c (3215)

By92

c (3215)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
پایان نامه کارشناسی ارشد M. Sc.
گرایش: شیمی آلی
عنوان تحقیق:
سنتز مشتقات پیرانوپیرانها
استاد راهنما:
دکتر حسن کفایتی
استاد مشاور:
دکتر حسین فلاح باقر شیدایی
نگارش:
مهتاب وثوقی راد
زمستان 1392
تقدیر و تشکر
با تشکر و سپاس فراوان از رهنمودها و زحمات بی شائبه استاد محترم جناب آقای دکتر کفایتی و جناب آقای دکتر فلاح که در مراحل مختلف انجام این پایان نامه راهنمای اینجانب بودند و از هیچ کوششی در جهت ارتقاء کیفی این پژوهش دریغ نورزیدند.
تقدیم به روح پدرم
به پاس همه زحمت‌هایی که برایم کشید.
و تقدیم به همسر و فرزندانم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی ح
فصل اول: مقدمه و تئوری
1-1 مقدمه2
1-2- کومارین2
1-2-1- واکنشهای کومارین4
1-2-2-1- اکسایش4
1-2-2-2- کاهش4
1-2-2-3- هیدرولیز5
1-2-2-4- هالوژن دار شدن کومارین5
1-2-2-5- نیترودار شدن کومارین6
1-2-2- تهیه کومارین6
1-2-3- کاربرد 4- هیدروکسی کومارین در سنتز ترکیبات آلی7
1-2-3-1- سنتز بیس کومارین7
1-2-3-2- سنتز مشتقات پیرانوپیرانها9
فصل دوم: بحث و نتیجه گیری
2-1- هدف تحقیق11
2-2- بحث و بررسی11
2-2-1- مکانیسم واکنش15
2-2-2- بررسی عوامل مؤثر بر واکنش16
2-2-2-1- اثر دما16
2-2-2-2- اثر کاتالیزگر16
2-2-3- سنتز مشتقات جدید17
2-3- نتیجه گیری18
فصل سوم: بخش تجربی
3-1- بخش تجربی20
3-1-1- خصوصیات 4- هیدروکسی کومارین20
3-1-2- خصوصیات سدیم دی فنیل آمین- 4- سولفونات20
3-1-3- دستور کار عمومی سنتز پیرانوپیرانها21
3- 2-بررسی داده‌های طیفی22
3-2-1- ترکیب 7-(3- برموفنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣،´٤-e] پیران-٦،8-دی
اون (a3)22
3-2-2- ترکیب 7-(4- کلروفنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´٤-e] پیران 6،8-دی
اون (b3)23
3-2-3- ترکیب 7-(4- برموفنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´٤-e] پیران-٦،8-دی
اون (c3)24
3-2-4- ترکیب 7-(3- نیتروفنیل)– H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´٤-e] پیران-٦،8-دی
اون (d3)25
3-2-5- ترکیب 7-(3- کلروفنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´٤-e] پیران-٦،8-دی
اون (e3)26
3-2-6- ترکیب 7-(2- کلروفنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´٤-e] پیران-٦،8-دی
اون (f3)27
3-2-7- ترکیب 7-(2- نیتروفنیل)– H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´٤-e] پیران-٦،8-دی
اون (g3)28
3-2-8- ترکیب 7-(4- متوکسیفنیل)– H7-بیس-[1] بنزو پیرانو[3،4- b:´٣، ´٤-e] پیران-6،8-دی
اون (h3)29
3-2-9- ترکیب 7-(4- دی متیل آمونیوم فنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣،´٤-e]
پیران-6،٨-دی اون (i3)30
3-2-10- ترکیب 7-(فنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣،´٤-e] پیران-٦،8-دی اون
(j3)31
فصل چهارم: طیف ها
4-1- طیف‌های IR، 1H NMR، 13C NMR34
4-1-1- طیف IR ترکیب 7-(3- برموفنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣،´٤-e] پیران-
٦،8-دی اون (a3)34
4-1-2- طیف 1H NMR ترکیب a335
4-1-3- طیف 13C NMR ترکیب a337
4-1-4- طیف IR ترکیب 7-(4- کلروفنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´٤-e] پیران-
٦،8-دی اون (b3)40
4-1-5- طیف 1H NMR ترکیب b341
4-1-6- طیف 13C NMR ترکیب b343
4-1-7- طیف IR ترکیب 7-(4- برموفنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´٤-e] پیران-
٦،8-دی اون (c3)46
4-1-8- طیف 1H NMR ترکیب c347
4-1-9- طیف 13C NMR ترکیب c349
4-1-10- طیف IR ترکیب 7-(3- نیتروفنیل)– H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4-b:´٣، ´٤-e] پیران-
٦،8-دی اون (d3)50
4-1-11- طیف 1H NMR ترکیب d352
4-1-12- طیف 13C NMR ترکیب d355
4-1-13- طیف IR ترکیب 7-(3- کلروفنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´٤-e] پیران-
٦،8-دی اون (e3)58
4-1-14- طیف IR ترکیب 7-(2- کلروفنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´٤-e] پیران-
٦،8-دی اون (f3) 60
4-1-15- طیف IR ترکیب 7-(2- نیتروفنیل)– H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´٤ -e] پیران-
٦،8-دی اون (g3)62
4-1-16- طیف IR ترکیب 7-(4- متوکسیفنیل)– H7-بیس-[1] بنزو پیرانو[3،4- b:´٣،´٤-e]
پیران-6،8-دی اون (h3)64
3-2-17- طیف IR ترکیب 7-(4- دی متیل آمونیوم فنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣،
´٤-e] پیران-6،٨-دی اون (i3)66
4-1-18- طیف IR ترکیب 7-(فنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣،´٤-e] پیران-٦،8-
دی اون (j3)68
مراجع70
چکیده انگلیسی
چکیده
پیران‌ها دسته مهمی از ترکیبات آلی را تشکیل می‌دهند که دارای خواص دارویی و بیولوژیکی مختلف هستند و در ساخت تری پپتیدهایی مانند قارچ‌ها، حشره کش‌ها، مواد ضد ویروس و ضد تشنج به کار می‌روند.
