c (3216)

By92

c (3216)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم پايه
گروه آموزشی شيمی
پايان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: شیمی گرايش: شیمی آلی
عنوان:
سنتز مشتقات جديد 2-آمينو کينازولين
استاد راهنما:
دکتر حسن کفايتی
نگارش:
سميرا خندان
اسفند 1392
تقدیر و تشکر :
بدون شک جایگاه و منزلت استاد، بالاتر از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه‌ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگارم.
با کمال سپاس از استاد فرهيخته‌ام جناب آقای دکتر حسن کفايتی
و داوران محترم ، آقای دکتر حسین فلاح باقر شیدایی و آقای دکتر کوروش راد مقدم که زحمت داوری این پروژه را بر عهده گرفتند .
تقدیم به پدر و مادرم
که از نگاهشان صلابت
از رفتارشان محبت
و از صبرشان ایستادگی را آموختم

عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: مقدمه و تئوری
1-1-مقدمه3
1-2-پیریمیدین3
1-3-بنزودیازین3
1-3-1-خواص عمومی بنزودیازین ها4
1-3-2-خواص شیمیایی بنزودیازین ها4
1-4-کینازولین‌ها4
1-4-1-خواص دارویی کینازولین6
1-5-روش های سنتز کینازولین7
1-5-1- سنتز اوکتا هیدروکینازولین با استفاده از کاتالیزگر SiO2-NaHSO48
1-5-2-سنتز تیازولو کینازولین9
1-5-3-سنتز مشتقات 4-(H3)-کینازولینون در حضور پیریدین10
1-5-4-سنتز مشتقات سه استخلافی 2، 3، 6-کینازولین-4-(H3)-اون11
1-5-5-سنتز کینازولین در شرایط بدون حلال11
1-5-6-سنتز تتراهیدرو کینازولین ها12
1-5-7-سنتز اسپایرواکس ایندول- کینازولین با استفاده از واکنش بیجینلی13
1-5-8-سنتز هگزا هیدروکینازولین 5،2-دی اون14
1-5-9-سنتز کینازولین 2،4-دی اون با استفاده از فسفر آمید14
1-5-10-سنتز اسپایرو ایندولین-کینازولین ها15
1-5-11-سنتز 2-آمینو-4-هیدروکسی کینازولین با استفاده از مشتقات ایزاتوئیک انیدرید15
1-5-12-سنتز2-آریل-3-آمینو-4-کینازولون در مجاورت پارا-تولوئن سولفونیک اسید16
1-5-13-سنتز 2-آمینو-(H3)-کینازولینون16
1-5-14-سنتز مشتقات کینازولین با استفاده از آمونیاک آبی در DMF17
1-5-15-سنتز مشتقات کینازولین-4-(H3)-اون با استفاده از نانو کاتالیزگر Fe2O3-MCM-4117
فصل دوم: بحث و نتيجه‌گيری
2-1- هدف تحقیق19
2-2- بحث و بررسی19
2-2-1- بررسی طیف IR، 1H NMR ،13C NMR مشتق a 4519
2-2-2- اثر نوع کاتالیزگر22
2-2-3-اثر مقدار کاتالیزگر23
2-3- سنتز مشتقات جدید 2-آمینو کینازولین24
2-4- مکانیسم واکنش تهیه 2-آمینو کینازولین27
2-5- نتیجه گیری28
2-6- پیشنهاد برای کارهای آینده28
فصل سوم: کارهای تجربی
3-1- تکنیکهای عمومی30
3-2- دستور کار عمومی تهیه مشتقات 2-آمینو کینازولین30
3-3- بررسی داده‌های طیفی31
3-3-1- ترکیب a45 31
3-3-2- ترکیب b45 32
3-3-3- ترکیب c 45 33
3-3-4- ترکیبd 45 34
3-3-5- ترکیبe 4535
3-3-6- ترکیب f 45 36
3-3-7- ترکیب 4637
منابع و مأخذ62
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و تئوری
شمای 1-1 واکنش افزایشی کاتیون 1-کینازولینیوم5
شمای 1-3 واکنش مانیخ 2،4-دی متیل کینازولین6
شمای 1-4 سنتز کینازولین های دو استخلافی7
شمای 1-5 سنتز 4-کینازولون‌ ها8
شمای 1-6 سنتز اوکتاهیدروکینازولین در حضور کاتالیزگر SiO2-NaHSO48
شمای1-7 سنتز تیازولو کینازولین9
شمای 1-8 سنتز مشتقات 4-(H3)-کینازولینون در حضور پیریدین10
شمای 1-9 سنتز کینازولین های چنداستخلافی10
شمای1-10 سنتز مشتقات سه استخلافی 2،3، 6-کینازولین-4(H3) اون11
شمای1-12 سنتز تتراهیدرو کینازولین ها12
شمای 1-13 واکنش بیجینلی13
شمای 1-14 سنتز اسپایرواکس ایندول کینازولین با استفاده از واکنش بیجینلی13
شمای1-15 سنتز هگزا هیدروکینازولین 5،2-دی اون14
شمای 1-16 سنتز کینازولین 2،4-دی اون با استفاده از فسفر آمید14
شمای 1-17 سنتز اسپایروایندولین-کینازولین ها15
شمای 1-18 سنتز 2-آمینو-4-هیدروکسی کینازولین با استفاده از ایزاتوئیک انیدرید15
شمای 1-19 سنتز2-آریل-3-آمینو4-کینازولون در حضور پارا-تولوئن سولفونیک اسید16
شمای 1-20 سنتز 2-آمینو-(H3)-کینازولینون16
شمای 1-21 سنتز مشتقات کینازولین با استفاده از آمونیاک آبی در DMF17
شمای1-22 سنتز مشتقات کینازولین4-(H3)-اون با استفاده از نانو کاتالیزگر Fe2O3-MCM-4117
فصل دوم: بحث و نتیجه گیری
شمای 2-1 سنتز مشتقات 2-آمینو کینازولین19
شمای2-2- سنتز-4-(4-برموفنیل)- 2- ایمینو-1‚2‚3‚4‚7‚8- هگزا هیدروکینازولین5-(H6)-اون20
شمای 2-3- سنتز ‘2-ایمینو-‘2‚’3, ‘7, ‘8-تترا هیدرو-‘1H-اسپایرو-[ایندولین-3‚’4-کینازولین]-2, ‘5-(H ‘6)-دی اون24
شمای 2-4 مکانیسم واکنش تهیه a4527
عنوان صفحه
جدول 2-1 تاثیر نوع کاتالیزگر بر زمان و بازده واکنش در سنتز a 4523
جدول 2-2 تاثیر مقدار کاتالیزگر بر زمان و بازده واکنش در سنتز a 4523
جدول 2-3 تهیه مشتقات 2-آمینو کینازولین25

