیستن , برخورد اجتماعی و سایر موارد .

  نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  در گذشته , آموزش آغاز در خانواده ها و توسط مادر و پدر صورت می پذیرفت رفته رفته با گسترش یکجا نشینی و تشکیل اجتماعات کوچک روستائی آموزش بیشتر در معابد انجام می گردید و بعدها مکتب خانه ها نیز به مکانهای آموزشی اضافه شدند. با گذشت زمان و گسترش اجتماعات بشری انسانها برای آموزش و پرورش فرزندان خود اقدام به تاسیس مدرسه نمودند. در واقع در این دوران یک نظام آموزشی نیز تدوین و طراحی گردید که بر اساس آن مدارس فعالیتهای خود را در جهت آموزش و پرورش انسانها آغاز نمودند. انسانها پس از اینکه شکل و نظام خاصی را به نظام آموزشی کشورهای خود دادند. یعنی ابتدائی راهنمائی , متوسطه و آموزش عالی , به یکی دیگر از نیازهای آموزشی نیز پی بردند. این نیاز آموزشی پس از وارد شدن فرد به بازار کار نمایان گردید. یعنی فرد پس از طی دوره های ابتدائی , راهنمائی , متوسطه و آموزش عالی وقتی به شغل و یا کاری مشغول می گردید. یکسری نواقصی از نوع تخصصی در خود احساس می نمود که بایستی برای رفع آن نواقص کوشش می نمود. هر فردی برای رفع این نواقص به انجام کارها و یا آزمایشهایی می پرداخت که ممکن بود یک زمان طولانی با هزینه زیاد صرف این موضوع گردد. به همین مقصود در این خصوص سازمانها به پیش بینی این موضوع پرداخته و در جهت رفع این نواقص برآمدند و با طرح آموزش ضمن خدمت تا حدود بسیار زیادی به هدف خود رسیدند. در این مقاله بطور کامل در خصوص آموزش ضمن خدمت در سازمانها پرداخته خواهد گردید.

  • آموزش

  کلمه training را در فارسی به معنای پرورش , تربیت , ورزش و مشق , کارآموزی و کلمه train را به معنای تربیت کردن , ورزش دادن , مشق دادن , تعلیم دادن و همچنین با مشق و تمرین عادت کردن , ترجمه کرده اند اما در انگلیسی کلمه training را اقدام شخص مربی trainer روی کارآموز trainee و همچنین مراحل و یا تجربه آموزش دیدن را می نامند. نا گفته نماند که در زبان انگلیسی کلمه trainبه معنی یک سلسله از چیزهای منظم و متوالی می باشد قطار و غیره که این معنی هم در ارتباط با آموزش مهم و قابل توجه می باشد.

  آموزش کارکنان را بطور کلی می توان چنین تعریف نمود: کمک و مساعدت به فرد به مقصود موثر و مفید ساختن او در انجام وظایف جاری و آتی . این اقدام با در نظر داشتن احتیاجات و از طریق ایجاد و پرورش عادات فکری , نحوه اقدام , طرز تلقی و مهارتهای مطلوب در کارمند و دادن اطلاعات و معلومات مورد نظر به او انجام می گیرد.

  • آموزش چیست؟

  هر نوع اقدامی موجب تغییر در رفتار می گردد.

  تغییر رفتار بر پایه شناخت و انگیزه انجام می شود.

  آموزش بوسیله تعامل انجام می شود.

  این تعامل بین شاگرد و معلم انجام می شود . این تعامل حاصلش یادگیری می باشد.

  • تئوری یا نظریه های مختلف آموزشی

  ـ در زمینه اموزش و تعلیم افراد برای انجام کار و حرفه ای خاص سه نظریه اصلی هست:

  ۱) نظریه آزمایش و خطا :

  این نظریه به نظریه شنا کن و یا غرق شو معروف می باشد.

  اساس این نظریه آموزشی , دانش و تجربه از طریق بجای آوردن کارها می باشد.

  آموزش از طریق آزمایش و خطا با کندی و اتلاف وقت و صرف هزینه همراه خواهد بود که به مصلحت سازمان نمی باشد.

  ۲) نظریه استاد شاگردی :

  اساس این نظریه اندوختن تجربه و مهارت از طریق بجای آوردن کار با کمک و راهنمائی یک استاد و متخصص می باشد.

  تفاوت آن با نظریه آزمایش و خطا در این می باشد که وجود تأثیر استاد راهنما در امر آموزش الزامی می باشد.

  ۳) نظریه علمی و منطقی :

  اساس آموزش در این نظریه بر سه اصل استوار می باشد:

  – برنامه آموزشی بر اساس نیازهای واقعی و دقیقا” شناخته شده افراد که با در نظر داشتن خصوصیات شغل مود نظر تهیه و تنظیم می گردد.