در این تحقیق برای اولین بار ترکیبات بیس بنزوپیرانو پیران- 6، 8-دی اون از واکنش 4-هیدروکسی کومارین با انواع آلدهیدهای آروماتیک در حضور کاتالیزگر سدیم دی فنیل آمین-4-سولفونات در یک مرحله و در شرایط ملایم، زمان کوتاه و با بازده بالا سنتز شدند.
واژگان کلیدی: 4-هیدروکسی کومارین، آلدهید، بیس بنزو پیرانو پیران-6،8- دی اون، سدیم دی فنیل آمین-4- سولفونات
فصل اول
مقدمه و تئوری
1-١- مقدمه
پیران‌ها دسته مهمی از هتروسیکل های حلقوی با فعالیت های بیولوژیکی مختلف شامل ضد سرطان، ضد سل، ضد HIV، ضد قارچ، ضد میکروب، ضد التهاب و ضد ویروس هستند. بنابراین سنتز مشتقات پیران‌ها در شیمی آلی از اهمیت زیادی برخوردار است ]1-10[.
در این پروژه سنتز مشتقات پیرانو پیرانها از واکنش 4-هیدروکسی کومارین با آلدهیدهای آروماتیک مختلف در حضور کاتالیزگر سدیم دی فنیل آمین-4-سولفونات بررسی شده است.
١-٢-کومارین
از جوش خوردن بنزن با کاتیون پیریلیوم و پیرون ها ترکیباتی حاصل می‌شوند که ساختار اصلی سیستم حلقوی گروهی از ترکیبات مهم آلی را تشکیل می‌دهند. این ساختارهای حلقوی کاتیون بنزوپیریلیوم (1)، کومارین (2) و کرومون (3) هستند.

شکل ١-١-ساختار برخی هتروسیکل های حاوی هسته‌ی پیران
مشتقات کومارین طبقه مهمی از ترکیبات آلی را تشکیل می‌دهند. این ترکیبات دارای خواص دارویی نظیر ضد سرطان، ضد HIV، ضد انعقاد خون، ضد تشنج هستند. علاوه براین کومارین ها در صنایع عطرسازی، لوازم آرایشی و صنایع مرتبط با آنها و همچنین در زمینه‌های بیولوژیکی، لیزر و صنایع غذایی به کار برده می‌شوند. در عطرسازی به عنوان تثبیت کننده و در روغن طبیعی برای افزایش بو به کارمی روند. همچنین آنها به طور وسیعی در مطبوع کردن بوی محصولات صنعتی و یا مخفی کردن بوی نامطبوع مثل بوی یدوفرم و بوی فنولی به کار می‌روند. افزودن کومارین به حمام آب فلزکاری، موجب تسهیل ته نشین شدن فلزها و بنابراین کاهش تخلخل و افزایش درخشندگی فلز می‌شود. ٦-متیل کومارین در چاشنی‌های مصنوعی و همچنین به عنوان تعدیل کننده در عطرها به کارمی رود ]11-18[.
یک سم طبیعی درشبدر، مشتقی از 4-هیدروکسی کومارین است. از این خاصیت در داروسازی و برای درمان بیماری‌های قلبی و عروقی استفاده می‌شود. در میان خواص مختلف بیولوژیکی کومارین ها، فعالیت‌های ضد تومور و جلوگیری از تکثیر مورد توجه است. در این راستا، مشخص شده است که برخی از مشتقات ٤-هیدروکسی کومارین با یک گروه آریل در موقعیت ٣-هسته، باعث جلوگیری از رشد سلول می‌شود. بعلاوه گزارش شده است که ساده‌ترین مشتق ٤-هیدروکسی کومارین سبب بهم ریختگی اسکلت سلول انتخابی در سلول‌های ملانوم می‌شود. در این زمینه، یک سری جدید از این مشتقات سنتز و بررسی شده اند .
شکل ١-٢-ساختار ٤-هیدروکسی کومارین
کومارین در گیاهان علوفه ای تیره نخود اهمیت زیادی دارد زیرا به دنبال تغییراتی که با باکتری‌ها پیدا می‌کند به دی کومارول تبدیل می‌شود که ماده‌ای ضد انعقاد بوده و عامل خونریزی دام‌ها است ]20 [.
کومارینهای دارای اسکلت هتروسیکل ، یکی از مهمترین گروه رنگ‌های فلوئورسانسی و درخشان کننده‌ها هستند. کاربرد تعدادی از کومارینها در مواد الکترواپتیک مانند رنگ لیزر، مواد آتش گیر آلی و مواد حساس فوتو الکترونیک بررسی شده است ]21[.
برخی از ترکیبات دارویی کومارین ها در شکل 1-3 نشان داده شده است:

شکل ١-٣-ترکیبات دارویی دارای ساختار کومارینی
١-٢-1- واکنش های کومارین
١-٢-1-١ اکسایش
کومارین بسیار سخت اکسید می‌شود. این ترکیب در مقابل اسید کرومیک پایدار است، با این وجود اغلب در
این ترکیب حمله بیو شیمیایی-اکسایشی در موقعیت ٧ اتفاق می‌افتد ]22 [.
١-٢-1-٢-کاهش
کومارین با ملغمه سدیم و جیوه به ملیلوتیک اسید یا ارتو هیدروکسی هیدروسینامیک اسید (9) کاهش می‌یابد ]22 [.