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و تئوری
شکل 1-1 ساختار پیریدازین، پیریمیدین، پیرازین3
شکل 1-2 دیازین های جوش خورده با بنزن3
شکل 1-3 بررسی طول پیوند در کینازولین4
شکل 1-4 فراورده های دارویی دارای حلقه کینازولین6
شکل 1-5 مشتقات کینازولین دارای خاصیت ضد سرطان7
فصل دوم: بحث و نتيجه‌گيری
شکل 2-1- طیف IR ترکیب4-(4-برمو فنیل)-2-ایمینو-1‚2‚3‚4‚7‚8-هگزا هیدرو کینازولین-5-(H6)-اون (a45)20
شکل 2-2- طیف H NMR1 ترکیب4-(4-برمو فنیل)-2-ایمینو-1‚2‚3‚4‚7‚8 -هگزا هیدرو کینازولین-5-(H6)-اون (a45)21
فصل سوم: کارهای تجربی
شکل 1-3- طیف 13C NMR ترکیب 4-(4-برمو فنیل)-2-ایمینو-1‚2‚3‚4‚7‚8 -هگزا هیدرو کینازولین5-(H6)-اون (a45)22
عنوان صفحه
ترکیب a 45
طیف IR39
طیف 1H NMR40
طیف 13C NMR 41
ترکیبb 45
طیف IR 42
طیف 1H NMR 43
طیف 13C NMR 44
ترکیب c 45
طیف IR 45
طیف1H NMR 46
طیف 13C NMR47
ترکیب d 45
طیف IR 48
طیف 1H NMR 49
طیف 13C NMR 50
ترکیب e 45
طیف IR 51
طیف 1H NMR 52
طیف 13C NMR53
ترکیب f 45
طیف IR 54
طیف 1H NMR55
طیف 1H NMR 56
طیف 13C NMR57
ترکیب 46
طیف IR58
طیف 1H NMR 59
طیف 1H NMR 60
طیف 13C NMR 61
سنتز مشتقات جدید 2- آمینو کینازولین
چکیده:
کینازولین ها ترکیبات هتروسیکلی منحصر بفرد و مهم در زمینه شیمی دارویی هستند. اين ترکیبات دارای خواص ضد میکروبی٬ ضد التهاب٬ ضد تشنج٬ ضد درد و ضد سرطان هستند.
در این تحقیق٬ تراکم چند جزیی 1،3-سیکلوهگزادی اون یا دیمدون با آلدهید آروماتیک و گوانیدین هیدرو کلرید برای سنتز مشتقات جدید 2-آمینو کینازولین به صورت تک ظرفی در حضور کاتالیزگر NaFو حلال اتانول بررسی شد. بازده بالا٬ زمان کم٬ استفاده از کاتالیزگر ارزان و قابل دسترس از مزایای روش ارائه شده در این تحقیق است.
کلید واژه ها: کینازولین٬ واکنشهای چند جزیی٬ واکنش بیجینلی، گوانيدين، دی مدون
1-1-مقدمه
به هتروسیکل های شش عضوی حاوی دو اتم نیتروژن در حلقه، دی آزین می گویند. پیریدازین (1،2-دی آزین)، پیریمیدین (1،3-دی آزین) و پیرازین (1،4-دی آزین) سه دی آزین معروف هستند. در این پایان نامه سنتز پیریمیدین های جوش خورده با بنزن بررسی شده است (شکل1-1).
شکل 1-1 ساختار پیریدازین، پیریمیدین، پیرازین
1-2-پیریمیدین
پیریمیدین (2) ترکیبی جاذب رطوبت و محلول در آب با دمای ذوب ˚C22 و دمای جوش ˚C 124 است. پیریمیدین های زیستی به دلیل ایجاد پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی دمای ذوب خیلی بالاتری دارند. برای مثال اوراسیل بصورت هیدراته دمای ذوب بالای ˚C300 دارد [1].
1-3-بنزودیازین
دی آزین های جوش خورده با حلقه بنزن، بنزودیازین نامیده می شوند. چهار بنزودیازین وجود دارند که همگی دارای اسامی شناخته شده هستند. این بنزودیازین ها عبارتند از: سینولین (4)، فتالازین (5) کینازولین (6)، کینوکسالین (7) (شکل1-2) [2].
شکل 1-2 دیازین های جوش خورده با بنزن
1-3-1-خواص عمومی بنزودیازین ها
تمام بنزودیازین های بدون استخلاف، جامداتی بلوری با دمای ذوب پایین و محلول در آب و حلال های آلی هستند. همگی بازهای ضعیف با مقادیر pKa قابل مقایسه با pKa دی آزین های تک حلقه ای معادل خود هستند.
1-3-2-خواص شیمیایی بنزودیازین ها
شیمی بنزودیازین ها شباهت زیادی به شیمی ترکیبات مشابه تک حلقه ای دارد. استخلاف های متصل به کربن در حلقه های هتروسیکل با اتم های نیتروژن فعال می شوند. تعدادی از ویژگی های اصلی این ترکیبات به قرار زیر است :
*اتم های نیتروژن قلیایی و هسته دوست هستند.
*با اسید های قوی، نمک تشکیل می دهند.
*تمامی بنزودیازین ها N-آلکیله می شوند.
*کینازولین هم در نیتروژن 3 و هم در نیتروژن 1 متیله می شود.
*همه این ترکیبات در واکنش با پراکسی اسیدها یا هیدروژن پراکسید در استیک اسید می توانند N-اکسیده شوند.
*واکنش های جانشینی الکترون دوستی در اين ترکيبات بسیار غیر متداول هستند.
*همه بنزودیازین ها با مخلوطی از نیتریک اسید و سولفوریک اسید نیتره می شوند.
1-4-کینازولین‌ها
به هترو آروماتیک‌های دی آزای شش عضوی جوش خورده با بنزن دارای اتمهای نیتروژن در موقعیت های-1،3 قرار دارند، کینازولین گفته می شود. این ساختارها مثل نفتالن دارای طول پیوندهای متفاوت بوده که این نشان دهنده استقرار پیوند های درون حلقه ای است. همانطور که در شکل1-3 نشان داده شده است پیوند های-1،2 و 3،4 ماهیت دوگانه و پیوند-2،3 ویژگی پیوند ساده را دارند (شکل1-3) [3].
شکل 1-3 بررسی طول پیوند در کینازولین
کربن شماره 4- کینازولین بشدت در برابر افزایش هسته دوستی فعال است. تعداد زیادی از واکنش های افزایشی در کینازولین ها از طریق موقعیت-3،4 انجام می شوند. کینازولین با گرم کردن با اسید یا باز شکسته می شود. در محیط اسیدی، کینازولین متحمل افزایش برگشت پذیری با آب در پیوند دوگانه- 3،4 شده، یک کاتیون پایدار شده از طریق رزونانس را به دست می دهد (شمای1-1) [4].
شمای 1-1 واکنش افزایشی کاتیون 1-کینازولینیوم
واکنشگر های آلی منیزیم، یون های سیانید و آنیون های انولات نیز به موقعیت- 4 افزوده می شوند. حتی افزایش ترکیبات آروماتیک فعال شده مثل فنل، پیرول و ایندول به موقعیت- 4 در محیط اسیدی امکان پذیر است (شمای1-2) [4].
شمای6 1-2 واکنش افزایشی کاتیون 1-کینازولینیوم
گروه متیل متصل به موقعیت-4 کینازولین بسیار فعال است. این گروه می تواند آلکیله شود و متحمل واکنش تراکم آلدولی و دیگر واکنش های جانشینی شود. برای مثال واکنش مانیخ 2،4-دی متیل کینازولین بطور انتخابی در کربن-4 انجام می شود (شمای1-3) [5].
شمای 1-3 واکنش مانیخ 2،4-دی متیل کینازولین
1-4-1-خواص دارویی کینازولین
ترکیبات ضد سرطان تری مترکسات (8)، مسکن متاکوالون (9) و پرازوسین (10) که خاصیت ضد افزایش فشار خون دارد، برخی از مشتقات کینازولین ها هستند (شکل1-4) [6].
شکل 1-4 فراورده های دارویی دارای حلقه کینازولین
امروزه سرطان بعن0وان یک مشکل مهم پزشکی در دنیا مطرح است. با پيشرفت شیمی دارویی برخی از محققين در جستجوی مداوم برای کشف داروی جدید برای درمان سرطان هستند. کینازولین ها دسته‌ای از ترکيبات هتروسیکلیک هستند که خواص منحصر به فرد در زمینه شیمی دارویی به خصوص در درمان سرطان دارند [7-9]. همچنین مشتقات کینازولین به عنوان ترکیبات ضد میکروبی [10] ضدالتهاب [11] ضد تشنج [12] ضد درد [13] ضد سرطان [14،15] شناخته شده اند. در شکل 1-5 تعدادی از مشتقات سه استخلافی کینازولین دارای خواص ضد تومور و ضد سرطان آورده شده اند [16-18].
شکل 1-5 مشتقات کینازولین دارای خاصیت ضد سرطان
1-5-روش های سنتز کینازولین
بسیاری از کینازولین ها از 2-آمینوبنزآلدهید، 2-آمینوفنیل کتون یا ایزاتوئیک انیدرید تهیه می شوند. بنابراین یک روش ساده برای تهیه کینازولین‌های دارای استخلاف های آلکیل یا آریل در موقعیت های- 2،4 ، حلقوی شدن 2-آسیل آمینو بنزآلدهید یا 2-آسیل آمینو فنیل کتون ها با آمونیاک و اتانول است (شمای1-4) [19].
شمای 1-4 سنتز کینازولین های دو استخلافی
4-کینازولون 15 بطریق مشابه از ایزاتوئیک انیدرید و مشتقات آن قابل تهیه است. این واکنش با گرما دادن ایزاتوئیک انیدرید با آمین در دمای ˚C180 انجام شده است (شمای 1-5).
شمای 1-5 سنتز 4-کینازولون‌ ها
1-5-1- سنتز اوکتا هیدروکینازولین با استفاده از کاتالیزگر SiO2-NaHSO4
کاتالیزگر SiO2-NaHSO4، کاتالیزگری ناهمگن است که به آسانی از مخلوط واکنش جداسازی و قابل استفاده مجدد می باشد. این ماده بی خطر و دوستدار محیط زیست است. در سال 2012 صالح اعظم و همکارانش طی یک واکنش سه جزیی با استفاده از آلدهیدهای آروماتیک، دیمدون و اوره در مجاورت کاتالیزگر SiO2-NaHSO4 مشتقات اوکتاهیدروکینازولین-2-اون (16) را در زمان کوتاه و با بازده بسیار خوب، در آب و دمای C˚60-80 سنتز کردند (شمای 1-6) [20].
