c (3217)

By92

c (3217)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی شیمی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.)
رشته: شیمی گرایش: آلی
عنوان:
سنتز مشتقاتی از 2-((3- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها
استاد راهنما:
دکتر محمد نیک پسند
نگارش:
فرحناز بهرامی
زمستان 1392
تقدیر وتشکر
سپاس از آن که بزرگ است و هر چه هست از آن اوست.
از استاد ارجمند جناب آقای دکتر نیک پسند،
که استاد علم، انسانیت و محبت من بوده و صبورانه سرپرستی پروژه ام را بر عهده داشته و همواره راهنمایی های ارزنده ایشان رهگشای راهم بوده است،
صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.
مفتخرم
استادی، زحمت داوری پایان نامه ام را بر عهده داشته اند که همیشه به دانشجو بودن در کلاس هایشان افتخار می کنم و لحظه های پرباری را در کلاس هایشان تجربه نموده ام.
لحظه هایی که …
حتی اگر از دفتر خاطره ها پاک شود
از ذهن روزگار پاک نمی شود.
جناب آقای دکتر کفایتی
متشکرم
و با سپاس فراوان
از استاد بزرگوار که قبول زحمت نموده اید…
تا آن چه را که آموخته ام را به قضاوت بنشینید.
سرکار خانم دکتر زارع، لحظه ای محبت تان را از یاد نخواهم برد.
سپاسگزارم
و با تشکر از
مدیریت محترم گروه شیمی،جناب آقای دکتر قاسمی به پاس کمک های گرانقدرشان.
مسئول محترم آزمایشگاه، جناب آقای مهندس تقوی زاد، بخاطر حسن همکاری و الطاف بیدریغ شان.
تقدیم به
پدر و مادر عزیزم
این پایان نامه را قدری نیست که به شفافیت لحظه های با شما بودن ببخشم
اما به پاس همه دلواپسی هایتان
به پاس ذره ای از آن همه …
« وتمام کسانی که بی انگیزه نام و نان، برای التیام دردهای بشر می کوشند. »
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: مقدمه و تئوری
1-1- کاربرد و اهمیت ایندان دیون3
1-2- واکنش های چند جزئی5
1-3- تهیه و سنتز ایندان دیون ها و مشتقات آن6
1-3-1- تهیه طبیعی6
1-3-2- روش های سنتز آزمایشگاهی7
1-3-2-1- تهیه 3،1- ایندان دیون ها از طریق کربوکسیل زدایی نمک سدیم 2- اتوکسی کربونیل7
1-3-2-2- سنتز مشتقات 1،3- ایندان دیون7
1-3-2-3- سنتز کمپلکسهای پایدار نقره ای ارگانو فسفین/ فسفیت دارای لیگاند 2- استیل-1،3- ایندان دیون با ساختار بلوری[Ph3P.AgC11H7O3]8
1-3-2-4- سنتز چهارجزئی 1،3- ایندان دیونیل آمیدینیوم بی تین بر پایه ایزوسیانید8
1-3-2-5- سنتز بدون کاتالیزگر ایندان دیون ها9
1-3-2-6- سنتز نامتقارن اسپایرو 1،3- ایندان دیون های چند حلقه ای با استفاده از مایکل/ مایکل کور کومین ها با 2-آریلیدن-1،3- ایندان دیون ها9
1-3-2-7- سنتز الکترو شیمیایی مشتقات 1،3- ایندان دیون10
1-4- واکنش های متداول در تراکم نووناگل10
1-4-1- سنتز هانش10
1-4-2- سنتز گوارشی11
1-4-3- سنتز فرید لاندر12
1-4-4- سنتز پکمن12
1-4-5- تراکم نووناگل آیزاتین ها با مالونونیتریل در آب13
1-4-6- استفاده از هیدروکسی آپاتیت به عنوان یک بستر جامد جدید برای واکنش نووناگل در یک محیط ناهمگن بدون حلال14
1-4-7- استفاده از ایزوپروپیل الکل به عنوان حلال در واکنش های نووناگل باTi(O-i-Pr)414
1-4-8- الکتروسنتز 2- آمینو-H4-کرومون ها15
1-4-9- سنتز 2- آمینو- 4-آریل– 5-اکسو- H4, H5 پیرانو [ 2, 3 – C] کرومون -3- کربونیتریل15
فصل دوم: بحث و نتیجه گیری
2-1- هدف تحقیق17
2-2- تهیه 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (a66)18
2-3- مکانیسم پیشنهادی واکنش به شکل زیر پیشنهاد می شود:23
2-4- نتیجه گیری26
2-5- پیشنهاد برای کارهای آینده27
فصل سوم: کارهای تجربی
3-1- تکنیک های عمومی29
3-2- روش عمومی تهیه 3،1- ایندان دیون ها29
3-3- تهیه ترکیب 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون(A64)30
3-4- تهیه ترکیب 2-((H1- ایندول- 3- ایل)- (4- نیترو- فنیل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (B64)31
3-5- تهیه ترکیب 2-((H1- ایندول- 3- ایل)- (3- نیترو- فنیل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (C64)32
3-6- تهیه ترکیب 2-((4- برمو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (D64)34
3-7-تهیه ترکیب 2-((3- هیدروکسی- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1-دیون(E64)35
3-8-تهیه ترکیب 2-((H1- ایندول- 3- ایل)- (4- متیل سولفونیل- فنیل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (F64)36
3-9- تهیه ترکیب 2-((H1- ایندول- 3- ایل)- پیریدین-3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (G64)37
3-10- تهیه ترکیب 2-((2- کلرو-5-نیترو- فنیل) (H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (H64)39
3-11- تهیه ترکیب 2- (4- متوکسی- بنزیلیدین)- ایندان-3،1- دیون (I64)40
3-12- تهیه ترکیب 2-(4- دی متیل آمینو- بنزیلیدین)- ایندان-3،1- دیون (J64)41
منابع84
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1: تهیه 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون18
جدول 2-2: سنتز مشتقات 3،1- ایندان دیون24
جدول 3-130
جدول 3-2: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه32
جدول 3-3: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه33
جدول 3-4: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه34
جدول 3-5: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه35
جدول 3-6: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه37
جدول 3-7: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه38
جدول 3-8: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه39
جدول 3-9: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه40
جدول 3-10: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه41
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 1 – 14
شکل 1-24
شکل1-34
شکل1-45
شکل 1-55
شکل1-6- ساختار هیرودین6
شکل 2-1: مایع یونی [BDMIM]OH18
شکل 2-2: تهیه 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون19
شکل 2-3: تهیه 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون21
فهرست شماها
عنوان صفحه
شمای 1-1: تهیه 1،3- ایندان دیون ها از طریق کربوکسیل زدایی نمک سدیم 2- اتوکسی کربونیل7
شمای 1-2: سنتز مشتقات 1،3- ایندان دیون7
شمای 1-3: سنتز کمپلکسهای پایدار نقره ای ارگانو فسفین/ فسفیت دارای لیگاند 2- استیل-1،3- ایندان دیون با ساختار بلوری [Ph3P.AgC11H7O3]8
شمای 1-4: سنتز چهارجزئی 1،3- ایندان دیونیل آمیدینیوم بی تین بر پایه ایزوسیانید8
شمای 1-5: سنتز بدون کاتالیزگر ایندان دیون ها9
شمای 1-6: سنتز نامتقارن اسپایرو 1،3- ایندان دیون های چند حلقه ای با استفاده از مایکل/ مایکل کور کومین‎ها با 2 آریلیدن-1،3- ایندان دیون ها10
شمای 1-7: سنتز الکترو شیمیایی مشتقات 1،3- ایندان دیون10
شمای1-8: سنتز هانش11
شمای1-9: سنتز گوارشی11
شمای 1-10: سنتز فرید لاندر12
شمای 1-11: سنتز پکمن13
شمای 1-12: تراکم نووناگل آیزاتین ها با مالونونیتریل در آب13
شمای 1-13: استفاده از هیدروکسی آپاتیت به عنوان یک بستر جامد جدید برای واکنش نووناگل در یک محیط ناهمگن بدون حلال14
شمای 1-14: استفاده از ایزوپروپیل الکل به عنوان حلال در واکنش های نووناگل باTi(O-i-Pr)414
شمای1-15: الکتروسنتز 2- آمینو-H4-کرومون ها15
شمای1-16: سنتز 2- آمینو- 4-آریل– 5-اکسو-H4, H5 پیرانو [ 2, 3 – C] کرومون -3- کربونیتریل15
شمای 2-117
شمای 2-218
شمای 2-3: مکانیسم پیشنهادی واکنش23
شمای 3-1- تهیه ترکیب 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون داده های حاصل از واکنش ها در جدول زیر آورده شده است.30
شمای3 -2- تهیه ترکیب 2- ((H1- ایندول- 3- ایل)- (4- نیترو- فنیل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (b64)31
شمای 3-3- تهیه ترکیب 2- ((H1- ایندول- 3- ایل)- (3- نیترو- فنیل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (c64)33
شمای 3-4- تهیه ترکیب 2-((4- برمو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (d64)34
شمای 3-5- تهیه ترکیب 2-((3- هیدروکسی- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (e64)35
شمای 3-6- تهیه ترکیب 2- ((H1- ایندول- 3- ایل)- (4- متیل سولفونیل- فنیل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (f64)36
شمای 3-7- تهیه ترکیب 2- ((H1- ایندول- 3- ایل)- پیریدین-3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (g64)38
شمای 3-8- تهیه ترکیب 2- ((2- کلرو- 5- نیترو- فنیل) (H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون(h64)39
شمای 3-10- تهیه ترکیب 2- (4- دی متیل آمینو- بنزیلیدین)- ایندان-3،1- دیون (j64)41
سنتز مشتقاتی از 2-((3- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها
فرحناز بهرامی
چکیده
1،3- ایندان دیون و مشتقات آن به خاطر اهمیت شان در شیمی آلی بسیار مورد توجه هستند. بسیاری از محصولاتی که زیر شاخه ای از 3،1- ایندان دیون محسوب می شود، فعالیت های بیولوژیکی مفید و متنوعی مانند خواص ضد باكتري، ضد انعقاد خون، مرگ موش، مسکن، آفت کشي و ضد عفونت از خود نشان می‎دهند. یک روش بسیار ارزشمند برای سنتز 3،1- ایندان دیون ها، تراکم نووناگل از بنزآلدهیدها با ترکیب کربن آلفای فعال است.
در اين تحقيق، نتایج تجربی سنتز ایندولیل متان ها، با استفاده از واکنش بین آلدهیدها، 3،1- ایندان دیون و ایندول گزارش شده است (شماي 1).