شکل ١-٤ ساختار ملیلوتیک اسید
١-٢-1-٣- هیدرولیز
ترکیب لاکتونی کومارین با جوشاندن در حضور پتاسیم کربنات و یا با بازهایی مانند سدیم هیدروکسید رقیق به نمک کوماریک اسید و سپس سیس ارتو هیدروکسی سینامیک اسید (10)، هیدرولیز می‌شود. در حالیکه گرم کردن کومارین با پتاسیم هیدروکسید غلیظ ابتدا نمک کوماریک اسید و سپس ترانس ارتو هیدروکسی سینامیک اسید (11) می دهد ]23 [.

شکل ١-٥- محصولات هیدرولیز کومارین
١-٢-1-٤- هالوژن دار شدن کومارین
از واکنش کومارین با برم، ابتدا محصول افزایشی دی برمو 12 به دست می‌آید. در مرحله بعد، باحذف HBr
٣-برمو کومارین (13) تولید می‌شود ]24-25 [.
طرح ١-١: واکنش برم دار شدن کومارین
١-٢-1-٥- نیترو دار شدن کومارین
واکنش کومارین با نیتریک اسید دود کننده باعث جایگزینی گروه نیترو در حلقه بنزنی می‌شود و ٦- نیترو
کومارین (14) به عنوان محصول اصلی و ٨-نیتروکومارین (15) به عنوان محصول فرعی تولید می‌شود
]24-25 [.
طرح ١- 2: واکنش نیترو دار شدن کومارین
1-2-2- تهیه کومارین ها
در سال 1820 الکلی از دانه تنکا استخراج شد که شامل %5/1 کومارین بود. این شیوه به عنوان اولین روش تهیه کومارین شناخته شد و تا سال 1868 به عنوان تنها منبع تهیه کومارین باقی ماند تا اینکه روش‌های سنتزی پرکین جایگزین منابع طبیعی شد. بیشتر کومارینها که در گیاهان وجود دارند از طریق استخراج با حلال‌های مناسب جداسازی می‌شوند. کومارین ها ماده اساسی بو را در یک سری از گونه‌های گیاهی تشکیل می‌دهند. این مواد در روغن اسطوخودوس، کاسیا، روغن‌های مرکبات، گل حنا، شاه بلوط، بابونه و در ٦٠ گونه گیاهان وجود دارند. در واقع گیاهان مهمترین منبع کومارینها هستند اما استخراج از آنها ملال آور و زمان بر است و نیاز به دستگاه‌های پیچیده دارد.
بسیاری از روش‌های سنتزی مانند روش تراکم پچمن، پرکین، رفورماتسکی، واکنش ویتیگ، تراکم نووناگل و نوآرایی کلایزن برای سنتز کومارین مورد بررسی قرار گرفته‌اند. واکنش تراکمی پچمن آسان‌ترین و متداول‌ترین روش مورد استفاده برای تهیهی کومارینها است و از طریق تراکم فنول با β-کتواسترها در حضـور کاتالیزگر اسید لوئیس و از طریق تبادل استری کاتالیز شده با اسید، توتومرشدن کتو- انول، افزایش مایکل و آبزدایی کاتالیز شده با اسید انجام می‌گیرد. عموماً سولفوریک اسید غلیظ ، تری فلوئورواستیک اسید و یا فسفرو فنوکساید برای سنتز کومارین و مشتقاتش استفاده می‌شود. علاوه بر آن استفاده از دیگر کاتالیزگرهای همگن همانند کلریدهای فلزی و سولفونیک اسید به عنوان کاتالیزگر اسیدی در واکنش پچمن گزارش شده است ]26-33[.
طرح 1-3: تهیه کومارین از تراکم فنل با β- کتواسترها
١-2-3- کاربرد ٤-هیدروکسی کومارین در سنتز ترکیبات آلی
مقالات زیادی در مورد واکنش‌های ٤-هیدروکسی کومارین گزارش شده است که در زیر به برخی ازآنها اشاره خواهد شد.
١-2-3-١- سنتز بیس-کومارین
واکنش‌ ٤-هیدروکسی کومارین با آلدهیدها در حضور کاتالیزگرهای مختلفی نظیر ، ، ، ، ، ، ،، ، ، بررسی شده است که در آنها بیس کومارین 21، محصول اصلی بوده است (جدول1-1).
طرح 1-4: تهیه بیس کومارین از تراکم 4- هیدروکسی کومارین با آلدهیدهای آروماتیک
جدول 1-1- بررسی سنتز بیس کومارین در حضور کاتالیزگرهای مختلف
ردیفکاتالیزگرحلالدما زمان(min)بازده %شرایط واکنشمرجع1اتانول و آب(1:1)706-398-81حرارت کلاسیک2آب25h655رفلاکس3آب8030-1095-85رفلاکس41اتانول1001095رفلاکس5اتانول و آب (1:1)1003068رفلاکس62اتانول و آب (1:1)1009080رفلاکس7دی کلرومتان خشک401892حرارت کلاسیک8متانول2527-590~74رفلاکس9آب8030-2590- 74رفلاکس103 اتانول78590~رفلاکس* واکنش 4-هیدروکسی کومارین با آلدهیدها در شرایط مختلف
1-2-3-2- سنتز مشتقات پیرانوپیرانها
سنتز مشتقات پیرانو پیران ها در دو مرحله از واکنش 4-هیدروکسی کومارین با آلدهیدها در حضور کاتالیزگرهای ، ، p گزارش شده است در این روشها ابتدا مشتقات بیس کومارین به صورت حد واسط جدا و سپس طی یک فرایند حلقوی شدن و با حذف یک مولکول آب مشتقات پیرانو پیران ها به دست آمدند.