شمای 1-6 سنتز اوکتاهیدروکینازولین در حضور کاتالیزگر SiO2-NaHSO4
1-5-2-سنتز تیازولو کینازولین
در گزارشی از واکنش 3-کلرو آنیلین، دی سولفید کربن و سدیم هیدروکسید در حلال دی متیل سولفوکسید، ترکيب 3-(کلروفنیل)-2-تیومتیل-4-اکسوکینازولین (17) با خواص ضد حساسیت، با بازده 86 % سنتز شد (شمای1-7) [21-29].
شمای1-7 سنتز تیازولو کینازولین
1-5-3-سنتز مشتقات 4-(H3)-کینازولینون در حضور پیریدین
از واکنش ایزاتوئیک انیدرید جوشان 18 و آمیدین 19 در پیریدین مشتقات 4-(H3)-کینازولینون 20 بدست آمد، این مشتقات در طی 5 ساعت و با بازده 22-81 % سنتز شدند (شمای1-8) [30].
شمای 1-8 سنتز مشتقات 4-(H3)-کینازولینون در حضور پیریدین
وقتی این واکنش در اتانول و آب انجام شود موقعیت- 2 ایزاتوئیک انیدرید 18 مورد حمله قرار میگیرد و 2-اوریدوبنزوئیک اسید 21 تولید می شود. با حلقوی شدن در این شرایط کینازولین 22 تولید می شود (شمای1-9)[31].
شمای 1-9 سنتز کینازولین های چنداستخلافی
1-5-4-سنتز مشتقات سه استخلافی 2، 3، 6-کینازولین-4-(H3)-اون
مطالعات نشان می دهد که مشتقات سه استخلافی کینازولین اثرات ضد تومور و ضد سرطان MCF-7 (سرطان پستان) قابل توجه ای از خود نشان می‌دهند (شمای1-10) [32].
در سال 2013 سفیناز عباس و همکارانش با استفاده از واکنش 2-فنوکسیداستیل کلرید (23) با متیل-2-آمینو-5-یدوبنزوات (24) در حضور بنزن خشک محصول 5-یدو-2-(2-فنوکسی استآمیدو)بنزوات (25) را تهیه که آن نیز در واکنش با هیدرازین در حلال n-بوتانول و در شرایط رفلاکس، محصول سه استخلافی 3-آمینو-6-یدو-2-(فنیل اگزامتیل)-کینازولین-4-(H3)-اون (26) را بدست می دهد (شمای1-10) [32].
شمای1-10 سنتز مشتقات سه استخلافی 2،3، 6-کینازولین-4(H3) اون
1-5-5-سنتز کینازولین در شرایط بدون حلال
در سال 2009 رانگ1 و همکارانش طی یک روش ساده و کارآمد و با یک واکنش سه جزیی تک ظرفی در شرایط بدون حلال، مشتقات کینازولین 27و 28 را سنتز کردند. در این روش از آلدهیدهای آروماتیک، کتون حلقوی مختلف و گوانیدین کربنات، در حضور سدیم هیدروکسید در شرایط بدون حلال استفاده شده است (شمای1-11) [33-38].
شمای1-11 سنتز کینازولین در شرایط بدون حلال
1-5-6-سنتز تتراهیدرو کینازولین ها
در سال 1997 گنجی2 و همکارانش موفق به سنتز کینازولین های چهار استخلافی در شرایط رفلاکس شدند (شمای1-12)[39].
شمای1-12 سنتز تتراهیدرو کینازولین ها
1-5-7-سنتز اسپایرواکس ایندول- کینازولین با استفاده از واکنش بیجینلی3
واکنش بیجینلی از جمله مهمترین واکنش های چند جزیی است که در سال 1893 توسط پیترو بیجینلی کشف شد. این واکنش در نوع مرسوم خود شامل تراکم سه جزیی از β-کتواستر، یک آلدهید آروماتیک و اوره در شرایط کاتالیزگر اسیدی است (شمای1-13) ] 4 [.
.
شمای 1-13 واکنش بیجینلی
بیشتر واکنش های بیجینلی یا شبه بیجینلی محدود به استفاده از آلدهیدهای آروماتیک و استوفنون یا دی کربونیل و اوره یا تیواوره هستند [41-43]. در سال 2010 کفایتی و همکارانش از طریق واکنش شبه بیجینلی و با استفاده از ایزاتین 31 بجای آلدهید، طی یک واکنش تک ظرفی موفق به سنتز مشتقات اسپایرواکس ایندول-کینازولین/پیریمیدین های 33 شدند.
در این واکنش از ایزاتین، اوره یا N-متیل اوره یا تیواوره و دی کربونیل های مختلف در حضور کاتالیزگر اسیدی HCl استفاده شد و مشتقات اکس ایندول- کینازولین ها با بازده 72-96 % و در زمان 1-5/3 ساعت سنتز شدند (شمای1-14) [44].
شمای 1-14 سنتز اسپایرواکس ایندول کینازولین با استفاده از واکنش بیجینلی
1-5-8-سنتز هگزا هیدروکینازولین 5،2-دی اون
کفایتی و همکارانش در سال 2012 با استفاده از آلدهید های آروماتیک و دی کربونیل های حلقوی و اوره یا تیواوره در حضور مایع یونی [Hmim]HSO4 مشتقات هیدرو کینازولین 2،5-دی اون 34 را با بازده 46-95 % سنتز کردند (شمای1-15) [45].
شمای1-15 سنتز هگزا هیدروکینازولین 5،2-دی اون
1-5-9-سنتز کینازولین 2،4-دی اون با استفاده از فسفر آمید
از گرمادهی واکنش ایزاتوئیک انیدرید با فسفرآمیدیک استر در مجاورت سدیم هیدرید در 5 ساعت مشتقات کینازولین 35 با بازده 40-99 % سنتز شدند (شمای1-16) [46].
شمای 1-16 سنتز کینازولین 2،4-دی اون با استفاده از فسفر آمید
1-5-10-سنتز اسپایرو ایندولین-کینازولین ها
در سال 2013 کفایتی و همکارانش با استفاده از کاتالیزگر قابل بازیافت و دوستدار محیط زیست [Hmim]HSO4 سنتز مشتقات اسپایرو ایندولین-کینازولین‌های 36 را با استفاده از ایزاتین و آمینهای آروماتیک و ایزاتوئیک انیدرید با بازده 75-94 % در زمان 75-180 دقیقه گزارش کردند (شمای1-17) [47].
شمای 1-17 سنتز اسپایروایندولین-کینازولین ها
1-5-11-سنتز 2-آمینو-4-هیدروکسی کینازولین با استفاده از مشتقات ایزاتوئیک انیدرید
در گزارشی از جوشاندن ایزاتوئیک انیدرید در زمان 35-48 ساعت با گوانیدین کربنات 37 در DMF مشتقات 2-آمینو-4-هیدروکسی کینازولین 38 با بازده 44-75% تهیه شدند (شمای1-18) [48،49].
شمای 1-18 سنتز 2-آمینو-4-هیدروکسی کینازولین با استفاده از ایزاتوئیک انیدرید
1-5-12-سنتز2-آریل-3-آمینو-4-کینازولون در مجاورت پارا-تولوئن سولفونیک اسید
واکنش ایزاتوئیک انیدرید با هیدرازیدهای آرن کربوکسیلیک اسید 39 در مجاورت کاتالیزگر اسیدی پارا-تولوئن سولفونیک اسید، ترکیب 2-آریل-3-آمینو-4-کینازولون 40 را با بازده 37-39 % در زمان 4 ساعت بدست می دهد (شمای1-19) [50،51].
شمای 1-19 سنتز2-آریل-3-آمینو4-کینازولون در حضور پارا-تولوئن سولفونیک اسید
1-5-13-سنتز 2-آمینو-(H3)-کینازولینون
واکنش متوالی 5-برمو-6-کلروایزاتوئیک انیدرید با متانول جوشان به مدت 2 ساعت و سپس در مرحله بعد کلرو فرمامیدین هیدروکلرید4 در مجاورت دی گلایم5 جوشان بعد از 1 ساعت 2-آمینو-5-برمو-6-کلرو-4-(H3)-کینازولینون 41 با بازده 67 % را بدست می دهد (شمای1-20) [52].
شمای 1-20 سنتز 2-آمینو-(H3)-کینازولینون
1-5-14-سنتز مشتقات کینازولین با استفاده از آمونیاک آبی در DMF
در این گزارش سنتز مشتقات کینازولین طی دو مرحله انجام پذیرفت. در مرحله اول از واکنش بین ایزاتوئیک انیدرید با آمونیاک آبی در DMF، آمینو آمید با بازده 61-73 % بدست می آید که با تری اتیل ارتو فرمات، بعد از یک ساعت گرما مشتقات کینازولین 42 با بازده 53-78 % بدست آمد (شمای1-21) [53].
شمای 1-21 سنتز مشتقات کینازولین با استفاده از آمونیاک آبی در DMF
1-5-15-سنتز مشتقات کینازولین-4-(H3)-اون با استفاده از نانو کاتالیزگر Fe2O3-MCM-41
در این گزارش شهناز رستم زاده و همکارانش با استفاده از ایزاتوئیک انیدرید، آلدهید یا آلکیل هالید و آمین نوع اول، مشتقات کینازولین4-(H3)-اون 43 را در شرایط بدون حلال و در حضور کاتالیزگر نانو مغناطیسی Fe2O3-MCM-41 سنتز کردند (شمای1-22) [54].
شمای1-22 سنتز مشتقات کینازولین4-(H3)-اون با استفاده از نانو کاتالیزگر Fe2O3-MCM-41
2-1- هدف تحقیق
کینازولین ها ترکیباتی با خواص دارویی شناخته شده [56-55] هستند که بسیاری از خواص درمانی از جمله خواص ضد سرطان، ضد مالاریا، ضد باکتری [56] آنها شناخته شده است.
از اینرو مطالعات زیادی بر روی سنتز کینازولینها انجام گرفته است که در مقدمه به چندین مورد از آنها اشاره شد. در این تحقیق سنتز مشتقات 2-آمینو کینازولین با استفاده از یک واکنش چند جزیی- تک ظرفی از طریق تراکم 1،3-دی کتون های حلقوی نظیر دیمدون و سیکلو هگزا دی اون، گوانیدین هیدروکلرید و آلدهیدهای آروماتیک بررسی شده است (شمای 2-1).
شمای 2-1 سنتز مشتقات 2-آمینو کینازولین