شمای 1
کلید واژه: 3،1- ایندان دیون، نووناگل، ایندول.
1-1- کاربرد و اهمیت ایندان دیون
ایندان دیون ترکیبات با اهمیت بوده و دارای خواص و کاربردهای شیمیایی و زیستی فراوان هستند. این ترکیبات علاوه بر اثرات ضدانعقادی1، دارای فعالیت شدید متابولیکی2، اثرات ضد انگلی3، مرگ موش4، مسکن5، ضدباکتری6 و ضد التهاب ریوی می باشند ]6–1[.
مشتقات ایندان دیون دارای خواص درمانی فراوان هستند. بعضی از آن ها نیز، می توانند به عنوان مواد مفیدی در زمینه نوری به کار آیند. علاوه بر این،1،3- ایندان دیون ها در مرحله اول شناسایی در پزشکی قانونی استفاده می شوند و هم چنین به طور گسترده در صنعت کاغذ سازی به کار می رود.
بعضی از خصوصیات دارویی مشتقات ایندان دیون روی حیوانات آزمایشگاهی امتحان شده است که می‎توان به اثر ضد سرفه آن در موش ها اشاره کرد. متأسفانه بسیاری از این مولکول ها تأثیرات جراحت زایی دارند. این حقیقت تأثیر منفی روی کاربرد دارویی مشتقات ایندان دیون ها دارد.
2،1- ایندان دیون ها برای انگشت نگاری فلورسنت از مواد سلولزی مثل انواع کاغذ کاربرد دارند. این مواد با آمینو اسیدها واکنش می دهند تا فلورسنت انگشت نگاری را برجسته کنند.
گروهی از این داروها به نام داروهای ضد انعقاد می توانند برای درمان ترومبوز و گرفتگی های عضلانی استفاده شوند. برخی از داروهای ضد انعقاد در تجهیزات پزشکی مانند لوله های آزمایش، کیسه های انتقال خون و تجهیزات دیالیز کلیوی کاربرد دارند.
به عنوان مثال، آنیزیدیون7 (1) به عنوان رقیق کننده خون عمل می کند و از تشکیل لخته‎های خونی جلوگیری به عمل می آورد.
همچنین فنین دیون8 (2)، به عنوان داروی ضد انعقاد خون که فعالیت آن ضد ویتامین K است، از مشتقات دیگر ایندان دیون ها می باشد (شکل 1– 1).