طرح 1-5: تهیه مشتقات پیرانو پیرانها از تراکم 4- هیدروکسی کومارین با آلدهیدهای آروماتیک
جدول 1-2- بررسی سنتز مشتقات پیرانوپیرانها در شرایط مختلف
ردیفکاتالیزگرحلالدما ((زمان (h)بازده %شرایط واکنشمرجع1دی کلرومتان80680-60حرارت کلاسیک2اتانول37580-65رفلاکس3p-TsOHاستیک اسید805/292حرارت کلاسیک
فصل دوم
بحث و نتيجه گيری
٢-١- هدف تحقیق
کومارین ها ترکیباتی با خواص دارویی متعدد هستند. از آنها به طور گسترده در فعالیت‌های دارویی مانند ضد سرطان، ضد انعقاد خون، ضد تشنج استفاده می‌شود. ٤-هیدروکسی کومارین از خانواده مواد ضد ویتامین K و ضد انعقادی است. مواد دارویی که معمولاً از آنها ساخته می‌شود، از طریق افزایش یک استخلاف بزرگ در موقعیت 3 (کربن حلقه بین گروه‌های هیدروکسیل وکربونیل) بدست می‌آیند. این استخلاف بزرگ برای فعالیت‌های ضد انعقادی نیاز است ]47-48 [.
در بیشتر گزارش‌های ارائه شده از واکنش 4-هیدروکسی کومارین با آلدهیدها محصول اصلی بیس کومارین است که برخی از این روش‌ها در فصل اول اشاره شده است. در این تحقیق سنتز مشتقات پیرانو پیرانها بصورت تک مرحله ای از واکنش 4-هیدروکسی کومارین و آلدهیدهای آروماتیک در حضور کاتالیزگر سدیم دی فنیل آمین-4-سولفونات بررسی شده است.
٢-٢- بحث و بررسی
واکنش ٤-هیدروکسی کومارین با ٣-برمو بنز آلدهید (با نسبت استوکیومتری ٢ به 1) به عنوان مدل انتخاب و امکان انجام واکنش در دمای60 در حضور کاتالیزگر سدیم دی فنیل آمین-٤-سولفونات و در شرایط بدون حلال بررسی شد. پس از چند مرحله شستشو با آب داغ و اتانول ٩٦درصد رسوب سفید خالص با بازده ٨٥ درصــد و دمــای ذوب ٣٠٠< تشکیل شــد. ساختار محصــول با طیف سنجـی IR، H NMR¹و
C NMR¹³ تأیید شد.
طرح ٢-١- سنتز ٧-(٣-برمو فنیل) – H٧- بیس [١] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣،´٤-e] پیران-٦،8-دی اون
ساختار ترکیب با طیف بینی IR مورد تأیید قرار گرفت. طیف IR این ترکیب به صورت قرص KBr ثبت شد. طیف حاوی ارتعاشات کششی و خمشی مورد نظر بود (شکل ۲-٣).
طیف IR ، ارتعاش کششی -HC آروماتیکی را در 3063، ارتعاش کششی -HC آلیفاتیکی را در
2933، ارتعاش کششی C=O رادر 1653، ارتعاش کششی را در 1613، 1467، ارتعاش کششی O-C استری را در 1188 و ارتعاش کششی Br-C را در 1051 نشان می‌دهد.
شکل ۲-1-طیف IR ترکیب ۷ -(٣-برموفنیل) – H٧- بیس [١] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣،´٤-e] پیران-٦،٨-دی اون
طیف H NMR¹(MHz400) ترکیب در حلال 6d-DMSO، جابجایی شیمیایی (ppm، ) پروتون a را به صورت یکتایی در 27/6، پروتون e را به صورت دوتایی- دوتایی در 11/7 با ثابت جفت شدن 8/7 و 2/1 هرتز، پروتون d را بصورت سه تایی در 16/7 با ثابت جفت شدن 6/7 هرتز، پروتون c را به صورت چند تایی در 20/7، پروتون h را به صورت دوتایی-سه تایی در 26/7 با ثابت جفت شدن 8/7 و 2/1 هرتز، پروتونهای f و b را به صورت چندتایی در 27/7-30/7، پروتون g را به صورت دوتایی-سه تایی در 54/7 با ثابت جفت شدن 6/7 و 6/1 هرتز، و پروتون l را به صورت دوتایی- دوتایی در 84/7 با ثابت جفت شدن 0/8 و 6/1 هرتز نشان می‌دهد.
شکل ۲-2- طیف H NMR¹(MHz400) ترکیب ٧-(٣-برموفنیل)- H٧- بیس [١] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣،´٤-e] پیران-6،٨-دی اون
شکل 2-3-طیف H NMR¹(MHz400) باز شده ترکیب ٧-(٣-برموفنیل)- H٧- بیس [١] بنزو [3،4- b:´٣،´٤-e] پیران-٦،8-دی اون
طیف C NMR ¹³ ترکیب فوق در حلال 6d-DMSO، جابجایی شیمیایی (mpm، σ) کربن آلیفاتیکی را در 5/36، کربن O=C استری را در 7/167 و کربن‌های دیگر را 5/103، 1/116، 8/119، 8/121، 6/123، 5/124، 4/126، 5/128، 6/129، 5/130، 8/131، 6/145، 9/152 و 9/164 نشان می‌دهد (شکل2-4 و 2-5).
شکل 2-4-طیف 13C NMR (MHz100) ترکیب ٧-(٣-برموفنیل)- H٧- بیس [١] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣،´٤-e] پیران-٦،8-دی اون
شکل 2-5-طیف 13C NMR (MHz001) باز شده ترکیب ٧-(٣-برموفنیل)- H٧- بیس [١] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣،´٤-e] پیران-٦،8-دی اون
2-2-1- مکانیسم واکنش
مکانیسم پیشنهادی برای این واکنش در طرح 2-2 آورده شده است.