2-2- بحث و بررسی
برای بررسی انجام واکنش و بهینه سازی سنتز مشتقات 2-آمینوکینازولین، ابتدا واکنش 3،1-سیکلو هگزادی اون، 4-برمو بنزآلدهید و گوانیدین هیدروکلرید به عنوان مدل انتخاب و اثر نوع کاتالیزگر و مقدار کاتالیزگر در شرایط رفلاکس بررسی شد.
2-2-1- بررسی طیف IR، 1H NMR ،13C NMR مشتق a 45
در ابتدا واکنش 3،1- سیکلوهگزادی اون (5/2 میلی مول)، 4-برمو بنز آلدهید (5/2 میلی مول) و گوانیدین هیدروکلرید (5 میلی مول) در حلال اتانول و در حضور کاتالیزگر تترا بوتیل آمونیوم فلورید (TBAF) (85/0 میلی مول) در شرایط رفلاکس انجام شد و محصول 4-(4-برموفنیل)2-ایمینو-1‚2‚3‚4‚7‚8- هگزاهیدروکینازولین5-(H6)-اون با دمای ذوب 249-248 به دست آمد (شمای 2-2).
شمای2-2- سنتز-4-(4-برموفنیل)- 2- ایمینو-1‚2‚3‚4‚7‚8- هگزا هیدروکینازولین5-(H6)-اون
طیف IR این ترکیب به صورت قرص KBr، (Cm-1) ، ارتعاشات کششی N-H را در3332، ارتعاشات کششی C-H آروماتیکی را در 3022 ، ارتعاشات کششی C-H آلیفاتیکی را در 2954، ارتعاشات کششی C=O را در 1720، ارتعاشات کششی اولفینی را در1602، ارتعاشات کششی C-N در1286، ارتعاشات خمشی نامتقارن C-H گروه CH2 را در1490، ارتعاشات C-Br را در 1033 نشان میدهد.
شکل 2-1- طیف IR ترکیب4-(4-برمو فنیل)-2-ایمینو-1‚2‚3‚4‚7‚8-هگزا هیدرو کینازولین-5-(H6)-اون (a45)
در طیف 1H NMR (MHz400) این ترکیب در حلال d6-DMSO ، جابجایی شیمیایی ppm) ( ‚δ پروتونهای a به صورت چندتایی در 09/2- 86/1 ، پروتونهای b به صورت چندتایی در 10/2- 18/2 ، پروتونهای c به صورت چندتایی در 35/2- 45/2 ، پروتونهای d به صورت یکتایی پهن در 44/3 ، پروتون e به صورت یکتایی در 28/4 ، پروتون های f به صورت دوتایی با ثابت جفت شدن Hz 0/8 در 15/7 و پروتونهای g به صورت دوتایی با ثابت جفت شدن Hz 0/8 در 32/7 مشاهده شد.
شکل 2-2- طیف H NMR1 ترکیب4-(4-برمو فنیل)-2-ایمینو-1‚2‚3‚4‚7‚8 -هگزا هیدرو کینازولین-5-(H6)-اون (a45)
در طیف 13C NMR (MHz 100) این ترکیب در حلال DMSO-d6، جابجایی شیمیاییppm) ‚δ) کربنهای آلیفاتیک در 1/20، 6/32، 0/37، 9/59 کربنهای آروماتیکی و اولفینی در 4/100، 7/115، 6/118، 6/130، 2/131، 1/145 و گروههای ایمینی و کربونیل به ترتیب در 3/168 و 9/195 مشاهده شدند.
شکل 1-3- طیف 13C NMR ترکیب 4-(4-برمو فنیل)-2-ایمینو-1‚2‚3‚4‚7‚8 -هگزا هیدرو کینازولین5-(H6)-اون
(a45)
2-2-2- اثر نوع کاتالیزگر
برای یافتن کاتالیزگر مناسب برای سنتز 2-آمینوکینازولین a45، واکنش 1،3- سیکلوهگزادی اون، 4-برمو بنزآلدهید و گوانیدین هیدروکلرید در حضور کاتالیزگرهای مختلف و حلال اتانول در شرايط رفلاکس بررسی و معلوم شد که در حضور کاتالیزگر NaF بازده واکنش بالاتر است (جدول 2-1).
جدول 2-1 تاثیر نوع کاتالیزگر بر زمان و بازده واکنش در سنتز a 45
بازده ( % )زمان (min)کاتالیزگرردیف6725CsF15230Na2CO326830NH4F3-30NH4Cl47530NaF56230TBAF6-15TBACl74530TBABr8شرایط واکنش: 3،1-سیکلوهگزا دی اون ( mmol5/2)، 4-برمو بنز آلدهید ( mmol5/2)، گوانیدین هیدرو کلرید mmol) 5) ، حلال اتانول، کاتالیزگر ( mmol85/0)، رفلاکس
2-2-3-اثر مقدار کاتالیزگر
برای یافتن مقدار مناسب کاتالیزگرNaF برای سنتز 2-آمینو کینازولین a45، واکنش 1،3-سیکلوهگزادی اون، 4-برموبنزآلدهید و گوانیدین هیدرو کلرید با مقادیر مختلف NaF در شرایط رفلاکس بررسی و معلوم شد mmol 64/0 NaF محصول را با بازده بیشتری بدست می دهد (جدول 2-2).
جدول 2-2 تاثیر مقدار کاتالیزگر بر زمان و بازده واکنش در سنتز a 45
بازده (%)زمان (min)مقدار کاتالیزگر(mmol)ردیف375045/01863064/02753085/03712514
2-3- سنتز مشتقات جدید 2-آمینو کینازولین
برای بررسی تکرارپذیری و کارایی این روش سنتزی، واکنش 1،3- دی کتونهای حلقوی نظیر دیمدون و سیکلو هگزادی اون، گوانیدین هیدرو کلرید و سایر آلدهیدهای آروماتیک انجام شد که نتایج جدول2-3 نشان میدهد که محصولات مورد نظر با بازده خوب به دست میآیند.
همچنین با استفاده از ایزاتین بجای آلدهید در واکنش فوق ترکیب ‘2-ایمینو-‘2،’3،’7،’8-تترا هیدرو-‘1H-اسپایرو-[ایندولین-3،’4-کینازولین]2-,’5-(H’6)- دی اون 46 با دمای ذوب292-290 در زمان 150 دقیقه با بازده 68% به دست آمد (شمای 2-3).
)-دی اون ‘6H-اسپایرو-[ایندولین-3‚’4-کینازولین]-2, ‘5-(Hشمای 2-3- سنتز ‘2-ایمینو-‘2‚’3, ‘7, ‘8-تترا هیدرو-‘1
جدول 2-3 تهیه مشتقات 2-آمینو کینازولین
بازدهزمان(min)دمای ذوب (℃)ساختار محصولمحصول
86
30
249-248
a458945241-239b457450253-251c45
بازدهزمان(min)دمای ذوب (℃)ساختار محصولمحصول7960239-237d457680207-205e457285208-207f4568150292-290
46شرایط واکنش: 1،3-دی کتون حلقوی (mmol 5/2)، آلدهید آروماتیک یا آیزاتین (mmol 5/2)، گوانیدین هیدرو کلرید (mmol 5)، حلال اتانول، کاتالیزگر NaF (mmol 64/0)
2-4- مکانیسم واکنش تهیه 2-آمینو کینازولین
ابتدا F^- با فعال کردن نیتروژن گوانیدین هیدرو کلرید سبب حمله نوکلئوفیلی آن به کربونیل آلدهید شده و حد واسط 47 تشکیل می شود. سپس با افزایش مایکل1،3-سیکلو هگزا دی اون در فرم توتومری خود به حدواسط 47، ترکیب 48 ایجاد می شود. با انجام واکنش حلقوی شدن درون مولکولی 48، ماده 49 تشکیل می شود که با خروج یک مولکول آب کینازولین 50 و در نهایت با توتومری شدن آن، محصول 45 بدست می آید.
شمای 2-4 مکانیسم واکنش تهیه a45
2-5- نتیجه گیری
* در این تحقیق بر اساس واکنش بیجینلی با استفاده از آلدهید آروماتیک، گوانیدین هیدرو کلرید و 1،3-دی کتونهای حلقوی مشتقات جدیدی از 2- آمینو کینازولین طی واکنش چند جزیی- تک ظرفی تهیه شده است.
* بهره بالا، زمان کوتاه واکنش و همچنین استفاده از کاتالیزگر NaF که کاتالیزگری ارزان است از مزایای روش ارائه شده هستند.
*انتظار میرود ترکیبات دارای خواص دارویی جدیدی باشند.
2-6- پیشنهاد برای کارهای آینده
* استفاده از دی کتون های حلقوی دیگر بجای دیمدون و 1،3-سیکلو هگزا دی اون.
* استفاده از سیستم های کاتالیزگری دیگر و مقایسه آن ها با نتایج این تحقیق.
* استفاده ازسایر تکنیکهای آزمایشگاهی نظیر میکروویو و تابش فراصوت.
* استفاده از مشتقات آیزاتین بجای آلدهید های آروماتیک.
* بررسی خواص دارویی ترکیبات سنتز شده.
3-1- تکنیکهای عمومی
مواد شیمیایی و حلالهای به کار رفته، از شرکت مرک تهیه شدند. پیشرفت واکنشها با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) به صورت آلومینیومی پوشیده شده از سیلیکاژل 60، F256 شرکت مرک، کنترل شد.
دمای ذوب گزارش شده، با دستگاه ELECTROTHERMAL IA 9100 اندازهگیری شده است.
طیفهای زیر قرمز با طیف سنج زیر قرمز (FTIR) مدل SHIMADZU 8900 ثبت شدند.
طیفهای رزونانس مغناطیسی هسته (1H NMR) و (13C NMR) با طیف سنج BRUKER 400 MHz در حلال DMSO ثبت شدند و در ترسیم طیفهای رزونانس مغناطیسی هسته، TMS به عنوان مرجع داخلی مورد استفاده قرار گرفت.
3-2- دستور کار عمومی تهیه مشتقات 2-آمینو کینازولین
5/2 میلی مول 1،3-دی کتون حلقوی، 5/2 میلی مول آلدهید، 5 میلی مول گوانیدین هیدروکلرید، را در حضور 64/0 میلی مول کاتالیزگر NaF و 5 میلی لیتر حلال اتانول در ظرف واکنش ریخته و مخلوط در دمای78 رفلاکس شد. پیشرفت واکنش با TLC دنبال شد. محتویات بالن به بشر حاوی یخ پودر شده اضافه شد و رسوب سفید رنگ حاصل پس از صاف کردن و خشک شدن، با اتانول 96% سرد چهار مرتبه شستشو داده شد. ساختار محصولات (جدول 2-2) با روشهای IR،1H NMR و 13C NMR تایید شدند.
3-3- بررسی دادههای طیفی
3-3-1- ترکیب a45 ††
4-(4-Bromophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5(6H)one
Mp 248-249 ℃

