c (3218)

By92

c (3218)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم پایه
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته شیمی گرایش آلی
عنوان :
سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیلآمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)فوران-3-کربونیتریل
استاد راهنما :
پروفسور منوچهر مامقانی
نگارش :
مجتبی عاشوری
تابستان 1393
به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خود گذشتگان
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امید بخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است.
به پاس قلب بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند
این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم.
با سپاس از سه وجود مقدس
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم …
پدرانمان
موهایشان سپید شد تا ما رو سفید شویم…
مادرانمان
و عاشقانه سوختند تا گرما بخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند …
استادانمان
تقدیم به :
خدای را بسی شاکرم که از روی کرم پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه 
درخت پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان 
در راه کسب علم ودانش تلاش نمایم .
والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم چرا
که این دو وجود پس از پروردگار مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن 
را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند.
آموزگارانی که برایم زندگی؛ بودن و انسان بودن را معنا کردند حال این برگ سبزی است تحفه درویش تقدیم آنان….
این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم .
 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………1
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….b
فصل اول: مقدمه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………2
1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-1 واکنش های چند جزئی………………………………………………………………………………………………………….3
1-2 پیرول…………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3 فوران…………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3-1 مروری بر انواع روش های سنتزی فوران های استخلاف دار…………………………………………………..6
1-3-1-1 استفاده از 4-متیلن-2-نیترو-5-اکسو-3-فنیل-هپتانوئیک اسید اتیل استر……………………………..6
1-3-1-2 تهیه از سیانو استیل ایندول……………………………………………………………………………………………..7
1-3-1-3 استفاده از آروئیل کلرید و دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات…………………………………………….9
1-3-1-4 استفاده از ترکیبات 3،1- دی کربونیلی و پروپارژیل الکل ها……………………………………………..10
1-3-1-5 استفاده از آلکین-4،1-دی ال ها در حضور کاتالیزگر روتنیم……………………………………………..11
1-3-1-6 با استفاده از آریلیدن مالونات ها و 4،1-بوتین دی ال ها……………………………………………………12
1-3-1-7 تهیه از کتون ها و هالو کتون ها……………………………………………………………………………………..13
1-3-1-8 با استفاده از اکسایش 4،1-دی هیدرو پیریدین ها…………………………………………………………….14
1-3-1-9 تهیه از 3-استیل-1-آریل-2-پنتن-4،1-دی اون ها………………………………………………………….14
1-3-1-10 تهیه از استر و آلکین برمید در حضور اسید لویس و یک باز……………………………………………15
عنوان صفحه
1-3-1-11 تهیه از آزولن-3-اکسو پروپیو نیتریل……………………………………………………………………………15
فصل دوم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..17
2-1 هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….18
2-2 تهیه ی 3-(1-متیل-1H-2-ایل)-3-اکسوپروپان نیتریل……………………………………………………………19
2-3 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-(پارا-تولیل)-فوران-3-کربونیتریل (a49)……………………………………………………………………………………………………………………….20
مکانیسم…………………………………………………………………………………………………………………………………….27
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..31
پیشنهاد برای کارهای آینده…………………………………………………………………………………………………………..31
فصل سوم: کارهای تجربی…………………………………………………………………………………………………………..32
3- کارهای تجربی………………………………………………………………………………………………………………………33
3-1 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-پارا تولیل-فوران -3-کربونیتریل (a49)……………………………………………………………………………………………………………………….34
3-2 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4-متوکسی فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) -فوران-3-کربونیتریل (b49)……………………………………………………………………………………………………………………….36
