متن کامل: دانلود تحقیق در مورد پروژه ايجاد انگيزه در ادامه تحصيل معلمان-قسمت چهارم

Byf2h

متن کامل: دانلود تحقیق در مورد پروژه ايجاد انگيزه در ادامه تحصيل معلمان-قسمت چهارم

بر اين اساس جامعه آماري بر مبناي رشته تحصيلي و جنسيت (زن و مرد) تفكيك گرديد. از لحاظ آماري نسبت 10 درصد حجم جامعه براي تعداد اعضاي اين نمونه ، نسبتي متعارف و مورد قبول مي باشد. در اين تحقيق نيز حجم نمونه  حجم جامعه تعيين گرديد و بر اساس دو فاكتور جنسيت و رشته بصورت تصادفي از جامعه انتخاب و پرسشنامه در بين آنها توزيع گرديد. تعداد افراد نمونه 135 نفر هستند، شامل 58 نفر مرد و 77 نفر كه اين تعداد از يك جامعه 1352 نفري معلمان پذيرفته شده درآزمون كارشناسي و كارشناسي ارشد مربوط به 19 رشته تحصيلي دوره هاي آموزش عالي و آموزش ضمن خدمت سال 84 الي 82 شهرستان نيشابور با بهره گیری از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده انتخاب شده اند. جدول (1-3) نشان دهنده توضيحات فوق مي باشد.

 

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

جدول شماره (1-3) آمار پذيرفته شدگان مراكز آموزش عالي ضمن خدمت

رديف رشته تحصيلي تعداد پذيرفته شدگان تعداد نمونه انتخاب شده
مرد زن جمع مرد زن جمع
1 آزمايشگاه علوم 1 11 12 1 1
2 ادبيات فارسي 43 90 133 5 8 13
3 الهيات و معارف اسلامي 5 12 17 1 1 2
4 امور تربيتي 39 86 125 4 9 13
5 بهداشت مدارس 1 11 12 1 1
6 تربيت بدني 43 52 95 4 6 10
7 حرفه وفن 21 31 52 2 3 5
8 ديني و عربي 60 150 210 6 15 21
9 رياضي 84 69 153 8 7 15
10 زبان انگليسي 28 28 56 3 3 6
11 شيمي 6 5 11 1 1
12 علوم اداري 14 14 1 1
13 علوم اجتماعي 50 72 122 5 7 12
14 علوم تجربي 60 90 150 6 9 15
15
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
فيزيك

6

6

12

1

1

2 16

كودكان استثنايي

4

18

22

2

2 17

مشاوره

50

83

133

5

8

13 18

برق(قدرت)

13

13

1

1 19

كامپيوتر

4

6

10

1

1 تعداد كل

532

820

1352

53

82

135

 

 

ابزار جمع آوري اطلاعات:

غالباً تماس مستقيم با آزمودنيها كه اساس جمع آوري اطلاعات می باشد وقت گير و گران بوده ، بنابراين محققان براي دستيابي به حقايق مربوط به گذشته ، حال و يا پيش بيني وقايع وشرايط آينده از پرسشنامه بهره گیری مي كنند.

براي جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. بدين مقصود با در نظر داشتن سوالات تحقيق ، اقدام به تهيه پرسشنامه شده می باشد كه به اين اساس فرضيات 4 گانه در طيف پنج درجه اي ليكرت كه شامل بسيار زياد، زياد، متوسط، كم وبسيار كم، می باشد. تنظيم گردید و بدين ترتيب پرسشنامه نهايي آماده اجرا گردید. اين پرسشنامه شامل 24 سئوال بسته پاسخ مي باشد. سئوالات يك الي شش مربوط به عوامل فرهنگي موثر بر انگيزه معلمان به ادامه تحصيل در دوره هاي آموزش عالي و ضمن خدمت مي باشد. سئوالات 13 تا 18 مربوط نياز به پيشرفت و شكوفايي و تاثير آن در انگيزه معلمان به ادامه تحصيل مي باشد. سئوالات 19 الي 24 مربوط به تاثير نياز به مهارت درشغل بر انگيزه معلمان به ادامه تحصيل مي باشد.

همچنين در صفحه اول پرسشنامه ، سوالاتي درخصوص جنس، سن، وضعيت تاهل ، سال تولد ، رشته تحصيلي ، سنوات خدمت، گروه شغلي و حقوق ماهيانه مطرح گرديده می باشد.

مقياس و واحد اندازه گيري دراين تحقيق جهت سنجش كيفيتها، مقياس طبقه اي مرتب شده و يا مقياس تربيتي می باشد، بدين صورت كه پیش روی هر عبارت يك طيف قرار داده شده می باشد كه از بسيار زياد شروع و به بسيار كم ختم مي گردد.

شكل كامل طيف همراه با امتيازات آن در ذيل ارائه شده می باشد:

5 4 3 2 1
بسيار زياد زياد متوسط كم بسيار كم

و سپس با توزيع پرسشنامه بين آنها براي تكميل ، پس از اتمام پاسخگويي اقدام به جمع آوري پرسشنامه گرديد.

در مجموع 150 پرسشنامه توزيع گرديد كه پس از بررسي ، تعداد 15 مورد مخدوش بود كه كنار گذاشته گردید و نهايتاً 135 پرسشنامه تكميل شده ، مورد بررسي و تجزيه تحليل آماري قرار گرفت.

محاسبه ضريب اعتبار پرسشنامه:

مقصود از اعتبار آزمون ثابت و پاياني اندازه گيري در زمانهاي مختلف می باشد. در آزمونهايي كه ضريب اعتبار بالايي دارند ، خطاي اندازه گيري به حداقل كاهش مي يابد . نمره هاي آزمون معتبر ، صرف نظر از آن چیز که اندازه مي گيرند با تكرار آزمايش در دفعات مختلف با هم ، قابل مقايسه اند.

در اين تحقيق بمنظور سنجش اعتبار پرسشنامه از روش آلفا كرويناخ بهره گیری شده كه در آزمون آلفا محاسبه شده برابر 76/0 می باشد. با در نظر داشتن اينكه آلفا در فاصله (0 تا 1) مي باشد مقدار به دست آمده از لحاظ آماري قابل قبول می باشد و نشا ن مي دهد كه پرسشنامه ها مجدداً توزيع گردد به احتمال 76 درصد ، پاسخهاي به دست آمده ، همان پاسخهايي خواهد بود كه در مرحله اول آزمون حاصل گرديده می باشد.

متغييرهاي تعديل كننده و مزاحم مورد مطالعه

الف: متغيير تعديل كننده:

متغيير تعديل كننده عاملي می باشد كه توسط پژوهشگر انتخاب ، اندازه گيري يا دستكاري مي گردد تا مشخص گردد كه تغيير آن موجب تغيير بين ارتباط متغيير مستقل و پديده نظاره شده ميشود يا خير . در اين تحقيق متغيير تعديل كننده شامل ، سن جنس ، تاهل ، سنوات خدمت ، رشته تحصيلي و حقوق ماهيانه می باشد.

د- متغيير مزاحم

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

About the author

f2h subscriber

You must be logged in to post a comment.