FT IR (KBr) (ϑmax cm-1): 3332 (stretch N-H), 3022 (stretch CH-Aromatic), 2954 (stretch CH-Aliphatic), 1720 (stretch C=O), 1602 (stretch C=C Olefin), 1286 (stretch C-N), 1033 (C-Br)
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ = 1.86-2.09 (2H, m, Ha), 2.10-2.18 (2H, m, Hb ), 2.35- 2.45 (2H, m, Hc), 3.44 (3H, brs, NH), 4.28 (1H, s, He), 7.15 (2H, d, J = 8.0 Hz, Hf), 7.32 (2H, d, J = 8.0 Hz, Hg) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ = 20.1, 32.6, 37.0, 59.9, 100.4, 115.7, 118.6, 130.6, 131.2, 145.1, 168.3, 195.9 ppm.
3-3-2- ترکیب b45 ‡‡
4-(3-Bromophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5(6H)one
Mp 239-241℃ .

FT IR (KBr) (ϑmax cm-1): 3068 (stretch CH-Aromatic), 2948 (stretch CH-Aliphatic), 1716 (stretch C=O), 1600 (stretch C=C Olefin), 1288 (stretch C-N), 1033 (C-Br).
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ = 1.81-1.91 (2H, m, Ha), 2.07-2.20 (2H, m, Hb), 2.35- 2.46 (2H, m, Hc), 4.31 (1H, s, Hd), 7.11 (1H, t, J = 8.0 Hz, He), 7.18 (1H, d, J = 8.0 Hz, Hf), 7.21-7.24 (1H, m, Hg), 7.35 (1H, s, Hh) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ = 20.1, 32.9, 37.0, 59.7, 100.5, 115.5, 121.1, 127.9, 128.6, 130.0, 131.7, 148.5, 168.5, 196.0 ppm.