  – در اجرای آموزش از بهترین و مناسب ترین روشها و وسائل بهره گیری می گردد.

  – آموزش بایستی براساس یک طرح و برنامه از پیش تعیین شده به مرحله اجرا در آید.

   

  • آیا مفهوم آموزش و یاد گیری یکی می باشد؟

  متخصصین علم تعلیم و تربیت , معتقد هساند که آموزش مساوی با یادگیری نمی باشد و دو مفهوم آموزش و یادگیری را یکی نمی دانند . بلکه هر کدام را جریانی جدای یکدیگر هستند . پس بهتر می باشد آغاز ببینیم یادگیری چیست و ماچگونه یاد می گیریم. اگر به خاطرات تحصیلی خود در گذشته باز گردیم می بینیم بعضی از مطالب درسی به خوبی در ذهنمان مانده می باشد. اما این مسئله در مورد همه مطالب درسی صدق نمی کند و با وجودی که همه مطالب به ما آموزش داده شده می باشد اما ما همه آنها را یاد نگرفته ایم.

  به بیانی دیگر آموزش همیشه منجر به یادگیری نشده می باشد.

  برای روشن شدن مطلب بهتر می باشد ببینیم در ان لحظاتی که آموزش سبب یادگیری ما شده می باشد چه جریانی رخ داده می باشد . یعنی ما چگونه یاد گرفتیم. مسلما” عوامل متعددی در این امر دخالت داشته اند که بطور اختصار به آن تصریح می گردد:

  ۱) نیاز به داشتن

  ۲) انگیزه

  ۳) طرح سوال یا مسئله

  ۴) علاقمندی و کنجکاوی برای حل مسئله

  ۵) صرف وقت و زمان برای مطالعه راه حلهای مختلف

  ۶) یافتن پاسخ و یا حل مسئله و مشکل

  ۷) احساس رضایت از برطرف شدن نیاز اولیه

  اگر به این عوامل توجه کنید متوجه می شوید که یک موضوع در همه آنها اساسی و مشترک می باشد و آن این می باشد که : (( یادگیری امری می باشد فردی که در آن بشر هم یگانه هدف می باشد و هم یگانه وسیله)) به بیانی دیگر تا خود فرد با موضوع در گیر نشود یادگیری صورت نمی گیرد.

  نکته دیگری که از مطالعه این عوامل به چشم می خورد وجود یک نوع تاثیر و تاثر متقابل بین فرد و محیط (دیگران …) می باشد که حاصل آن نوعی تغییر و رشد را سبب می گردد. یعنی بشر با طی مسیر یادگیری دستخوش تغییراتی در تفکر , اقدام و توجه خود می گردد و همه ما در بدو تولد برای تمام مطالبی که جهت ادامه حیات خود یادگرفته ایم چنین مسیری را پیموده ایم .

  متخصصین یادگیری را چنین تعریف کرده اند:

  یادگیری عبارتست از تغییرات نسبتا” پایدار و همیشگی در فرد که در اثر تجربه بدست می آید.

  • سازمان و آموزش ضمن خدمت

  برخلاف مفاهیم نادرستی که در میراث فرهنگی بعضی کشورها درمورد سازمانها بعنوان واحدی برای انجام کار تلقی می گردد هر سازمان یک سیستم اجتماعی می باشد که بعنوان وسیله ای برای کمک به مردم به مقصود ارضاء نیازهایشان می باشد. پس هرسازمان علاوه بر هدف تعیین شده دارای هدف دیگری به نام بهبود منابع سازمانی نیز می باشد. یکی از منابع سازمانی , نیروی کار آن سازمان می باشد. که برای بهبود این نیروی کار یکی از راهها , آموزش ضمن خدمت می باشد.

  ▪ اصول آموزش ضمن خدمت:

  برای تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی بایستی نکاتی را در نظر داشت. در غیر اینصورت برنامه آموزشی نمی تواند تائیر مورد نظر را داشته باشد.

  ـ تعدادی از این نکات عبارتند از :

  ۱) افراد متفاوتند:

  افراد آدمی از جنبه های مختلف رفتار و شرایط جسمانی با یکدیگر تفاوتهایی دارند. گاهی تفاوت آنها در عواملی مثل میزان فعالیت , توانائی یادگیری و …. چنان زیاد می باشد که فاصله بین حداقل و حداکثر , بسیار زیاد می باشد. آشکارترین تفاوتهای موجود بین رفتار آدمی , در خصوصیات بدنی آنها مثل قد , وزن , رنگ پوست و چهره دیده می گردد. اما تفاوت آنها در رفتار دیرترآشکار می گردد.