3-3 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4-کلرو فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) -فوران-3-کربونیتریل (c49)………………………………………………………………………………………………………………………..37
3-4 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-(4-متیل سولفونیل-فنیل)-فوران-3-کربونیتریل (d49)…………………………………………………………………………………………………………38
3-5 تهیه ی 4-(4-برمو فنیل)-5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-فوران-3-کربونیتریل (e49)………………………………………………………………………………………………………………………..39
عنوان صفحه
3-6 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4،2-دی کلرو فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-فوران-3-کربونیتریل (f49)…………………………………………………………………………………………………………………….40
3-7 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)- 2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-(4-نیترو فنیل)-فوران-3-کربونیتریل (g49)……………………………………………………………………………………………………………………….41
فصل چهارم: طیف ها………………………………………………………………………………………………………………….42
طیف FT-IR3-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-3-اکسو پروپان نیتریل(46)………………………………………43
5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-پارا تولیل-فوران-3-کربونیتریل (a49)
FT-IR ……………………………………………………………………………………………………………………………………44
1H NMR ………………………………………………………………………………………………………………………………..45
13C NMR ……………………………………………………………………………………………………………………………….46
5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4-متوکسی فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) -فوران-3-کربونیتریل (b49)
FT-IR ……………………………………………………………………………………………………………………………………47
1H NMR ………………………………………………………………………………………………………………………………..48
13C NMR ……………………………………………………………………………………………………………………………….49
5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4-کلرو فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) -فوران-3-کربونیتریل (c49)
FT-IR ……………………………………………………………………………………………………………………………………50
1H NMR ………………………………………………………………………………………………………………………………..51
13C NMR ……………………………………………………………………………………………………………………………….52
عنوان صفحه
5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-(4-متیل سولفونیل-فنیل)-فوران-3-کربونیتریل (d49)
FT-IR ……………………………………………………………………………………………………………………………………53
1H NMR ………………………………………………………………………………………………………………………………..54
13C NMR ……………………………………………………………………………………………………………………………….55
4-(4-برمو فنیل)-5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-فوران-3-کربونیتریل (e49)
FT-IR ……………………………………………………………………………………………………………………………………56
1H NMR ………………………………………………………………………………………………………………………………..57
13C NMR ……………………………………………………………………………………………………………………………….58
5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4،2-دی کلرو فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) -فوران-3-کربونیتریل (f49)
FT-IR ……………………………………………………………………………………………………………………………………59
1H NMR ………………………………………………………………………………………………………………………………..60
13C NMR ……………………………………………………………………………………………………………………………….61
5-(ترشری-بوتیل آمینو)- 2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-(4-نیترو فنیل)-فوران-3-کربونیتریل (g49)
FT-IR ……………………………………………………………………………………………………………………………………62
1H NMR ………………………………………………………………………………………………………………………………..63
13C NMR ……………………………………………………………………………………………………………………………….64
فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل دوم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..17
جدول 2-1 بررسی اثر حلال در بازده سنتز a49 در شرایط کلاسیک…………………………………………………25
جدول 2-2 بررسی اثر دما در بازده سنتز a49 ……………………………………………………………………………….26
جدول 2-3 بررسی اثر کاتالیزگرهای مختلف در حلال EtOH در شرایط کلاسیک………………………………26
جدول 2-4 بررسی اثر مقدار کاتالیزگر DABCO در حلال EtOH …………………………………………………27
جدول 2-5 سنتز مشتقات جدید 5-آمینو-4-آریل فوران در حضور کاتالیزگر DABCO …………………….29
فهرست اشكال
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و تئوری………………………………………………………………………………………………………………2
شکل 1-1 مشتقات پیرول دارای خاصیت دارویی……………………………………………………………………………..4