3-3-3- ترکیب c 45 §§
4-(4-Fluorophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5(6H)one
Mp 251-253℃

FT IR (KBr) (ϑmax cm-1): 3317 (stretch N-H), 2958 (stretch CH-Aliphatic), 2825 (stretch CH-Aldehyd), 1720 (stretch C=O), 1629 (stretch C=C Olefin), 1292 (stretch C-N), 1035 (C-F).
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ= 1.85-1.88 (2H, m, Ha), 2.09-2.17 (2H, m, Hb), 2.35-2.44 (2H, m, Hc), 4.30 (1H, s, Hd), 6.95 (2H, t, J = 9.6 Hz, He), 7.19-7.21 (2H, dd, J = 8.5, 5.7 Hz, Hf) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ= 20.1, 32.3, 37.1, 60.1, 100.5, 111.4, 114.3, 116.0, 130.5, 141.5, 168.1, 196.0 ppm.
3-3-4- ترکیبd 45 ***
4-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5(6H)one
Mp 237-239℃

FT IR (KBr) (ϑmax cm-1): 3361 (stretch N-H), 3097 (stretch CH-Aromatic), 2945 (stretch CH-Aliphatic), 1714 (stretch C=O), 1612 (stretch C=C Olefin), 1294 (stretch C-N), 1062 (C-Cl).