شکل 1 – 1
ترکیب (3) کلروفاسینون9 نیز یک ماده ضد انعقاد است که به عنوان مرگ موش استفاده می شود (شکل 1-2).
شکل 1-2

فردریکامیسین10(4) به عنوان یک ترکیب ضد تومور با خصوصیات ضد باکتریایی شناخته می شود (شکل1-3)]7[.

شکل1-3
بی فنیل- اسپایروسیکلیک کتون ها11 (5) به طور گسترده به عنوان ضد سرطان12 استفاده می شوند (شکل1-4) ]8[.

شکل1-4
اسپایروهتروسیکلیک دی هیدروپیرلو]2،1- [aایزوکینولین ها دارای اثرات بالقوه فارماکولوژیکی شامل آرام بخشی(مسکن)، فشارخون پائین و متوقف کننده فعالیت های عصب عضلانی هستند (شکل1-5)]9[.

شکل 1-5
1-2- واکنش های چند جزئی13
استفاده از واکنش های چند جزئی (MCR)اهمیت روز افزونی در سنتز ترکیبات آلی یافته اند زیرا استراتژی چند جزئی دارای مزیت های بسیاری نسبت به واکنش های خطی است. از این جهت این روش کاربرد بسیاری در شیمی ترکیبی و شیمی دارویی دارد. معمولا استراتژی MCR مزایایی نظیر زمان کمتر، بازده بیشتر واکنش، پیش گیری از ایجاد تراکم های ناخواسته چند مولکول، ایجاد یک حد واسط فعال دارد. این روش دارای برتری‎های قابل توجهی هم چون انعطاف پذیری و امکان تشکیل پیوند مؤثر نیز می باشد. آسان شدن فرآیند خالص سازی، صرفه جویی در مصرف حلال، مواد، واکنش گر، خصوصیت همگرایی، سادگی اجرا، تنوع ساختاری و فراوانی محصولات از مزیت های دیگر این روش است. برای اولین بار MCR در سال 1850 با عنوان سنتز استرکر برای ساختن α- آمینو اسیدها به کار رفته است ]16-10[.
این روش به طور موفقیت آمیزی در سنتز هانتش 4،1- دی هیدرو پیریدین ها در سال 1882 ]17[، سنتز بایجنلی 4،3- دی هیدرو پیریمیدین-2- اون ها در سال 1891 ]18[، سنتز مانیخ ترکیبات ß- آمینو کربونیل در سال 1912 ]19[، سنتز رابینسون ترپینون های آلکالوئید در سال 1917 ]20[، سنتز پاسرینی α- آسیلوکسی کربوکسامید در سال 1921 ]21[، سنتز بوچرر- برگز هیدانتوئین ها در سال 1934 ]22[ و … استفاده شد.
1-3- تهیه و سنتز ایندان دیون ها و مشتقات آن
1-3-1- تهیه طبیعی
مواد ضد انعقادی به طور طبیعی در بدن زالوها و حشراتی مانند پشه که از خون دیگر موجودات تغذیه می‎کنند، وجود دارد. پژوهشگران با آزمایش های مکرر آثار درمانی زالو را تجربه کرده اند. در قانون بوعلی سینا فصلی درباره زالو و علائم زالوهای سمی و زالوهای مفید آمده است.
پروفسور می یر14، اسمیت15و هورنر16 معتقدند که با انداختن دو عدد زالو پشت گوش ها می توان امراض صعب العلاج مغز، گرفتگی عروق مغز، آلزایمر و صرع را معالجه کرد.
ماده ضد انعقادی که در بزاق زالو موجود است به نام «هیرودین»17 موجب رقیق شدن خون، باز شدن عروق بسته و به موجب آن افزایش خون رسانی و اکسیژن رسانی موضعی می شود (شکل 1-6).

شکل1-6- ساختار هیرودین
1-3-2- روش های سنتز آزمایشگاهی
1-3-2-1- تهیه 3،1- ایندان دیون ها از طریق کربوکسیل زدایی نمک سدیم 2- اتوکسی کربونیل
ایندان دیون می تواند با کربوکسیل زدایی نمک سدیم 2- اتوکسی کربونیل- 1،3- ایندان دیون تولید شود، که خود آن از تراکم کلایزن اتیل استات و دی متیل فتالات به دست می آید(شمای 1-1)]9[.

شمای 1-1: تهیه 1،3- ایندان دیون ها از طریق کربوکسیل زدایی نمک سدیم 2- اتوکسی کربونیل
1-3-2-2- سنتز مشتقات 1،3- ایندان دیون
در سال 2009 آنیفه احمدوا18و همکارانش روشی برای سنتز مشتقات جدید 1،3- ایندان دیون ها از طریق تراکم بین 2AID و p– (N،N- دی متیل آمینو) بنزآلدهید در پی پیریدین ارائه کردند (شمای 1-2)]23[.
شمای 1-2: سنتز مشتقات 1،3- ایندان دیون
2AID = 2-(1- Hydroxy-ethylid ene)-indan-1,3-dione.
1-3-2-3- سنتز کمپلکسهای پایدار نقره ای ارگانو فسفین/ فسفیت دارای لیگاند 2- استیل-1،3- ایندان دیون با ساختار بلوری[Ph3P.AgC11H7O3]
در سال 2010 نینگ وانگ19 و همکارانش یک سری از کمپلکس های جدید نقره ای پایدار فسفین/ فسفات با لیگاند2- استیل- 1،3- ایندان دیون را با ساختار بلوری [Ph3P.AgC11H7O3] سنتز کردند.
کمپکس های فوق با استفاده از واکنش Ph3P/(MeO)3 P/(EtO)3P با C11H7O3] – [Ag در دی کلرومتان در دمایc ْ0 با بازده بالا سنتز شده اند (شمای ا-3) ]24[.