شکل 1-2 مشتقات فوران دارای خاصیت دارویی……………………………………………………………………………..5
شمای1-1 سنتز 4-متیلن-2-نیترو-5-اکسو-3-فنیل-هپتانوئیک اسید اتیل استر…………………………………….6
شمای 1-2 سنتز 3-بنزیل-5-اتیل-2-متیل-4-فنیل-فوران با استفاده از کتو استر………………………………….7
شمای 1-3 سنتز 3،2- دی هیدرو- بنزوفوران-2-کربوکسیلیک اسید اتیل استر……………………………………..7
شمای 1-4 سیانو استیل دار کردن ایندول…………………………………………………………………………………………8
شمای 1-5 سنتز مشتقات 4-آریل-5-ترشری-بوتیل آمینو-فوران-3-کربونیتریل با استفاده از سیانو استیل ایندول…………………………………………………………………………………………………………………………………………8
شمای 1-6 سنتز مشتقات فوران-4،3-دی کربوکسیلیک اسید دی متیل استر با استفاده از استیلن دی کربوکسیلات………………………………………………………………………………………………………………………………..9
شمای1-7 مکانیسم سنتز فوران-4،3-دی استر با استفاده ازدی الکیل استیلن دی کربوکسیلات……………..10
شمای 1-8 پروپارژیل دار کردن 3،1-دی کتون………………………………………………………………………………11
شمای 1-9 سنتز فوران با استفاده از ترکیبات3،1-دی کربونیلی…………………………………………………………11
شمای 1- 10 سنتز آلکین 4،1-دی ال ها……………………………………………………………………………………….12
شمای 1-11 سنتز 2-متیل-5-فنیل-فوران با استفاده از آلکین 4،1-دی ال………………………………………….12
شمای 1-12 سنتز 2-آریل-4-اتیل-فوران-3-کریوکسیلیک اسید ها با استفاده از آریلیدن مالونات ها…….13
شمای 1-13 سنتز فوران های چهار استخلافی با استفاده از کتون و هالوکتون ها…………………………………13
شمای 1-14 سنتز فوران-4،2-دی کربوکسیلیک اسید دی اتیل استر با استفاده از اکسایش پیریدین ها……14
شمای 1-15 سنتز دی فوران ها با استفاده از 3-استیل-1-آریل-2-پنتن-4،1-دی اون ها…………………….15
عنوان صفحه
شمای1-16 سنتز فوران با استفاده از آلکین برمید وترکیبات پیریدین-2-ایل استیک استر……………………..15
شمای1-17 سنتز 2-آزولن-3-آریل-آکریلونیتریل از آزولن-3-اوکسو پروپیونیتریل……………………………16
شمای1-18 سنتز فوران های چهار استخلافی با استفاده از 2-آژولن-3-آریل-آکریلونیتریل………………….16
فصل دوم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..17
شمای 2-1 سنتز مشتقات 4-آریل-5-آمینو فوران…………………………………………………………………………..18
شمای 2-2 سنتز 3-(1-متیل-1H-2-ایل)-3-اکسوپروپان نیتریل…………………………………………………….19
شمای 2-3 سنتز 5-آمینو-4-آریل فوران a49………………………………………………………………………………..21
شمای 2-4 مکانیسم سنتز 5-آمینو-4-آریل فوران های a-g49………………………………………………………..28
فصل سوم: کارهای تجربی…………………………………………………………………………………………………………..32
شکل 3-1 3-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-3-اکسو پروپان نیتریل………………………………………………….34
چکیده :
عنوان : سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیلآمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)فوران-3-کربونیتریل
مجتبی عاشوری
در این تحقیق روشی مستقیم و کارآمد برای تهیه مشتقات جدید 4-آریل-5-آمینو فوران از طریق واکنش تک ظرفی سه جزئی 3-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-3-اکسو پروپان نیتریل، ترشری بوتیل ایزوسیانید و آلدهید های آروماتیک، در حلال EtOH و استفاده از DABCO به عنوان کاتالیزگر در شرایط رفلاکس ارایه شده است. در این روش مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-فوران-3-کربونیتریل، با بازده های 80-65% سنتز شدند.

Ar = 4-MeC6H4, 4-MeOC6H4, 4-ClC6H4, 4-MeSC6H4, 4-BrC6H4, 2,4-Cl2C6H3, 4-O2NC6H4
کلید واژه ها: 4-آریل-5-آمینو فوران، واکنش های چند جزئی، 3-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-3-اکسو پروپان نیتریل
1- مقدمه
نظر به اینکه در پایان نامه حاضر 4-آریل-5-آمینو فوران های با استخلاف پیرول با استفاده از واکنش های چند جزئی مورد مطالعه قرار گرفته اند، ابتدا مقدمه کوتاهی در مورد واکنش های چندجزئی، پیرول و فوران ارایه می شود.
واکنش های چند جزئی
واکنش های چند جزئی بیش از 150 سال است که شناخته شده اند. در این واکنش ها سه یا چند واکنش دهنده با هم در یک واکنش شیمیایی برای تشکیل یک محصول که حاوی بخش های قابل توجهی از تمام اجزا اولیه واکنش است، شرکت می کنند.
واکنش های چند جزئی به دلیل سهولت اجرا، صرفه جوئی در زمان و بطور کلی بازده بالا و کاهش تشکیل محصولات نا خواسته توجه زیادی را در شیمی ترکیبی در صنعت و دانشگاه به خود جلب کرده اند. این واکنش ها از لحاظ اقتصادی بسیار سودمند بوده وکاربردشان در کشف داروها، علوم مواد و سنتز مواد طبیعی نشان دهنده اهمیت بالای آن ها است ]3-1[.