طرح 2-2: مکانیسم پیشنهادی برای تهیه مشتقات پیرانو پیرانها از تراکم 4- هیدروکسی کومارین با آلدهیدهای آروماتیک
2-2-2 – بررسی عوامل مؤثر بر واکنش
٢-2-2-1-اثر کاتالیزگر
با توجه به اینکه نوع کاتالیزگر هم می‌تواند در سرعت انجام واکنش مؤثر باشد بنابراین واکنش در حضور دو کاتالیزگر دیگر نیز در دمای C°٦٠ بررسی شد که بهترین نتیجه برای این واکنش استفاده از کاتالیزگر سدیم دی فنیل آمین- ٤-سولفونات با بازده بالا و زمان کم بدست آمد.
جدول 2-1- بررسی اثر کاتالیزگر در سنتز ترکیب a3
بازده (%)زمان (nmi)نوع کاتالیزگرردیف82١٥Sodium diphenylamine-4-solfunate180١٢٠[Hmim]HSO4245١٢٠[Bmim]Br3* شرایط واکنش: 4- هیدروکسی کومارین (1 میلی مول)، آلدهید (5/0 میلی مول)، روش گرمادهی معمولی، بدون حلال، دمای C°٦٠
٢-2-2-2 – اثر دما
چون دما بر سرعت واکنش مؤثر است، سنتز واکنش ٤-هیدروکسی کومارین با آلدهید در حضور کاتالیزگر سدیم دی فنیل آمین-٤-سولفونات در دماهای C° ١٠٠، C° ۸5، C° 60، C° 40 و دمای اتاق C° 25 در حمام روغن بررسی و معلوم شد که این واکنش در دمای C° 60 با بازده بیشتر در زمان مناسب‌تری انجام می‌شود (جدول ٢-2).
جدول 2-2- بررسی اثر دما بر سنتز ترکیب a3
بازده (%)زمان (min)دما (C°)ردیف٧٠٦٠251٧٨٣٠402٨۵١۵603٨۵١۵854٨۵١۵1005* شرایط واکنش: 4- هیدروکسی کومارین (1 میلی مول)، آلدهید (5/0 میلی مول)، کاتالیزگر سدیم دی فنیل آمین-4- سولفونات (g 1/0)، روش گرمادهی معمولی، بدون حلال، دما C˚ ٦٠
٢-٢-3-سنتز مشتقات جدید
برای بررسی کارایی این روش، واکنش ٤-هیدروکسی کومارین با انواع آلدهیدهای آروماتیک در حضور کاتالیزگر سدیم دی فنیل آمین-٤-سولفونات انجام شد نتایج آن نشان می دهد که استخلاف های الکترون دهنده یا کشنده بر روی حلقه آلدهید تأثیر زیادی بر سرعت و بازده واکنش ندارد اما آلدهیدهای ارتو محصول را با بازده کمتری به دست می دهد.
طرح 2-3
جدول ٢-٣- محصولات واکنش ٤-هیدروکسی کومارین با آلدهید در حضور کاتالیزگر سدیم دی فنیل آمین ٤-سولفونات در دمای C˚ ٦٠ و بدون حلال
محصولاتRزمان(min)بازده (%)دمای ذوب (C°)دمای ذوب گزارش شده ]مرجع[a33-Br1585300>b34-C l1573252-250c34-Br1582267-265d34-NO22070300>e33-NO21572226-224]49[ 218 f32-Cl2065275-273]49[ 277-274 g32-NO22060228-226h34-OCH33090240-238]50[ 185 i34-N(CH3) 23092224-222j3H1075203-200]50[ 195 * شرایط واکنش: 4- هیدروکسی کومارین (1 میلی مول)، آلدهید (5/0 میلی مول)، کاتالیزگر سدیم دی فنیل آمین- 4- سولفونات (g 1/0)، دما 60، روش گرمادهی معمولی، بدون حلال
مشتقات ساخته شده در این تحقیق با روش‌های گزارش شده ]49-50[ مقایسه و معلوم شد که با استفاده از کاتالیزگر سدیم دی فنیل آمین-٤- سولفونات مشتقات پیرانو پیران‌ها در یک مرحله و با زمان واکنش کمتر و بازده بالاتر تولید می‌شوند.
٢-٣-نتیجه گیری
در این تحقیق ترکیبات جدید پیرانو پیران‌ها از واکنش ٤-هیدروکسی کومارین با آلدهید به نسبت استوکیومتری ٢ به ١ در حضور کاتالیزگر سدیم دی فنیل آمین-٤-سولفونات در دمای C˚٦٠ و بدون حلال سنتز شده‌اند. بازده بالا، زمان کوتاه واکنش، استفاده نکردن حلال و کاتالیزگرهای گران قیمت، جداسازی آسان کاتالیزگر از محصول و خالص سازی آسان محصول از مزیت‌های روش ارائه شده است.
پیشنهاد برای کارهای آینده:
• استفاده از کاتالیزگرهای دیگر
• استفاده از آلدهیدهای هتروسیکل و آلیفاتیک
• استفاده از تکنیک‌های آزمایشگاهی دیگر نظیر ریز موج، فراصوت و الکتروشیمی
فصل سوم
بخش تجربی
3-1-بخش تجربی
دمای ذوب گزارش شده تصحیح نشده اند و با دستگاه THERMO SCINTIFIC 9200 اندازهگیری شده است. طیف‌های زیر قرمز با دستگاه 8600IR-FT SHIMADZU و طیف‌های H NMR¹ و
C NMR¹³ با دستگاه طیف سنج MHz BRUKER 400 ثبت شده است.