شمای 1-3: سنتز کمپلکسهای پایدار نقره ای ارگانو فسفین/ فسفیت دارای لیگاند 2- استیل-1،3- ایندان دیون با ساختار بلوری [Ph3P.AgC11H7O3]
1-3-2-4- سنتز چهارجزئی 1،3- ایندان دیونیل آمیدینیوم بی تین بر پایه ایزوسیانید
در سال 2011 رویا اکبر زاده20 و همکارانش یک روش کارا برای سنتز1،3- ایندان دیونیل آمیدینیوم بی تین21 با یک واکنش چهار جزئی از 1،3- ایندان دیون، آلدهیدها، آمین ها و ایزوسیانیدها، بدون استفاده از کاتالیزگر و تحت شرایط متعادل ارائه نمودند (شمای 1-4) ]25[.

شمای 1-4: سنتز چهارجزئی 1،3- ایندان دیونیل آمیدینیوم بی تین بر پایه ایزوسیانید
1-3-2-5- سنتز بدون کاتالیزگر ایندان دیون ها
در سال 2012 جمال لاسری22 و همکارانش از واکنش بین مشتقات اکسیم و آنتراسن -9- ایل با ß – دی کتون های حلقوی 1،3- ایندان دیون یا باربیتوریک اسید در حلال دی کلرو متان مشتقات ایندان دیون را سنتز کردند (شمای1-5)]26[.
شمای 1-5: سنتز بدون کاتالیزگر ایندان دیون ها
1-3-2-6- سنتز نامتقارن اسپایرو 1،3- ایندان دیون های چند حلقه ای با استفاده از مایکل/ مایکل کور کومین ها با 2-آریلیدن-1،3- ایندان دیون ها
در سال 2013 ناین- هولو23 و همکارانش یک چرخه کاتالیزگر آلی از واکنش مایکل/ مایکل بین کورکومین‎ها24 با 2- آریلیدن -1،3- ایندان دیون ها را مورد مطالعه قرار دادند و یک سری از کاتالیزگرهای آلی شامل α, α- L- دی آریل پرولینول، آمین تیواوره، سینکونا آلکالوئیدها و مشتقات شان را مورد بررسی قرار دادند. کوینین به عنوان بهترین کاتالیزگر برای این انتقال شناخته شد. اسپایرو 1،3- ایندان دیون های چند حلقه ای در شرایط متعادل با بازده ی عالی و با خصوصیت سنتز دیاستروگزین و انانیتوگزین ساخته می شود (شمای 1-6) ]27[.
شمای 1-6: سنتز نامتقارن اسپایرو 1،3- ایندان دیون های چند حلقه ای با استفاده از مایکل/ مایکل کور کومین ها با 2 آریلیدن-1،3- ایندان دیون ها
1-3-2-7- سنتز الکترو شیمیایی مشتقات 1،3- ایندان دیون
در سال 2013 سلیمه عمیدی25 و همکارانش با استفاده از مخلوطی از فتالیمید ترکیب (27) و آلدهید در محلول سدیم اتواکسید در اتانول خالص در شرایط رفلاکس به مدت یک ساعت 2-(آریل)-1،3- ایندان دیون ها را تهیه کردند (شمای 1-7)]28[.

شمای 1-7: سنتز الکترو شیمیایی مشتقات 1،3- ایندان دیون
1-4- واکنش های متداول در تراکم نووناگل
1-4-1- سنتز هانش26
این سنتز یک نمونه واکنش تراکمی چند جزئی- تک ظرفی است که اجزای واکنش در یک مرحله واکنش می دهند (شمای1-8) ]29[.
شمای1-8: سنتز هانش
1-4-2- سنتز گوارشی27
این سنتز یک نمونه روش سنتزی ساده است که در آن اتم های حلقه از واکنش یک ترکیب 3،1- دی کربونیل با سیانواستامید در محیط بازی تشکیل می شود. ترکیب 3- سیانو-2- پیرودون تولید شده، می تواند آبکافت و کربوکسیل زدایی شود (شمای 1-9)]29[.

شمای1-9: سنتز گوارشی
1-4-3- سنتز فرید لاندر28
این سنتز شامل، واکنش تراکمی بین 2- آمینوفنیل کتون با آلدهید یا کتونی است که دارای یک واحد متیلنی (حضور گروه متیلنی برای انولیزه شدن و درنهایت آروماتیک شدن است) می باشد. واکنش در حضور مقداری اسید یا باز به عنوان کاتالیزگر صورت می گیرد (شمای 1-10) ]29[.

شمای 1-10: سنتز فرید لاندر
1-4-4- سنتز پکمن29
از روش سنتزی پکمن معمولاً برای تهیه پیران 2- اون- 5- کربوکسیلیک اسید (کومالیک اسید) استفاده می‎شود. از واکنش 2- هیدروکسی بوتان–1،4- دیوئیک اسید با اولئوم (سولفور تری اکسید و سولفوریک اسید غلیظ) به 3- اکسو پروپانوئیک اسید تبدیل می شود. این محصول در محیط اسیدی خود تراکمی یافته تا پیران 2-اون-5- کربوکسیلیک اسید به دست آید. ماده 48 طی کربوکسیل زدایی کومالیک اسید 51 را در دمای بالای Cْ650 به دست می آید (شمای 1-11) ]29[.
شمای 1-11: سنتز پکمن
1-4-5- تراکم نووناگل آیزاتین ها با مالونونیتریل در آب
دیمتری دمچوک30 و همکارانش در سال 2011 با آسیاب کردن آیزاتین ها و مالونونیتریل در حضور آب در طی 15 دقیقه در دمای اتاق موفق به سنتز (2- اکسو-1،2- دی هیدرو-H3- ایندول-3- یلیدین) مالونونیتریل ها، طی واکنش تراکم نووناگل با بازده 99-89 % شدند (شمای 1-12) ]30[.
شمای 1-12: تراکم نووناگل آیزاتین ها با مالونونیتریل در آب
1-4-6- استفاده از هیدروکسی آپاتیت به عنوان یک بستر جامد جدید برای واکنش نووناگل در یک محیط ناهمگن بدون حلال
سعید سپتی31 و همکارانش در سال 2001 تراکم نووناگل را در شرایط بدون حلال و در دمای اتاق، با استفاده از هیدروکسی آپاتیت (HAP) انجام دادند. فعال سازی با آب و بنزیل تری اتیل آمونیوم کلرید (BTEAC) نیز صورت گرفت. زمانی که از آب و نمک آمونیوم استفاده شد، HAP به عنوان یک بستر جامد برای انجام تراکم نووناگل عمل کرد. این روش دارای مزیت های زیادی هم چون جداسازی راحت و بازیافت از مخلوط واکنش می باشد.
به عنوان مثال می توان از واکنش تراکم نووناگل بین آلدهید و یک هسته دوست در حضور هیدروکسی آپاتیت در دمای اتاق اشاره کرد (شمای 1-13) ]31[.