پیرول
شیمی ترکیبات هتروسیکلی یکی از شاخه های جذاب شیمی آلی بوده و متنوع ترین روش های سنتزی را دربر می گیرد. سنتز این ترکیبات به طور عمده از سال 1950 به بعد گسترش یافت. پیرول یک ترکیب پایه هتروسیکل، بی رنگ، فرار، نامحلول در آب و محلول در الکل و اتر است. پیرول و مشتقات آن به طور گسترده به عنوان حد واسط در سنتز مواد دارویی، مواد شیمیایی و کشاورزی، رنگ، مواد شیمیایی عکاسی، عطر وسایر ترکیبات آلی استفاده می شوند. همچنین به عنوان کاتالیزگر در فرآیند های پلیمری شدن، بازدارنده های خوراکی و مواد نگه دارنده کاربرد دارند. از دیگر کاربردهای مشتقات پیرول می توان به فعالیت های بیولوژیکی و دارویی وسیع مانند ضد باکتری، ضد التهاب، ضد قارچ و ضد تومور اشاره کرد. در شکل 1-1 ساختار دو مشتق پیرولی (1،2) با خاصیت دارویی ارایه شده است [4].

Fendosal Tanaproget
ضد باکتری ضد تومور
2 1
شکل 1-1 مشتقات پیرول دارای خاصیت دارویی.
فوران
فوران هتروسیکلی حاوی یک حلقه آروماتیک پنج عضوی با چهار اتم کربن و یک اتم اکسیژن است. این ماده بی رنگ، قابل اشتعال، با فراریت بالا و دمای جوش نزدیک به دمای اتاق است. فوران در بیشتر حلال های آلی مانند الکل، اتر و استون محلول بوده اما در آب حل نمی شود. فوران های استخلافی در شیمی دارویی و سنتز دارای اهمیت زیادی هستند، به طوری که آریل فوران ها توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. فوران و بسیاری از مشتقات آن در طبیعت وجود داشته و همچنین در ساختار قند ها با استخلاف های هیدروکسیل یافت می شوند. اغلب فوران های دارای استخلاف خواص دارویی قابل توجهی از جمله ضد سرطان، ضد تومور، ضد التهاب، ضد باکتری و ضد قارچ هستند. در شکل 1-2 ساختار تعدادی از مشتقات فوران (5-3) دارای خاصیت دارویی ارایه شده است ]8-5[.

ضد تومور ضد سرطان سینه
4 3

ضد سلول های سرطانی
5
شکل 1-2 مشتقات فوران دارای خاصیت دارویی.
1-3-1 مروری بر انواع روش های سنتزی فوران های استخلاف دار
روش های سنتز فوران گسترده بوده و در اینجا تعدادی از این روش ها برای تهیه فوران های پر استخلاف توضیح داده می شوند.
1-3-1- 1 استفاده از 4-متیلن-2-نیترو-5-اکسو-3-فنیل-هپتانوئیک اسید اتیل استر
در گزارشی ابتدا آکریلیک اسید اتیل استر(6) در حضور هیدروژن برمید، ترکیب 7 را بدست داده که در ادامه با اتیل نیترو استات و استفاده از کاتالیزگر دابکو به 8 تبدیل می شود (شمای 1-1). سپس کتو استر 8 در واکنش با آروماتیک ها در سولفوریک اسید حاوی چند قطره تری فلورو استیک اسید 3-بنزیل-5-اتیل-2-متیل-4-فنیل-فوران (9) را با بازده 49-43 % به دست می دهد (شمای 1-2) ]9[.
8 7 6
شمای1-1 سنتز 4-متیلن-2-نیترو-5-اکسو-3-فنیل-هپتانوئیک اسید اتیل استر.
9 8
شمای 1-2 سنتز 3-بنزیل-5-اتیل-2-متیل-4-فنیل-فوران با استفاده از کتو استر.
در ادامه این گزارش از واکنش 1،3-دی استر 10 با آروماتیک ها در سولفوریک اسید و تری فلورو استیک اسید، مشتقات 3،2-دی هیدرو- بنزوفوران (11) با بازده 55 – 50 % سنتز شده اند.