3-1-١-خصوصیات ٤-هیدروکسی کومارین
نام آیوپاک:٢-هیدروکسی کرومن-٤-اون
نام‌های دیگر: 4-کومارینول، بنزوتترونیک اسید و ٤-هیدرکسی کومارین
فرمول مولکولی: جرم مولی: g/mol١٤/١٦٢
دمای ذوب: C˚ ٢١٣-٢١١ رنگ: پودر سفید

شکل 3-1-ساختار ٤-هیدروکسی کومارین
3-1-٢-خصوصیات سدیم دی فنیل آمین-٤-سولفونات
فرمول مولکولی: S3NNaO10H12C جرم مولی: ٢٧/٢٧١
حلالیت در آب: در دمای C˚٢٠،۸۲۰ گرم در لیتر حلالیت در اتانول: در دمای C˚٢٠، 5/۲ گرم در لیتر
pH : ٧/٥ ( C˚٢٠، ١٠g/(l,H₂O) ) رنگ رسوب: خاکستری دمای ذوب: C˚٣٠٠<
شکل 3-2- ساختار سدیم دی فنیل آمین-٤-سولفونات
3-1-٣-دستور کار عمومی سنتز پیرانو پیران‌ها j­a3
در یک لوله آزمایش، ١ میلی مول ٤-هیدروکسی کومارین، ٥/۰ میلی مول آلدهید j­a2 و ١/۰ گرم سدیم دی فنیل آمین-٤-سولفونات اضافه گردید و در دمای C˚٦٠ در حمام روغن، در زمان مناسب (جدول ٢-٣) همزده شد. واکنش تا کامل شدن با TLC دنبال شد. سپس به مخلوط واکنش آب مقطر اضافه شد و رسوب حاصل صاف و با آب داغ و اتانول ٩٦٪ سرد شستشو داده شد. ساختار محصولات d-a3 با روش‌های
IR، H NMR¹ و C NMR¹³ و محصولات j­e3 با روش IR تأیید شد.
3-2- بررسی داده‌های طیفی
3-2-1- ترکیب a3§
7-(3-Bromophenyl)-7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
سفید: رنگ رسوب
IR (KBr): 3063 (CH-aromatic), 2933 (CH-aliphatic), 1653 (C=O), 1612, 1467 (C=C), 1188 (C-O), 1051 (C-Br) cm-1.
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): : 6.27 (s, 1H, Ha), 7.11(dd, J = 7.8, 1.2 Hz, 1H, He), 7.16 (t, J = 7.6 Hz, 1H, Hd), 7.20 (m, 1H, Hc), 7.26 (dt, J = 7.8, 1.2 Hz, 2H, Hh), 7.27-7.30 (m, 3H, Hf, Hb), 7.54 (dt, J = 7.6, 1.6 Hz, 2H, Hg), 7.84 (dd, J = 8.0, 1.6 Hz, 2H, Hl) ppm.

13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): ; 36.5, 103.5, 116.1, 119.8, 121.8, 123.6, 124.5, 126.4, 128.5, 129.6, 130.5, 131.8, 145.6, 152.9, 164.9, 167.7 ppm.
3-2-2- ترکیب b3**
7-(4-Chlorophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
سفید :رنگ رسوب
m.p: 250-252
IR (KBr): 3060 (CH-aromatic), 2940 (CH-aliphatic), 1668 (C=O), 1610, 1490 (C=C), 1213 (C-O), 1097 (C-Cl) cm-1.
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): : 6.30 (s, 1H, Ha), 7.16 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Hb), 7.26 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Hc), 7.30 (t, J = 7.6 Hz, 2H, Hf), 7.35 (d, J = 8.0 Hz, 2H, Hd), 7.58 (dt, J = 7.8, 1.6 Hz, 2H, He), 7.89 (dd, J = 7.8, 1.2 Hz, 2H, Hg) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): : 36.2, 104.1, 116.3, 118.3, 118.8, 124.0, 124.4, 128.3, 129.1, 130.4, 132.2, 140.2, 152.8, 165.1, 166.4 ppm.
3-2-3- ترکیب c3††
7-(4-Bromophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
سفید :رنگ رسوب
m.p: 265-267
IR (KBr): 3072 (CH-aromatic), 2935 (CH-aliphatic), 1687 (C=O), 1620, 1485 (C=C), 1195 (C-O), 1043 (C-Br) cm-1.
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): : 6.25 (s, 1H, Ha), 7.08 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Hb), 7.28 (t, J = 7.5 Hz, 2H, Hf), 7.31 (d, J = 8.2 Hz, 2H, Hd), 7.37 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Hc), 7.56 (dt, J = 7.7, 1.6 Hz, 2H, He), 7.86 (dd, J = 8.0, 1.6 Hz, 2H, Hg) ppm.
13C NMR (100MHz, DMSO-d6): : 36.2, 103.9, 116.2, 118.6, 119.3, 123.8, 124.5, 129.5, 131.1, 131.9,144.3, 152.8, 164.9, 167.0 ppm.
3-2-4- ترکیب d3‡‡
7-(4-Nitrophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
سفید :رنگ رسوب
m.p: >300
IR (KBr): 3060 (CH-aromatic), 2930 (CH-aliphatic), 1660 (C=O), 1610, 1560 (C=C), 1520, 1349 (NO2), 1100 (C-O) cm-1.