شمای 1-13: استفاده از هیدروکسی آپاتیت به عنوان یک بستر جامد جدید برای واکنش نووناگل در یک محیط ناهمگن بدون حلال
1-4-7- استفاده از ایزوپروپیل الکل به عنوان حلال در واکنش های نووناگل باTi(O-i-Pr)4
کوهی یاماشیتا32 و همکارانش در سال 2005، تراکم نووناگل آلدهید و کتون با مالونونیتریل، ایزوپروپیل سیانو استات و دی ایزوپروپیل مالونات را که با Ti(O-i-Pr)4 کاتالیز شده در حضور حلال پروپیل الکل انجام دادند. واکنش به آرامی انجام می شود و محصولات با بازده خوب به دست می دهد شمای(1-14)]32[.

شمای 1-14: استفاده از ایزوپروپیل الکل به عنوان حلال در واکنش های نووناگل باTi(O-i-Pr)4
1-4-8- الکتروسنتز 2- آمینو-H4-کرومون ها
تراکم چند جزئی رزورسینول، مالونونیتریل و آلدهیدهای مختلف در پروپانول در یک سلول بدون دیواره در حضور سدیم برمید به عنوان الکترولیت، محصول 2- آمینو- H4-کرومون ها را با بازده بالا و زمان کوتاه به دست می دهد (شمای 1-15) ]33[.

شمای1-15: الکتروسنتز 2- آمینو-H4-کرومون ها
1-4-9- سنتز 2- آمینو- 4-آریل– 5-اکسو- H4, H5 پیرانو [ 2, 3 – C] کرومون -3- کربونیتریل
شاتریان33 و همکارانش از یک تراکم نووناگل بین آلدهید آروماتیک با مالونونیتریل و 4- هیدروکسی کومارین در یک سنتز سه جزئی و تک ظرفی برای تهیه مشتقات 2- آمینو-4-آریل– 5 اکسو- H4, H5 پیرانو [ 2, 3 – C] کرومون-3-کربونیتریل با استفاده از مقادیری کاتالیزگری از 2-هیدروکسی اتیل آمونیوم فرمات بهره برده اند [34]. در این روش از 2-هیدروکسی اتیل آمونیوم فرمات به عنوان یک مایع یونی مؤثر بدون استفاده از هیچ کاتالیزگر کمکی در شرایط بدون حلال و دمای اتاق استفاده شده است (شمای 1-16) [35, 34]
شمای1-16: سنتز 2- آمینو- 4-آریل– 5-اکسو-H4, H5 پیرانو [ 2, 3 – C] کرومون -3- کربونیتریل
2-1- هدف تحقیق
ترکیبات ایندولیل متان، در بسیاری از ترکیبات فعال بیولوژیکی، دارویی و آفت کش حضور دارند و بسیاری از آنها دارای خواص ضد باکتری، ضد انگلی، ضد تصلب شریان، ضد انعقاد خون، ضد سرطان، مرگ موش، آرام بخشی، متوقف کننده عصب عضلانی و فعالیت های شدید متابولیکی هستند، بنابراین مطالعات زیادی روی سنتز ایندولیل متان ها انجام گرفته که در مقدمه به چند مورد از آنها اشاره شد ]6–1[.
هدف اصلی این تحقیق سنتز مشتقاتی از ایندولیل متان با استفاده از یک واکنش سه جزئی- تک ظرفی و با استفاده از آلدهیدها به پنج روش: الف) رفلاکس در غیاب کاتالیزگر و در حلال اتانول ب) در دمای اتاق در غیاب کاتالیزگر و در حلال اتانول ج) در مایع یونی [BDMIm]OH34 (شکل 2-1) د) رفلاکس در حلال اتانول در حضورکاتالیزگر35 DABCO س) رفلاکس در حلال اتانول و در حضور کاتالیزگر DBU36 و مقایسه بازده و سرعت انجام واکنش است (شمای 2-1).

شمای 2-1
شکل 2-1: مایع یونی [BDMIm]OH
2-2- تهیه 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (a66)
این ترکیب از واکنش 4- کلروبنزآلدهید (a57)، 1،3- ایندان دیون (11) و ایندول (63) در شرایط رفلاکس در حلال اتانول و بدون حضور کاتالیزگر در دمای °C78 طی دو ساعت به صورت جامد شیری رنگ با دمای ذوب °C221 و با بازده 67 % تهیه شد.
این ترکیب در شرایط کاتالیزگر متفاوت تهیه شد و بازده و زمان انجام واکنش مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 2-1 آمده است (شمای 2-2).
شمای 2-2
جدول 2-1: تهیه 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون
بازده%
زمانminحلالمقدار کاتالیزگرشرایط واکنشردیف67120EtOH-رفلاکس و بدون کاتالیزگر150150EtOH-در دمای اتاق و بدون کاتالیزگر29812-mL1/0در حضور [BDMIm]OH37815EtOHg11/0رفلاکس و در حضورDABCO 4N. R.120EtOHmL1/0رفلاکس و در حضور DBU5 ساختار این ترکیب با روش های طیف سنجی IR،1H NMR ،13C NMR مورد تأیید قرار گرفت. طیف IR این ترکیب به صورت قرص KBr ثبت شد. طیف حاصل حاوی ارتعاشات کششی و خمشی ترکیب مورد نظر بود.