11 10
شمای 1-3 سنتز 3،2- دی هیدرو- بنزوفوران-2-کربوکسیلیک اسید اتیل استر.
1-3-1-2 تهیه از سیانو استیل ایندول
در سال 2007 سون1 و همکارانش از واکنش ایندول (12)، سیانو استیک اسید و استیک انیدرید در حلال اتانول و در مدت 2 ساعت ترکیب 3-(1 H-ایندول-3-ایل)-3-اکسو پروپان نیتریل (13) را بدست آوردند.
___________________
1- Chang Sun
13 12
شمای 1-4 سیانو استیل دار کردن ایندول.
در ادامه از واکنش سیانو استیل ایندول 13 با آلدهید های آروماتیک در حضور ایزوسیانید (14) در مدت 1 ساعت مشتقات 4-آریل-5-ترشری-بوتیل آمینو-2-(1H-ایندول-3-ایل)- فوران-3-کربونیتریل (15) با بازده 90-70 % تهیه شدند (شمای 1-5) ]10[.
15 14 13
شمای 1-5 سنتز مشتقات 4-آریل-5-ترشری-بوتیل آمینو-فوران-3-کربونیتریل با استفاده از سیانو استیل ایندول.
1-3-1-3 استفاده از آروئیل کلرید و دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات
در سال 2008 یاوری و همکارانش از واکنش بین آروئیل کلرید های 16 و دی آلکیل استیلن دی-کربوکسیلات های 17 در حضور ایزوسیانید و حلال دی کلرومتان مشتقات 5-آریل-2- ترشری-بوتیل آمینو-فوران-4،3-دی کربوکسیلیک اسید دی متیل استر 18 را با بازده 80-70% تهیه کردند (شمای 1-6)] 11[.
18 17 16
شمای 1-6 سنتز مشتقات فوران-4،3-دی کربوکسیلیک اسید دی متیل استر با استفاده از استیلن دی کربوکسیلات.
مکانیسم پیشنهادی برای این واکنش شامل مراحل تراکم، حلقه سازی و حذف است. ابتدا ایزوسیانید 14 با حمله به پیوند سه گانه استیلن دی کربوکسیلات 17 طی یک واکنش افزایشی حد واسط 19 را تولید می کند. در ادامه، حمله هسته دوستی به آروئیل کلرید سبب تشکیل حد واسط 20 می شود که طی یک واکنش حلقه سازی ترکیب 21 را می دهد. در انتها با حذف یون کلرید و افزایش مولکول آب ترکیب 18 به دست می آید (شمای 1-7).
19 17 14
21 20

18
شمای1-7 مکانیسم سنتز فوران-4،3-دی استر با استفاده ازدی الکیل استیلن دی کربوکسیلات.
1-3-1-4 استفاده از ترکیبات 3،1- دی کربونیلی و پروپارژیل الکل ها
در این مقاله که در سال 2011 به چاپ رسیده است ابتدا از واکنش پروپارژیل الکل 22 با 3،1-دی کتون 23 در حضور کاتالیزگر دو فلزی ایریدیم-قلع و در دمای 80 درجه سانتی گراد ترکیب 3،1-دی فنیل-2-(3-فنیل-1-P-تولیل-پروپ-2-اینیل)-پروپان-3،1-دی اون 24 در مدت 55 دقیقه و بازده 95% بدست آمد (شمای 1-8).
24 23 22
شمای 1-8 پروپارژیل دار کردن 3،1-دی کتون.
در ادامه ترکیب 24 با یک واکنش حلقه سازی در حضور کاتالیزگر سزیم کربنات، فوران 25 را با بازده 45% تولید کرد (شمای 1-9) ]12[.
25 24
شمای 1-9 سنتز فوران با استفاده از ترکیبات3،1-دی کربونیلی.
1-3-1-5 استفاده از آلکین-4،1-دی ال ها در حضور کاتالیزگر روتنیم
در سال 2009 ویلیامز و همکارانش آلکین-4،1-دی ال 27 را طی یک واکنش دو مرحله ای از پروپارژیل الکل 26 بدست آوردند. مرحله اول در مدت 2 ساعت در حضور کاتالیزگر بوتیل لیتیم و دمای 78- درجه سانتی گراد و مرحله دوم در 12 ساعت با حضور آلدهید و در دمای محیط انجام گرفت (شمای 1-10).