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): : 6.35 (s, 1H, Ha), 7.24 (dt, J = 7.5, 1.2 Hz, 2H, Hf), 7.29 (d, J = 8.0 Hz, 2H, Hd), 7.36 (d, J = 8.8 Hz, 2H, Hb), 7.53 (dt, J = 7.6, 1.6 Hz, 2H, He), 7.81 (dd, J = 7.8 Hz, 2H, Hg), 8.06 (d, J = 8.8 Hz, 2H, Hc) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): : 37.2, 103.2,116.1,120.0, 123.6, 124.6, 127.6, 128.3, 128.5, 131.7, 145.8, 152.7, 164.8, 168.2 ppm.
3-2-5- ترکیب e3§§
7-(3-Nitrophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
سفید: رنگ رسوب
m.p: 224-226
IR (KBr): 3072 (CH- aromatic), 2939 (CH- aliphatic), 1658, (C=O), 1608, 1564 (C=C), 1529, 1348 (NO2), 1103 (C-O) cm-1.
3-2-6- ترکیب f3***
7-(2-Chlorophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
سفید: رنگ رسوب
m.p: 273-275
IR (KBr): 3055 (CH- aromatic), 2945 (CH- aliphatic), 1684 (C=O), 1610, 1402 (C=C), 1188 (C-O), 1074 (C-Cl) cm-1.
3-2- 7- ترکیبg3 †††
7-(2-Nitrophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
سفید:رنگ رسوب
m.p: 226-228
IR (KBr): 3074 (CH-aromatic), 2900 (CH-aliphatic), 1652 (C=O), 1610, 1558 (C=C), 1521, 1354 (NO2), 1099 (C-O) cm-1.
3-2-8- ترکیب h3‡‡‡
7-(4-Methoxyphenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
سفید: رنگ رسوب
m.p: 238-240
IR (KBr): 3068 (CH- aromatic), 2900 (CH- aliphatic), 1666 (C=O), 1610, 1506 (C=C), 1093 (C-O) cm-1.
3-2-9- ترکیب i3§§§
7-(4-Dimethylamonumphenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano [3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
صورتی: رنگ رسوب
m.p: 222-224
IR (KBr): 3041(CH- aromatic), 2918 (CH- aliphatic), 1677 (C=O), 1610, 1400 (C=C), 1093 (C-O) cm-1.
3-2-10- ترکیب j3****
7-(Phenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
سفید : رنگ رسوب
m.p: 200-203
IR (KBr): 3062 (CH-aromatic), 2939 (CH-aliphatic), 1672 (C=O), 1608, 1492 (C=C), 1099 (C-O) cm-1.
فصل چهارم
طيف ها
ترکيب a3
7-(3-Bromophenyl)-7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
7-(3-Bromophenyl)-7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
7-(3-Bromophenyl)-7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
7-(3-Bromophenyl)-7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
7-(3-Bromophenyl)-7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
ترکیب b3
7-(4-Chlorophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
-(4-Chlorophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
7-(4-Chlorophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
7-(4-Chlorophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
ترکیب c3
7-(4-Bromophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
7-(4-Bromophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
7-(4-Bromophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
7-(4-Bromophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
7-(4-Bromophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
ترکیب d3
7-(4-Nitrophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
7-(4-Nitrophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
7-(4-Nitrophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
7-(4-Nitrophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione
.
7-(4-Nitrophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
ترکیب e3
7-(3-Nitrophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
ترکیب f3
7-(2-Chlorophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
ترکیب g3
7-(2-Nitrophenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.

ترکیب h3
7-(4-Methoxyphenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
ترکیب i3
7-(4-Dimethylamonumphenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
ترکیب j3
7-(Phenyl)- 7H-bis-[1] benzo-pyrano[3,4-b:3´,4´-e] pyran-6,8-dione.
مراجع
Reference:
D. R. Da Rocha, A. C. G. De Souza, J. A. L. C. Resende, W.C. Santos, E A. Dos Santos, C. Pessoa, M .O. De Moraes, L.V. Costa-Lotufo, R. C. Montenego, V. F. Ferreira, Org. Biomol. Chem. 9, 2011, 4315.
Y. Dong, Q. Shi, K. Nakagawa-Gato, P. C. Wu, S. L. Morrise-Natschke, A. Brossi, K. F. Bastow, J. Y. Lang, M. C. Hung, K. H. Lee Org. Biomol. Chem. 18, 2010, 803.
S. B. Ferreira, F. D. C. Da Silva, F. A. M. Pinto, V. F. Ferreira Arch. Pharm. 343, 2010, 81.
(a) Y. Kashman, K. R. Ustafson, R. W. Fuller, J. H. Cardellina, J. B. Mcmahon, M. J. Currens, R. W. Buckheit, S. H. Hughes, G. M. Cragg, M. R. Boyd J. Med. Chem. 35, 1992, 2735. (b) A. D. Patil, A. J. Freyer, D. S. Eggleston, R. C. Haltiwanger, M. F. Bean, P. B. Taylor, M. J. Caranfa, A. L. Breen, H. R. Bartus J. Med. Chem. 36, 1993, 4131.
A. Shahrisa, M. Zirak, A. R. Mehdipour, R. Miri Chem. Heterocycl. Compd. 46, 2011, 1354.
R. Schiller, L. Tichotova, J. Pavlik, V. Buchta, B. Melichar, I. Votruba, J. Kunes, M. Spulak, M. Pour Bioorg. Med. Chem. Lett. 20, 2010, 7358.
H. Hussain, S. Aziz, B. Schulz, K. Krohn Nat. Prod. Commun. 6, 2011, 841.
S. Osman, B. J. Albert, Y. Wang, M. Li, N. L. Czaicki, K. Koide J. Eur. Chem. 17, 2011, 895.
S. S. Bisht, N. Jaiswal, A. Shamra, S. Fatima, R. Dharma, N. Rahjua, A. K. Srivastava, V. Bajpai, B. Kumar, R. P. Tripathi Carbohydr. Res. 345, 2011, 1191.