  پس در برنامه های اموزشی که تعدادی شرکت کننده دور هم جمع می شوند و مثل اینکه مطالب و مواد نسبتا” یکسانی برای کلیه آنها مطرح می گردد , بایستی مدرسین به منحصر به فرد بودن انسانها توجه داشته باشند و کوشش کنند ضمن ارائه گروهی مطالب به اختلافات فردی نیز توجه داشته باشند تا مطالب با نیاز ها و ویژگیها خاص هر یک از شرکت کنندگان منطبق باشد.

  ۲) انگیزش شرکت کنندگان :

  چنانچه نیازمندیهای آموزشی صحیحا” تشخیص داده شوند و بهترین برنامه آموزشی تدوین گرددو از شایسته ترین مدرسین نیز بهره گیری گردد اما در شرکت کننده علاقه وجود نداشته باشد , آموزش با موفقیت همراه نخواهد بود. پس یکی از اولین قدمهایی که در راه آموزش موثر , می بایستی برداشته گردد ایجاد این رغبت و علاقه یا به بیانی دیگر انگیزه در بین شرکت کنندگان می باشد. آموزش بینندگان می بایستی به آموزش و اثر و اعتبار و لزوم آن اعتقاد داشته باشند , متقاعد شده باشند که آموزش می تواند بنحوی به آنان کمک کند تا اطلاعات مهم و لازمی را کسب کنند.

  بعنوان مثال احساس کنند که در نتیجه آموزش می توانند به مشاغل بهتر و بالاتر ارتقاء یابند.

  ۳) شرکت فعالانه شرکت کنندگان در امر آموزش:

  برنامه های آموزشی حتی الامکان چنان تنظیم و اجراء گردد که شرکت کنندگان طی دوره آموزش دارای تأثیر و سهم فعال و موثری باشد. برنامه هایی که در آنها مدرسین تنها به سخنرانی می پردازند و شرکت کنندگان دارای تأثیر فعالی نیستند عموما” از اثر چندانی برخوردار نمی باشند.

  دخالت دادن مستقیم و یا غیر مستقیم شرکت کنندگان در آموزش به صورت شرکت در مباحث با ایفای نقشی خاص نه تنها موجب رضایت و انگیزش آنان می گردد بلکه به کارائی و تاثیر برنامه های آموزشی نیز می افزاید.

  ۴) انتخاب شرکت کنندگان:

  با در نظر داشتن اینکه هر دوره اموزشی مطابق با هدف خاصی تهیه و تدوین می گردد , خواه ناخواه عده محدودی از افراد با یک سری خصوصیات مانند تجربه , سن , تحصیلات و تخصصها می توانند در دوره آموزشی شرکت کنند. لذا شرایط ذیل در مورد افراد رعایت گردد

  از قبیل :

  الف) تجانس تحصیلی

  ب ) تجانس تجربی

  ج) دوره های آموزشی طی شده

  ۵) مدرسین:

  در ارتباط با هدف هر دوره آموزشی روشهای اجرائی خاصی ارائه گردیده می باشد از این رو لازم می باشد مدرسین صرفنظر از درجه , تخصص و صلاحیت قبلا ” با موارد زیر آشنائی پیدا کنند:

  الف ) هدف دوره

  ب) روشهای آموزشی

  شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

  ج) تحصیلات و تجربه شرکت کنندگان

  د) نحوه ارزشیابی

  ۶) مواردیکه در برنامه ریزی کلی در سطح سازمانها بایستی مورد توجه قرار گیرد:

  الف) آگاهی از خط مشی ها و سیستهای کلی دولت

  ب) تعیین هدفهای آموزشی در ارتباط با خط مشی ها ی تعیین شده

  ج) تعین خط مشی ها و اولویتها ی برنامه های آموزشی

  د) تعیین نیازهای آموزشی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی :

  ۱) شناخت کمی و کیفی جامعه مستخدمین دولت

  ۲) شناخت انواع مشاغل

  ه ) مطالعه و شناخت امکانات آموزشی در سراسر کشور:

  ۱) واحدهای آموزشی وزارتخانه ها

  ۲) موسسات آموزشی دانشگاهی و حرفه ای

  ۳) شناخت مربیان و متخصصین فن

  ۴) شناخت نیروهای آموزشی که بتواند از جائی به جای دیگر منتقل گردد

  و) تامین نیازهای آموزشی :

  ۱) تعیین اولویتهای آموزشی با در نظر داشتن امکانات آموزشی و خط مشی های کلی

  ۲) جابجائی امکانات آموزشی از بخشی به بخش دیگر با در نظر داشتن اولویتها

  ۳) تجهیز و تقویت وایجاد امکانات آموزشی مورد نیاز

  ۴) تهیه محتوای برنامه آموزشی

  ۵) اجرای برنامه های آموزشی