در طیف IR(cm-1،ν )، این ترکیب ارتعاشات کششی N-H را در 3380، ارتعاشات کششی C=O کتونی در 1700، ارتعاشات کششی C=Cآروماتیک در 1552 و 1652 و ارتعاشات کششی C-N آروماتیک در 1253 مشاهده شد.
شکل 2-2: تهیه 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون
در طیف 1HNMR (MHz400) این ترکیب در حلال d6-DMSO، جابه جایی شیمیایی (ppm ,δ) پروتون Ha را در 31/4 به صورت دوتایی و با سطح زیر پیک یک پروتون و باHz 4/2J= ، پروتون Hb را در ناحیه 14/5 به صورت دوتایی و با سطح زیر پیک یک پروتون و باHz 4/2J= ، در85/6 به صورت سه تایی دوتایی ها با سطح زیر پیک یک پروتون و باHz 0/8 J= و Hz8/0J= ، در 02/7 به صورت سه تایی دوتایی‎ها و با سطح زیر پیک یک پروتون و باHz 0/8 J= و Hz8/0J= ، در 13/7 به صورت دو تایی و با سطح زیر پیک یک پروتون و باHz 0/8J= ، در 25/7-20/7 به صورت چند تایی و با سطح زیر پیک چهار پروتون در 35/7-30/7 به صورت چند تایی و با سطح زیر پیک سه پروتون در 92/7-85/7 به صورت چندتایی و با سطح زیر پیک سه پروتون، پروتون Hj را در 96/10 به صورت یکتایی و با سطح زیر پیک یک پروتون نشان داد.
شکل 2-3: تهیه 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون
در طیف 13C NMRترکیب فوق ترکیب در حلال d6-DMSO، جابه جایی شیمیایی (ppm ,δ) کربن ها در جابه‎جایی های شیمیایی 2/37، 5 /58، 9/111، 4/114، 0/119، 6/121، 2/123، 2/123، 8/124، 7/126، 7/126، 4/128 ،8/130، 6/136، 6/136، 9/140، 6/142 و (C=O) در3/200 ظاهر شدند.

2-3- مکانیسم پیشنهادی واکنش به شکل زیر پیشنهاد می شود:
ابتدا کاتالیزگر مایع یونی [BDMIm]OH، به عنوان عامل بازی کربن آلفای ایندان دیون را فعال کرده و حدواسط 2 تشکیل می شود و با افزایش واکنش پذیری گونه کربونیل دار، تراکم نووناگل آلدهید با حدواسط 2 رخ می دهد و محصول تراکمی 3 تولید می شود که در نتیجه انجام واکنش افزایش مایکل ایندول محصول مورد نظر تولید می شود.
شمای 2-3: مکانیسم پیشنهادی واکنش
در این تحقیق، تعدادی از مشتقات 3،1- ایندان دیون ها به صورت ترکیبات جامد با رنگ های لیمویی، زرد، شیری، صورتی، بنفش، آجری سنتز شده اند که در جدول 2-2 آورده شده اند.

جدول 2-2: سنتز مشتقات 3،1- ایندان دیون
کاتالیزگر
DABCOکاتالیزگر مایع یونی [BDMIm]OHدمای
ذوب
(°C)
محصول
شمارهبازده
(%)زمان
(min)بازده
(%)زمان
(min)
78

15

98
12
224 – 221
a64
73
10
92
6
215- 213
b64
95
20
98
10
214 – 212
c64
62
25
75
12
220 – 219
d64
ادامه جدول2-2
کاتالیزگر
DABCOکاتالیزگر مایع یونی [BDMIm]OHدمای
ذوب
(°C)
محصول
شمارهبازده
(%)زمان
(min)بازده
(%)زمان
(min)
67
24
84
11
234-233
e64
45
23
78
15
199-197
f64
48
25
75
14
239-237
g64
53

25
67
15
216-215

h64
ادامه جدول2-2
کاتالیزگر
DABCOکاتالیزگر مایع یونی
[BDMIm]OHدمای
ذوب
(°C)
محصول
شمارهبازده
(%)زمان
(min)بازده
(%)زمان
(min)
58

25
68
15
162-161

i64

50
25
62
15
223-221

j64
در این کار تحقیقاتی، به دلیل خصوصیات سبز کاتالیزگر به کار رفته، همانند پایداری شیمیایی و گرمایی، اشتعال ناپذیری، هزینه کم، سادگی کاربرد، غیر سمی بودن، غیر خورنده بودن و قابلیت استفاده مجدد، می‎توان از آن در مطالعات بعدی استفاده کرد. برای بررسی کارایی کاتالیزگر بازیافت شده مطالعاتی روی آن انجام شد.
پس از پایان واکنش، از آنجایی که کاتالیزگر مایع یونی در حلال اتانول محلول بوده پس از اتمام واکنش با کاغذ صافی از محصولات که در حلال اتانول نامحلول اند، جداسازی شد.
2-4- نتیجه گیری
• در این تحقیق تعدادی از مشتقات ایندان دیون، طی یک روش سه جزئی با حضور کاتالیزگر مایع یونی [BDMIm]OHسنتز شدند.
• بازده و زمان واکنش در شرایط ذکر شده نسبت به روش کلاسیک بدون کاتالیزگر به صورت چشم گیری بهبود یافت.
• کاتالیزگرمایع یونی [BDMIm]OH کمترین آلودگی زیست محیطی را به همراه دارد.
2-5- پیشنهاد برای کارهای آینده
• استفاده از کربن های فعال دیگر و سنتز ایندان دیون های مربوطه.
• استفاده از آلدهیدهای دیگر و مشتقات آن ها و سنتز ایندان دیون های مربوطه.
• استفاده از سیستم های کاتالیزگری دیگر و بررسی مقایسه آن ها با نتایج حاصل از این تحقیق.

3-1- تکنیک های عمومی
مواد شیمیایی و حلال های به کار رفته، در این پروژه از شرکت مرک خریداری شدند. حلال ها پیش از استفاده، تقطیر شدند. پیشرفت واکنش ها با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) به صورت صفحات آلومینیومی پوشیده از سیلیکاژل 60، F256 شرکت مرک، کنترل شد.
طیف های زیر قرمز (IR) با طیف سنج مادون قرمز شیمادزو مدل 470 و طیف سنجFT بروک وکتور استفاده شد.
طیف های رزونانس مغناطیسی هسته ((1H NMR و (13C NMR) به وسیله طیف سنج MHz 400 بروکر به ترتیب در حلال هایd6 – DMSOو CDCl3ثبت شدند و در ترسیم طیف های رزونانس مغناطیسی هسته، TMS به عنوان مرجع داخلی مورد استفاده قرار گرفت.
3-2- روش عمومی تهیه 3،1- ایندان دیون ها
3-2-1- در یک بالن مجهز به هم زن مغناطیسی، مخلوطی از مشتقات بنز آلدهید (mmol1)، 3،1- ایندان دیون (mmol1، g146/0) و ایندول (mmol1، g117/0) در mL10 اتانول و در دمای C˚78 رفلاکس شد. پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)، (اتیل استات: پترولیوم اتر2:1) کنترل شد. پس از پایان واکنش (240-15 دقیقه) پس از تشکیل رسوب مخلوط واکنش در حالت داغ صاف شد، تا رسوب 3،1- ایندان دیون مورد نظر (a-j64) جدا شد. برای خالص سازی محصول از شست و شو با اتانول استفاده شد.