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ = 1.83-1.86 (2H, m, Ha), 1.96-2.08 (2H, m, Hb), 2.14- 2.28 (2H, m, Hc), 4.59 (1H, s, Hd), 7.10 (1H, d, J = 8.0 Hz, He), 7.17 (1H, d, J = 8.0 Hz, Hf), 7.46 (1H, d, J = 2.0 Hz, Hg) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ = 20.5, 28.9, 37.1, 59.5, 101.6, 110.6, 126.4, 128.2, 130.9, 133.0, 133.3, 140.6, 170.5, 196.3 ppm.
3-3-5- ترکیبe 45†††
4-(2.4-Dichlorophenyl)-2-imino-7,7-dimethyl-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5(6H)one Mp 205-207℃

FT IR (KBr) (ϑmax cm-1): 3415 (stretch N-H), 2954 (stretch CH-Aliphatic), 1722 (stretch C=O), 1606 (stretch C=C Olefin), 1290 (stretch C-N), 1068 (C-Cl),
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ = 1.03 (3H, s, Ha), 1.09 (3H, s, Hb), 2.03-2.09 (2H, m, , Hd), 2.24-2.50 (2H, m, Hc), 3.37 (3H, brs, NH), 4.52 (1H, s, Hf), 7.9 (1H, d, J = 8.6 Hz, Hh), 7.18 (1H, dd, J = 8.4, 2.1 Hz, Hg), 7.48 (1H, d, J = 2.1 Hz, Hi) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ = 26.1, 31.3, 42.1, 50.2, 52.6, 108.6, 125.9, 127.8, 128.4, 130.5, 132.3, 132.8, 140.0, 167.7, 195.6 ppm.
3-3-6- ترکیب f 45 ‡‡‡
4-(4-Methoxyphenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5(6H)one
Mp 207-208 ℃

FT IR (KBr) (ϑmax cm-1): 3388 (stretch N-H), 3026 (stretch CH-Aromatic), 2954 (stretch CH-Aliphatic), 1722 (stretch C=O ), 1604 (stretch C=C Olefin), 1298 (stretch C-N), 1238 (C-O)
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ= 1.83-1.86 (2H, m, Ha), 1.93-1.99 (2H, m, Hb), 2.25, 2.30 (2H, m, Hc), 3.97 (3H, brs, NH), 4.52 (1H, s, He), 6.76, (2H, d, J = 8.4 Hz, Hf), 7.08, (2H, d, J = 8.4 Hz, Hg) ppm.

13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ= 19.9, 26.4, 29.9, 36.4, 54.9, 113.3, 115.7, 128.9, 136.7, 157.5, 157.6, 164.6, 196.3 ppm.
3-3-7- ترکیب 46§§§
2′-Imino-2′,3′,7′,8′-tetrahydro-1’H-spiro[indoline-3,4′-quinazoline]2,5′(6’H)dione Mp 290-292 ℃
FT IR (KBr) (ϑmax cm-1): 3342 (stretch N-H), 3269 (stretch N-H), 3057 (stretch CH-Aromatic), 2941 (stretch CH-Aliphatic), 1722 (stretch C=O), 1687 (stretch C=O), 1600, 1481 (stretch C=C Olefin).
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ= 1.67-1.78 (2H, m, Hf), 2.04-2.09 (2H, m, He), 2.39-2.45 (2H, m, Hg), 6.79 (1H, d, J = 7.6 Hz, Hd), 6.83 (1H, t, J = 7.6 Hz, Hb), 6.97 (1H, d, J = 7.2 Hz, Ha), 7.10 (1H, t, J = 7.2 Hz, Hc), 7.35 (1H, s, NH), 8.82 (1H, s, NH), 10.28 (1H, s, NH), 11.00 (1H, s, NH) ppm.