S. M. Wang, G. W. A. Milne, X. J. Yan, I. J. Posey, M. C. Nicklaus, L. Graham, W. G. Rice J. Med. Chem. 39, 1996, 2047.
R. D. R. S. Manian, J. Jayashankaran, R. Raghunathan Tetrahedron Lett. 48, 2007, 1385.
I. Kostova, G. Momekov, M. Zaharieva J. Eur. Med, 2005, 542.
J. H. Lee, H. B. Bang, S. Y. Han Tetrahedron Lett. 48, 2007, 2889.
H. Zhao, N. Neamati, H. Hong J. Med. Chem. 40, 1997, 242.
G. K. Maria, E. Marian J. Med. Pharm. Chem. 3, 1961, 583.
K. M. Khan, S. Iqbal, M. A. Lodhi Bioorg. Med. Chem. 12, 2004, 1963.
S. S. Bhattacharyya, S. Paul. S. K. Mandal, A. Banerjee, N. Boujedaini, A. R. Khuda-Bukhsh J. Eur. Pharm. 614, 2009, 128.
A. Maresca, A. Scozzafava, C. T. supuran Bioorg. Med. Chem. Lett. 20, 2010, 7255.
N. Vukovis, S. Sukdolak, S. Solv, N. Niciforovic Food Chemistry 120, 2010,1011.
F. Carta, A. Maresca, A. Scozzafava, C. T. Supuran Bioorg. Med. Chem. 20, 2012, 2266.
F. W. Crowe, K. A. Farley Chemistry 1999, 365.
R. Perkin Chemistry 1950, 369.
T. Sechadri Chemistry 1954, 308.
W. H. Perkin Annals. Med. 1971, 110.
C. Ment Chemistry 1949,1141.
E. Bell, B. V. Chalwood, Secondary plant product, Springer, 1980, 334.
D. Egon, R. Okennedy, E. Morgan Chem. Ber. 22, 1990, 503.
H. Sharghi, M. Jokar Heterocycles 71, 2007, 2721.
W. H. Perkin J. Chem. Soc. 53, 1868, 21.
V. N. Parekh, M. G. Aust J. Chem. 21, 1968, 2345.
G. Smitha, C. S. Reddy Synth. Commun. 34, 2004, 3994.
J. Khurana, S. Kummar Tetrahedron Lett. 50, 2009, 4125.
G. A. Lacabuci, J. G. Sween Tetrahedron 52, 1983, 3005.
Z. Karimi- Jaberi, M. R. Nazarifar, B. Pooladian Chin. Chem. Lett. 23, 2013, 783.
J. M Khurana, S. Kumar Tetrahedron. Lett. 50, 2009, 4127.
B. Karmakar, A. Nayak, J. Banerji Tetrahedron. Lett. 53, 2012, 4345.
K. Niknam, A. Jamali J. Chin. Catal. 33, 2012, 1842.
T. Rahi, M. Baghemejad, K. Niknam J. Chin. Catal. 33, 2012, 1097.
R. K. Dey, T. Patnaik, V. K. Singh, S. K. Swain, C. Airoldi Appl. Surf Sci. 255, 2009, 8148.
R. Karimian, F. Piri, A. A. Safari, S. J. Davarpanah J. Nano. Chem. 3, 2013, 52.
E. Sheikhhosseini Trends in Modern Chemistry 3, 2012, 36.
K. Tabatabaeian, H. Heidari, A. Khorshidi, M. Mamaghani, N. Mahmoodi J. Serb. Chem. Soc. 77, 2010, 409.
A. Davoodnia Bull. Korean Chem. Soc. 12, 2011.
A. A. Shkel, O. A. Mazhukina, O. V. Fedotova J. Sienc. Chem. 3, 2013, 358.
N. Hamdi J. Eur. Med. Chem. 43, 2008, 2543.
R. Gasparova, K. Kotlebova, M. Lacova, Nova Biotechnological 9-3, 2009, 351.
J. W. Suttie, P. C. Preusch Haemostasis 16, 1986, 193.
A. Stuhmann, M. Ikawa, K. P. Link, U.S. Patent 2427578, 1947, Chem. Abstr, 42, 1948, P603h.
S. Qadir, K. Aquz, Z. Khan, A. Jan, Asian Chem. 6, 2013, 3019.
N. Hamdi, M. C. Puerta, P. Valerga J. Eur. Med. Chem. 43, 2008, 2541.
Abstract:
Pyrans are an important group of organic compounds that have various biological and pharmacological properties and they are used in producing of peptides like fungus insecticides, antivirus, and antiseizure drugs.
In this study, for the first time, bis-benzo-pyrano pyran- 6,8 dione derivatives produced by one- pot three- component condensation of 4- hydroxy coumarin with various aromatic aldehydes in the presence of sodium diphenyl amin-4-solfunate as effective catalyst under mild condition. The products were obtained at a short time and high yield.
Keywords: 4-Hydroxy coumarin, Aldehyde, Bis-benzo-pyrano pyran-6,8 dione, Sodium diphenyl amine-4-solfunate
1 . Silica- bonded N-propylpiperazine sodium N-propionat
2 . Silica- bonded N-propylpiperazine
3 . Tetrabutylammonim Hexatungstate
§ – طیفهای صفحه 34-38
** – طیفهای صفحه 40-44
†† – طیفهای صفحه 46-50
‡‡ – طیفهای صفحه 52-56
§§ – طیف صفحه 58
*** – طیف صفحه 60
††† – طیف صفحه 62
‡‡‡ – طیف صفحه 64
§§§ – طیف صفحه 66
**** – طیف صفحه 68
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌ط
9
11
31
38
43
67
69
71قیمت: تومان

About the author

92 administrator

You must be logged in to post a comment.