3-2-2- در یک بالن مجهز به هم زن مغناطیسی، مخلوطی از مشتقات بنز آلدهید (mmol1)، 3،1- ایندان دیون (mmol1، g146/0)، ایندول (mmol1، g117/0) در mL10 اتانول و در دمای اتاق قرار گرفت. پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)، (اتیل استات: پترولیوم اتر2:1) کنترل شد. پس از پایان واکنش (350-60 دقیقه) پس از تشکیل رسوب مخلوط واکنش صاف شد، تا رسوب 3،1- ایندان دیون مورد نظر (a-j64) جدا شد. برای خالص سازی محصول از شست و شو با اتانول استفاده شد.
3-2-3- در یک بالن مجهز به هم زن مغناطیسی، مخلوطی از مشتقات بنز آلدهید (mmol1)، 3،1- ایندان دیون (mmol1، g146/0)، مایع یونی [BDMIm]OH (mmol1،mL1/0) و ایندول (mmol1، g117/0) واکنش انجام شد. پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)، (اتیل استات: پترولیوم اتر2:1) کنترل شد. پس از پایان واکنش (15-6 دقیقه) پس از تشکیل رسوب برای جدا کردن کاتالیزگر مخلوط واکنش در حالت داغ صاف و با اتانول شست و شو داده شد و در نتیجه حلال پرانی محصول مورد نظر جداسازی شد.

3-2-4- در یک بالن مجهز به هم زن مغناطیسی، مخلوطی از مشتقات بنز آلدهید (mmol1)، 3،1- ایندان دیون (mmol1، g146/0)، کاتالیزگر DABCO (mmol1، g11/0) و ایندول (mmol1، g117/0) در mL10 اتانول و در دمای C˚78 رفلاکس شد. پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)، (اتیل استات: پترولیوم اتر2:1) کنترل شد. پس از پایان واکنش (25-10 دقیقه) در صورت تشکیل رسوب برای جدا کردن کاتالیزگر مخلوط واکنش در حالت داغ صاف و با اتانول شست و شو داده شد و در نتیجه حلال پرانی محصول مورد نظر جداسازی شد.

3-3- تهیه ترکیب 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون(a64)
این ترکیب با استفاده از 4- کلرو بنزآلدهید (a57)، (mmol1، g14/0) و طبق روش عمومی ذکر شده 3-2 تهیه شد، ترکیب، جامدی شیری رنگ با دمای ذوب C˚221 است.

شمای 3-1- تهیه ترکیب 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون داده های حاصل از واکنش ها در جدول زیر آورده شده است.
جدول 3-1
بازده%
زمان واکنش
minشرایط واکنشردیف67120رفلاکس و بدون کاتالیزگر150150در دمای اتاق و بدون کاتالیزگر29812در حضور [BDMIm]OH37815رفلاکس و در حضورDABCO 4
با توجه به داده های جدول، برای تهیه سایر مشتقات فقط از روش های 3-2-3 و 3-2-4 استفاده شد.
ساختار ترکیب مورد نظر به وسیله طیف سنجیIR (صفحه51)، 1H NMR (صفحه52)، 13C NMR (صفحه54) و اندازه گیری دمای ذوب، مورد تائید قرار گرفت.
IR (KBr): 3380 (N-H stretch),1700 (C=O stretch), 1652, 1552 (aromatic C=C stretch), 1253 (aromatic C-N stretch ) cm-1.
1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz): δH; 4.31 (d, J = 2.4 Hz, 1H, Ha), 5.14 (d, J = 2.4 Hz, 1H, Hb), 6.85 (td, J = 8.0 Hz, J = 0.8 Hz, 1H), 7.02 (td, J = 8.0 Hz, J = 0.8 Hz, 1H), 7.13 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.20 –7.25 (m, 4H), 7.30 – 7.35 (m, 3H), 7.85 – 7.92 (m, 3H), 10.96 (s, 1H, NH) ppm.
13C NMR (DMSO-d6, 100 MHz): δC; 37.2, 58.5, 111.9, 114.4, 119.0, 121.6, 123.2, 123.2, 124.8, 126.7, 126.7, 128.4, 130.8, 136.6, 136.6, 140.9, 142.6, 200.3 (C = O) ppm

3-4- تهیه ترکیب 2-((H1- ایندول- 3- ایل)- (4- نیترو- فنیل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (b64)
این ترکیب با استفاده از 4- نیترو بنزآلدهید (b57)، (mmol1، g151/0)، 1،3- ایندان دیون (11)، ایندول (63) و طبق روش عمومی ذکر شده 3-2-3 و 3-2-4 تهیه شد، ترکیب، جامدی شیری رنگ با دمای ذوب C˚213 بدست آمد (شمای 3-2).

شمای3 -2- تهیه ترکیب 2- ((H1- ایندول- 3- ایل)- (4- نیترو- فنیل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (b64)
جدول 3-2: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه
بازده%
زمان واکنش
minشرایط واکنشردیف926در حضور [BDMIm]OH17310رفلاکس و در حضورDABCO 2
ساختار ترکیب مورد نظر به وسیله طیف سنجیIR (صفحه56)، 1H NMR (صفحه57) و اندازه گیری دمای ذوب، مورد تائید قرار گرفت.
IR (KBr): 3379 (N-H stretch), 1701 (C=O stretch), 1591 (aromatic C=C stretch), 1510 (asymmetric NO2 ), 1348 (symetric NO2 ), 1257 (aromatic C-N stretch ) cm-1.

1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz): δH; 4.45 (d, J = 4.0 Hz, 1H, Ha), 5.30 (d, J = 4.0 Hz, 1H, Hb), 6.88 (td, J = 7.8 Hz, J = 0.8 Hz, 1H), 7.02 (td, J = 8.0 Hz, J = 1.2 Hz, 1H), 7.17 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.24 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.30 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.36 (s, 1H), 7.55 (d, J = 7.8 Hz, 2H, Hc), 7.85 – 7.95 (m, 3H), 8.07 (d, J = 7.8 Hz, 2H, Hd), 11.01 (s, 1H, NH) ppm.