27 26
شمای 1- 10 سنتز آلکین 4،1-دی ال ها.
در ادامه آلکین 4،1-دی ال 27 در حضور بنزوئیک اسید، کاتالیزگر روتنیم و حلال تولوئن در مدت 24 ساعت با بازده 85 % به 2-متیل-5-فنیل-فوران 28 تبدیل شد (شمای 1-11) ]13[.
28 27
شمای 1-11 سنتز 2-متیل-5-فنیل-فوران با استفاده از آلکین 4،1-دی ال.
1-3-1-6 با استفاده از آریلیدن مالونات ها و 4،1-بوتین دی ال ها
در این گزارش که در سال 2011 منتشر شد از واکنش آریلیدن مالونات 29 و4،1-بوتین دی ال (30) در حضور کاتالیزگرهای سدیم هیدرید و مس(I) یدید و در حلال تتراهیدروفوران مشتقات 2-آریل-4-اتیل-فوران-3-کریوکسیلیک اسید 31 بدست آمد. بازده این واکنش در دمای 50 درجه سانتی گراد 75 – 48 % بود (شمای 1-12) ]14[.
31 30 29
شمای 1-12 سنتز مشتقات 2-آریل-4-اتیل-فوران-3-کربوکسیلیک اسید با استفاده از آریلیدن مالونات ها.
1-3-1-7 تهیه از کتون ها و هالو کتون ها
طبق این گزارش که در سال 2011 به چاپ رسید فوران 34 از واکنش بین کتون 32 و هالوکتون 33 در حضور کاتالیزگر لیتیم بیس(تری متیل سیلیل)آمید (LiHMDS) در تتراهیدروفوران بدست آمد (شمای 1-13)] 15[.
34 33 32
شمای 1-13 سنتز فوران های چهار استخلافی با استفاده از کتون و هالوکتون ها.
بازده واکنش با کتون ها و هالوکتون های آروماتیک 65 – 55 % است که در صورت استفاده از مشتقات آلیفاتیک تا 12 % کاهش می یابد.
1-3-1-8 با استفاده از اکسایش 4،1-دی هیدرو پیریدین ها
لی یانگ1 و همکارانش با استفاده از اکسون برای اکسایش4،1-دی هیدرو پیریدین های 35 موفق به سنتز مشتقات 5-متیل-3-فنیل-فوران-4،2-دی کربوکسیلیک اسید دی اتیل استر(36) شدند. بازده این واکنش در حلال استو-نیتریل 44 % است (شمای 1-14)] 16[.
36 35
شمای 1-14 سنتز فوران-4،2-دی کربوکسیلیک اسید دی اتیل استر با استفاده از اکسایش پیریدین ها.
____________________
1- Lee Yang
1-3-1-9 تهیه از 3-استیل-1-آریل-2-پنتن-4،1-دی اون ها
در این گزارش ترکیب دی فوران 38 از واکنش حلقه سازی 3- استیل-1-آریل-2-پنتن-4،1- دی اون (37) در حضور کاتالیزگر بورتری فلورید در حلال آب و تترا هیدرو فوران بدست آمد. این واکنش در مدت 2 ساعت و با بازده 65-60 % انجام گرفت (شمای 1-15)] 17 .[
38 37
شمای 1-15 سنتز دی فوران ها با استفاده از 3-استیل-1-آریل-2-پنتن-4،1-دی اون ها.
1-3-1-10 تهیه از استر و آلکین برمید در حضور اسید لویس و یک باز
در این گزارش که در سال 2013 به چاپ رسید، از واکنش آلکین برمید 39 با پیریدین-2-ایل استیک استر 40 در حضور باز دابکو، اسید لویس نقره نیترات و حلال دی متیل سولفوکسید، فوران 41 بدست آمد (شمای 1-16). بازده این واکنش در دمای 100 درجه سانتی گراد برابر 88-75 % است ]18[.
41 40 39
شمای1-16 سنتز فوران با استفاده از آلکین برمید وترکیبات پیریدین-2-ایل استیک استر.