13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ= 20.5, 29.5, 35.6, 47.1, 100.9, 109.7, 112.9, 121.7, 121.9, 127.9, 133.7, 144.8, 170.5, 194.8, 204.4 ppm.
طیف IR a 45
4-(4-Bromophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H-(one
طیف 1H NMR a 45
4-(4-Bromophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طیف 13C NMR a 45
4-(4-Bromophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طیف IR b 45
4-(3-Bromophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طیف 1H NMR b 45
4-(3-Bromophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طیف 13C NMR b 45
4-(3-Bromophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طیف IR c45
4-(4-Fluorophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H-(one
طیف1H NMR c45
4-(4-Fluorophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazolin-5-(6H)-one
طیف 13C NMR c45
4-(4-Fluorophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طیف IR d 45
4-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طیف 1H NMR d 45
4-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طیف 13C NMR d 45
4-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طیف IR e 45
4-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imino-7,7-dimethyl-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طیف 1H NMR e 45
4-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imino-7,7-dimethyl-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طیف 13C NMR e 45
4-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imino-7,7-dimethyl-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طیف IR f 45
4-(4-Methoxyphenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طیف 1H NMR f 45
4-(4-Methoxyphenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5(6H)one
طیف 1H NMR f 45
4-(4-Methoxyphenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طیف 13C NMR f 45
4-(4-Methoxyphenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طیف IR 46
2′-Imino-2′,3′,7′,8′-tetrahydro-1’H-spiro[indoline-3,4′-quinazoline]-2,5′-(6’H)-dione
طیف 1H NMR 46
2′-Imino-2′,3′,7′,8′-tetrahydro-1’H-spiro[indoline-3,4′-quinazoline]-2,5′-(6’H)-dione
طیف 1H NMR 46
2′-Imino-2′,3′,7′,8′-tetrahydro-1’H-spiro[indoline-3,4’-quinazoline]-2,5-‘(6’H)-dione
طیف 13C NMR 46
2′-Imino-2′,3′,7′,8′-tetrahydro-1′-H-spiro[indoline-3,4’-quinazoline]-2,5-‘(6’H)-dione
منابع و مأخذ:
[1] Grundmann, C. Angew. Chem, Int. Ed. Engel. 1963, 2, 309.
[2] Castel, R. N. Wiley Interscience, New York, 1993.
[3] Simkin, B. Y.; Minkin, V. I. Adv. Heterocycl. Chem. 1993, 5, 303.
[4] Girke, W. P. K. Chem. Ber. 1979, 112, 1348.
[5] Althuis, T. H.; Hees, H. J. J. Med. Chem. 1977, 20, 146.
[6] Taylor, E. C.; Wong, G. S. K. J. Org. Chem. 1989, 54, 6318.
[7] El-Azab, A. S.; ElTahir, K. E. H. Bioorg. Med. Chem. 2012, 22, 1885.
[8] El-Azab, A. S.; Al-Omar, M. A.; Abdel-Aziz, A. M.; Abdel-Aziz , N. I. Eur. J. Med.Chem. 2010, 45, 4198.
[9] Kumar, A.; Sharma, P.; Kumari, P.; Kalal , B. L. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2011, 21, 4357.
[10] Amin , K. M.; Kamel, M. M. Eur. J. Med. Chem. 2010, 45, 2131.
[11] Aly, M. M.; Mohamed, Y. A; El-Bayouki, K. A. M; Basyouni, W. M. Abbas, S. Y. Eur. J. Med. Chem. 2010, 45, 3373.
[12] Kumar, A.; Sharma, S. Bioorg. Med.Chem. 2003, 11, 5299.
[13] Al-Rashood , S. T.; Aboldahab, I. A.; Nagi , M. N.; Abouzeid, L. A. Bioorg. Med. Chem.2006, 14, 8621.
[14] Kamal, A.; Bharathi, E. V.; Ramaiah, M. J.; Dastagiri, D.; Reddy, J. S. Bioorg. Med. Chem. 2010, 18, 542.
[15] Mulakayala , N.; Kandagatla, B.; Rapolu, R. K. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2012, 22, 5066.
[16] El-Azab, A. S. ; El-Tahir, K. H. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2012, 22, 333.
[17] Al-Obaid. A. M.; Abdel-Hamide, S. G.; El-Kashef, H. A.; Abdel-Aziz. A. S.; El-Azab, A. S.; Al-Khamees, H. A.; El-Subbagh, H. I.; Eur. J. Med. Chem. 2009, 44, 2391.
[18] Abbas, S. E.; Abdel Gawad, N. M.; Georgey, H. H.; Abdullah. J. H. Int. J. Chem. Tech. Res. 2010, 2, 1578.
[19] Armarego, W. L. F. Adv. Heterocycl. Chem. 1979, 24, 1.
[20] Azzam, S. H. S.; Niza, A.; Pasha, M. F. Chin. J. Catal. 2012, 33, 680.
[21] Gobinath, M.; Subramanian, N.; Alagarsamy, V. J. Saudi. Chem. Soc. 2012, inpress.
[22] Alagarsamy, V.; Venkatesaperumal, R.; Vijayakumar, S.; Angayarkanni, T.; Pounammal .; Senthilganesh, S.; Kandeeban , S. Pharmazie 2002, 57, 307.
[23] Alagarsamy, V. Pharmazie 2004, 59,755.
[24] Bartroli, J.; Turmo, E.; Alguero, M. J. Med. Chem. 1998, 21, 26.
[25] Mukherji, D. D.; Nintiyal, S. R.; Prasad, C. R.; Dhawan, B. N. J. Med. Res, 1980, 93, 1426.
[26] Raghuramrao, A.; Chandrasekhar, V.; Mallareddy, V. Ind. Drugs 1986, 24, 40.
[27] Raju, V. S. K.; Bhagawanraju, M.; Bahekar, R. H.; Rajan, K. S.; Raghuram rao, A. Ind. Drugs 1999, 36, 759.
[28] Simons, F. E., Simons, K. J. New Engl. J. Med. 1994, 330, 1670.
[29] Van Arman, C. G.; Miller, L. M.; O’Malley, M. P. J. Pharmacol. Exp. 1961, 133, 97.
[30] Susse, M.; Johne, S. Z. Chem. 1983, 23, 406.
[31] Susse, M.; Johne, S. J. Pr. Chem. 1984, 326, 342.
[32] Abbas, S. E.; Barsoum, F. F.; Georgey, H. H. Bull. Faculty of Pharmacy, 2013, 51, 282.
[33] Rong, L.; Han, H.; Wang, H.; Jiang, H.; Tu, S.; Shi. D. J. Heterocycl. Chem. 2009, 46, 152.
[34] Sasaki, T.; Minamoto, K.; Sujuki, T.; Yamashita, S. Tetrahedron. 1980, 36, 865.
[35] Bradshaw, T. K.; Hutchinson, D. W. Chem. Soc. Rev. 1977, 6, 43.
[36] Marumoto, R.; Furukawa, Y. Chem. Pharm. Bull. 1977, 25, 2974.
[37] Cheng, C. C.; Roth, B. Prog. Med. Chem. 1971, 8, 61.
[38] Jones, S. A.; Sayers, J. R.; Walker, R. T.; Clereq, E. D. J. Med. Chem. 1988, 31, 268.
[39] Gangjee. A. J. Heterocycl. Chem. 1997, 34,1669.
[40] Biginelli, P. Gazz. Chim. Ital. 1893, 23, 360.
[41] Kumar, S.; Saini, A.; Sandhu, J. S. Ind. J. Chem. Sect. B 2005, 44, 762.
[42] Wang, Z. T.; Xu, L. W.; Xia, C. G.; Wang, H. Q. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 7951.
[43] Sabitha, G.; Reddy, K .B.; Srinivas, R.; Yadav, J. S. Helv. Chim. Acta 2005, 11, 2996.
[44] Kefayati, H.; Rad-Moghadam, K.; Zamani, M.; Hosseyni, S. Lett. Org. Chem. 2010, 7, 282.
[45] Kefayati, H.; Asghari, F.; Khanjanian, R. J. Mol. Liq. 2012, 172, 151.
[46] Minami, T.; Ogata, M.; Hirao, I. Synlett 1982, 231.
[47] Kefayati, H.; Vazifeh, M.; Kazemi-Rad, R. J. Chin. Chem. Soc. 2013, 60, 1201.
[48] Hynes, J.; Yang, C. S.; Harmon, S. J. J. Med. Chem. 1984, 27, 232.
[49] Singh, Sh. K.; Govidan, M.; Hynes, J. B. J. Heterocycl. Chem. 1990, 27, 2101.
[50] Bhalla, P. R.; Walworth, B. L. Chem. Abs.1984, 100, 1757.
[51] M. Gal.; E. Tihanyi.; Dvortsak, P. Heterocycl. 1984, 22, 1985.
[52] Bergman, J.; Tilstam, U.; Toernroos, K. W. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1987, 1, 519.
[53] Susse, M.; Johne, S. Monatsh. Chem. 1986, 117, 499.
[54] Rostamizadeh, S.; Nojavan, M. J. Mol. Catal. A: Chem. 2013, 375, 110.
[55] Xue, J.; Wang, Y.; Fun, I. X. H. K.; Xu , J. H. Org. lett. 2000, 2, 2583.
[56] Klumpp, D. A.; Yeung, K. Y.; Prakash, G. K. S.; Olah, G. A. J. Org. Chem. 1998, 63, 4481
Abstract:
Synthesis of novel 2-aminoquinazoline derivatives
Quinazolines are important heterocyclic compounds in medicinal chemistry. These compounds have antimicrobial, antiinflammatory, anticonvulsant, analgesic and anticancer properties .In this study, a one-pot multicomponent condensation of 1,3-cyclohexadion or dimedone, With aromatic aldehydes and guanidinium chloride was employed for synthesis of novel 2-aminoquinazoline derivatives in the presence of NaF as an efficient catalyst and ethanol as solvent. High efficiency, concise reaction time, use of inexpensive and available catalyst are some advantaged of this research.
Keywords: Quinazoline, Multi component reaction, Biginelli, Guanidinium chlorid, Dimedon
Islamic Azad University
Rasht Branch
Faculty of Basic Science
Department of Chemistry
Title:
Synthesis of novel 2-aminoquinazoline derivatives
Supervisor:
Dr. Hassan Kefayati
Ather:
Samira Khandan
Mar 2014
1 – Rong
2 – Gangjee
1- Biginelli
1-Chloro Formamidine hydrochloride
2-Diglyme
†† -طيف‌های صفحه 39 – 41
‡‡ -طيف‌های صفحه 42 – 44
§§ -طيف‌های صفحه 45 – 47
*** -طيف‌های صفحه 48 – 50
††† -طيف‌های صفحه 51 – 53
‡‡‡ -طيف‌های صفحه 54 – 57
§§§ طيف‌های صفحه 58 – 61
————————————————————
—————
————————————————————
‌أ
39
فهرست مطالب
فهرست شماها
فهرست جداول
فهرست اشکال
فهرست طيف‌ها
4

فصل اول: مقدمه و تئوری
فصل دوم: بحث و نتيجه‌گيری
فصل سوم: کارهای تجربی
فصل چهارم: طيف‌ها
63
فصل چهارم: طيف‌ها
منابعقیمت: تومان

About the author

92 administrator

You must be logged in to post a comment.