3-5- تهیه ترکیب 2-((H1- ایندول- 3- ایل)- (3- نیترو- فنیل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (c64)
این ترکیب با استفاده از 3- نیترو بنزآلدهید (c57)، ( mmol1، g151/0)، 1،3- ایندان دیون (11)، ایندول (63) و طبق روش عمومی ذکر شده 3-2-3 و 3-2-4 تهیه شد، ترکیب، جامدی لیمویی رنگ با دمای ذوب C˚212 بدست آمد (شمای 3-3).

شمای 3-3- تهیه ترکیب 2- ((H1- ایندول- 3- ایل)- (3- نیترو- فنیل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (c64)
داده های حاصل از واکنش ها در جدول زیر آورده شده است.
جدول 3-3: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه
بازده%
زمان واکنش
minشرایط واکنشردیف9810در حضور [BDMIm]OH19520رفلاکس و در حضورDABCO 2
ساختار ترکیب مورد نظر به وسیله طیف سنجی IR(صفحه59)، 1H NMR(صفحه60)، 13C NMR (صفحه62) و اندازه گیری دمای ذوب، مورد تائید قرار گرفت.
IR (KBr): 3320 (N-H stretch), 1700 (C=O stretch), 1655 (aromatic C=C stretch), 1525 (asymmetric NO2 ), 1345 (symetric NO2 ), 1243 (aromatic C-N stretch ) cm-1.

1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz): δH; 4.44 (d, J = 3.0 Hz, 1H, Ha), 5.34 (d, J = 3.0 Hz, 1H, Hb), 6.86 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 7.00 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 7.22 – 7.24 (m, 2H), 7.30 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.35 – 7.36 (m, 1H), 7.52 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.77 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.86 – 7.94 (m, 3H), 8.0 (dd, J = 8.4 Hz, J = 1.6 Hz, 1H), 8.17 (d, J = 2.0 Hz, 1H, Hc), 10.99 (s, 1H, NH) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): 35.6, 58.3, 112.0, 113.5, 119.0, 119.2, 121.8, 122.0, 123.3, 123.3, 123.6, 124.8, 130.0, 135.8, 136.4, 136.7, 142.4, 144.6, 147.9, 200.2 (C = O) ppm
3-6- تهیه ترکیب 2-((4- برمو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (d64)
این ترکیب با استفاده از 4- برمو بنزآلدهید (d57)، (mmol1، g184/0)، 1،3- ایندان دیون (11)، ایندول (63) و طبق روش عمومی ذکر شده 3-2-3 و 3-2-4 تهیه شد، ترکیب، جامدی شیری رنگ با دمای ذوب C˚219 بدست آمد (شمای 3-4).

شمای 3-4- تهیه ترکیب 2-((4- برمو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (d64)
داده های حاصل از واکنش ها در جدول زیر آورده شده است.
جدول 3-4: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه
بازده%
زمان واکنش
minشرایط واکنشردیف7512در حضور [BDMIm]OH16225رفلاکس و در حضور DABCO2 ساختار ترکیب مورد نظر به وسیله طیف سنجیIR (صفحه64)، 1H NMR(صفحه65)، 13C NMR (صفحه67) و اندازه گیری دمای ذوب، مورد تائید قرار گرفت.
IR (KBr): 3392 (N-H stretch), 1702 (C=O stretch), 1650, 1597 (aromatic C=C stretch) cm-1.

1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz): δH; 4.31 (d, J = 3.2 Hz, 1H, Ha), 5.12 (d, J = 3.2 Hz, 1H, Hb), 6.83 – 6.87 (m, 1H), 6.99 – 7.03 (m, 1H), 7.12 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.16 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Hc), 7.30 – 7.32 (m, 2H), 7.34 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Hd) , 7.84 – 7.93 (m, 4H), 10.95 (s, 1H, NH) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): 58.5, 78.8, 111.9, 114.3, 118.9, 119.0, 119.9, 121.6, 123.2, 124.7, 131.2, 131.2, 136.4, 136.5, 136.6, 141.4, 142.6, 200.3 (C = O) ppm
3-7- تهیه ترکیب 2-((3- هیدروکسی- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (e64)
این ترکیب با استفاده از 3- هیدروکسی بنزآلدهید (e57)، (mmol1، g122/0)، 1،3- ایندان دیون (11)، ایندول (63) و طبق روش عمومی ذکر شده 3-2-3 و 3-2-4 تهیه شد، ترکیب، جامدی صورتی رنگ با دمای ذوب C˚233 بدست آمد (شمای 3-5).

شمای 3-5- تهیه ترکیب 2-((3- هیدروکسی- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (e64)
داده های حاصل از واکنش ها در جدول زیر آورده شده است.

جدول 3-5: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه
بازده%
زمان واکنش
minشرایط واکنشردیف8411در حضور [BDMIm]OH16724رفلاکس و در حضورDABCO 2 ساختار ترکیب مورد نظر به وسیله طیف سنجی IR(صفحه69)، 1H NMR (صفحه 70)، 13C NMR (صفحه72) و اندازه گیری دمای ذوب، مورد تائید قرار گرفت.
IR (KBr): 3720 (N-H stretch), 3454 (aliphatic O-H stretch), 1700 (C=O stretch), 1630, 1550 (aromatic C=C stretch), 1354 (aromatic C-N stretch ), 1270 (aromatic C-O stretch ) cm-1.
1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz): δH; 4.20 (s, 1H, Ha), 5.04 (s, 1H, Hb), 6.41 (dd, J = 8.0 Hz, J = 2.4Hz, 1H), 6.57 (t, J = 6.0 Hz, 1H), 6.61 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 6.83 – 6.92 (m, 2H), 7.00 – 7.04 (m, 1H), 7.13 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 7.31 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.41 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 7.83 – 7.92 (m, 4H), 10.92 (s, 1H, Hc), 10.93 (s, 1H, NH) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): 30.1, 58.7, 111.8, 113.9, 115.1, 116.1, 118.9, 119.0, 119.6, 121.5, 123.2, 124.8, 127.0, 129.2, 136.4, 142.4, 142.8, 143.1, 157.2, 200.5 (C = O) ppm
3-8- تهیه ترکیب 2-((H1- ایندول- 3- ایل)- (4- متیل سولفونیل-



قیمت: تومان

About the author

92 administrator

You must be logged in to post a comment.