1-3-1-11 تهیه از آزولن-3-اکسو پروپیو نیتریل
وانگ1 و همکارانش در سال 2013 از واکنش آلدهید های آروماتیک و آزولن-3-اوکسو پروپیونیتریل 42 در حلال تترا هیدرو فوران، 2-آزولن-3-آریل-آکریلونیتریل 43 را تهیه کردند (شمای1-17).
42 43
شمای1-17 سنتز 2-آزولن-3-آریل-آکریلونیتریل از آزولن-3-اوکسو پروپیونیتریل.
در ادامه آکریلو نیتریل 43 در حضور تری اتیل آمین و آروئیل کلرید 44 در مدت 2 ساعت به فوران 45 با بازده 95-80 % تبدیل شد (شمای1-18) ]19[.
43 44 45
شمای1-18 سنتز فوران های چهار استخلافی با استفاده از 2-آزولن-3-آریل-آکریلونیتریل.
__________________
1- Dao-Lin Wang
2-1 هدف تحقیق
با توجه به اینکه شمار زیادی از داروهای در دسترس، هتروسیکل بوده و به ویژه دارای اتم اکسیژن هستند، لذا سنتز و مطالعه آن ها توجه زیادی را در سال های اخیر به خود جلب کرده اند. سیستم های هتروسیکلی حاوی واحد های ساختاری فوران، گستره ی وسیعی از خواص دارویی را از خود نشان می دهند. این ترکیبات خواص بیولوژیکی خاصی مانند ضد باکتری، ضد قارچ، ضد تومور، ضد ویروس و ضد حساسیت داشته و در درمان بیماریهای کبدی، نارسایی های قلبی و بیماریهای آلرژیک بکار رفته اند.
در ادامه تحقیقات قبلی در گروه تحقیقاتی مامقانی ]15[، به منظور دستیابی به مشتقات جدید 4-آریل-5-آمینو فوران های با استخلاف پیرول و ارائه روش سنتزی جدید برای این سیستم های هتروسیکل، ابتدا 3-(1-متیل-1H-2-ایل)-3-اکسوپروپان نیتریل (46) به عنوان یکی از اجزای واکنش تهیه، سپس واکنش تک ظرفی سه جزئی آن با ترشری-بوتیل ایزوسیانید (47) و آلدهید های آروماتیک 48 مطالعه شد (شمای 2-1). یکی دیگر از اهداف این پروژه بررسی اثر حلال ها و کاتالیزگرهای مختلف به منظور دستیابی به زمان و بازده بهینه بود که در ادامه به بحث و بررسی نتایج حاصل می پردازیم.
46 47 48 a-g 49a-g
Ar = 4-MeC6H4, 4-MeOC6H4, 4-ClC6H4, 4-MeSC6H4, 4-BrC6H4, 2,4-Cl2C6H3, 4-O2NC6H4
شمای 2-1 سنتز مشتقات 4-آریل-5-آمینو فوران.
2-2 تهیه ی 3-(1-متیل-1H-2-ایل)-3-اکسوپروپان نیتریل
ترکیب 3-(1-متیل-1H-2-ایل)-3-اکسوپروپان نیتریل از واکنش 1-متیل پیرول، سیانو استیک اسید و استیک انیدرید در دمای 80 درجه سانتی گراد، در مدت 3 ساعت و با بازده 95% به صورت پودر کرم رنگ و دمای ذوب OC 109 -107 بدست آمد (شمای 2-2).
50 46
شمای 2-2 سنتز 3-(1-متیل-1H-2-ایل)-3-اکسوپروپان نیتریل.
ساختار ترکیب 46 با طیف بینیFT-IR و مقایسه دمای ذوب آن با مقدار گزارش شده (OC 109-107= mp) تایید شد. طیف IR این ترکیب به صورت قرص KBr ثبت شد. طیف حاوی ارتعاشات کششی و خمشی مورد نظر بود.
طیف IR ( vmax/cm-1 ) ارتعاشات کششی H-C آروماتیکی را در 3111، ارتعاشات کششی H-C آلیفاتیکی را در 2964 و 2914، ارتعاشات کششیN C≡ را در 2222، ارتعاشات کششی O C= را در 1639،قیمت: تومان

About the author

92 administrator

You must be logged in to post a comment.